Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων-Τροποποίηση απόφασης: Για την αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων-Τροποποίηση απόφασης: “Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, η οποία αρχίζει από την επομένη της τελευταίας ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής”.

Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων-Τροποποίηση απόφασης

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 69451/ΓΔ4 Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘ κου Χ. Κίττα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3995/22-6-2023, τροποποιείται η υπό στοιχεία 160159/ΓΔ4/ 23-12-2022 Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), δομή, οργάνωση και περιεχόμενο αυτών, προϋποθέσεις, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά, κριτήρια και διαδικασία ένταξης, τροποποίησης, μεταβολής ή απένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., υποβολή και εξέταση διοικητικών προσφυγών κατά των συναφών πράξεων και όργανα ελέγχου τους» (Β’ 6712).

Τι τροποποιείται

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία 160159/ΓΔ4/ 23-12-2022 απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), δομή, οργάνωση και περιεχόμενο αυτών, προϋποθέσεις, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά, κριτήρια και διαδικασία ένταξης, τροποποίησης, μεταβολής ή απένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., υποβολή και εξέταση διοικητικών προσφυγών κατά των συναφών πράξεων και όργανα ελέγχου τους» (Β’ 6712) ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 αυτής προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, η οποία αρχίζει από την επομένη της τελευταίας ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, με την οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου, των συγγραφέων, της συγγραφικής ομάδας ή της σύμπραξης, όπου αυτή υπάρχει. Σε περίπτωση συγγραφικής ομάδας, κάθε μέλος υποβάλλει υπογεγραμμένη και θεωρημένη, ως προς το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση ως προς τη συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα και αποδοχή των όρων συμμετοχής, που αναγράφονται στην πρόσκληση,

β) στοιχεία επάρκειας της επιστημονικής ή εκπαιδευτικής εμπειρίας των συγγραφέων,

γ) το ενδιαφέρον τους για την υποβολή διδακτικού βιβλίου στο αντίστοιχο μάθημα,

δ) ότι θα παραδώσουν τις προβλεπόμενες μορφές του διδακτικού βιβλίου τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, που προβλέπονται στο άρθρο 14 επ. και τα προσαρτημένα παραρτήματα, εντός των χρονοδιαγραμμάτων ή προθεσμιών που θα καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1 και σύμφωνα με τις λοιπές απαιτήσεις της. Οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τη συγγραφή βιβλίων σε περισσότερα του ενός μαθήματα, οπότε υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση ανά μάθημα. Η αποκλειστική δίμηνη προθεσμία του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί, για μία ή περισσότερες φορές, και το χρονικό διάστημα παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες με υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται και αναρτάται, όπως και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1. Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, στις περιπτώσεις όπου η λήξη αυτής ορίζεται ως εναρκτήριο γεγονός άλλης προθεσμίας, αυτή αρχίζει από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αποφασισθείσας παράτασης.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 160159/ΓΔ4/23-12-2022 απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 6712).

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σχετικά

Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη 

Δείτε επίσης

Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας ΓΕΛ-Παραγγελία βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχ. έτος 2023-24

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση