Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο Επιμορφωτών ΕΠΑΛ: 2η Πρόσκληση αίτησης ένταξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο Επιμορφωτών ΕΠΑΛ: 2η Πρόσκληση αίτησης ένταξης για την υλοποίηση της Επιμόρφωσης  στο Πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” – Από Παρασκευή 01/11/2019 έως και το Σάββατο 30/11/2019.

Μητρώο Επιμορφωτών ΕΠΑΛ

Σε 2η Πρόσκληση αίτησης ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΕΠ για την υλοποίηση της Επιμόρφωσης  στο Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, προέβη το ΙΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον δικτυακό τόπο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php,

από την Παρασκευή 01/11/2019 έως και το Σάββατο 30/11/2019 και ώρα 15:00.

_______________

Λαμβάνοντας υπόψη τις θεματικές ενότητες της επιμόρφωσης, θα δημιουργηθούν 4 Υπομητρώα

Υπομητρώο 1 (ΥΜ1)

Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών Α ́ τάξης ΕΠΑΛ.

Υπομητρώο 2 (ΥΜ2)

Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών της Α’ τάξης ΕΠΑΛ.

Υπομητρώο 3 (ΥΜ3)

Σύμβουλος Καθηγητής/-ήτρια.

Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξη τους στη σχολική ζωή.

Υπομητρώο 4 (ΥΜ4)

Επιμορφωτές Ψυχολόγων.

Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/ συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/-ήτριες.

_______________

Αναλυτικά η Ανακοίνωση του ΙΕΠ

Αθήνα, 30/10/2019

Αρ. πρωτ.:11310

Ανακοίνωση

2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ5022549 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-19 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών/Επιμορφωτριών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και της Πράξης44/23-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

καλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο, να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών/επιμορφωτριώντης Πράξης με MIS5022549

σύμφωνα με τα οριζόμενα,

  • στην παράγραφο 5 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» και
  • στην παράγραφο 6 «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και
  • της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-19 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκλησης.
  • Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων,θα εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του ΙΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως προς τη διαδικασία παράγραφο 8 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-19 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκλησης.
Πρακτικά

Ακολούθως η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα συντάξει τα σχετικά πρακτικά, τα οποία θα προωθηθούν προς έγκριση στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και στα οποία θα αναφέρονται οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες οι οποίοι και οι οποίες προτείνονται προς απόρριψη για οποιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας τη σχετική αιτιολογία, καθώς και ο νέος ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ανά υπομητρώο).

Κατόπιν της δημοσίευσης του Προσωρινού αυτού Πίνακα (αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), οι υποψήφιοι/υποψήφιες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης.

Ενστάσεις

Αφού παρέλθει η προθεσμία των ενστάσεων και κατόπιν αξιολόγησης αυτών, η ως άνω Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ανά υπομητρώο),  όπως αυτός προκύπτει από τις υπάρχουσες και τις νέες εγγραφές.

Τελικός Πίνακας

Ο τελικός Πίνακας Ένταξης αναρτάται στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η αξιοποίηση των ενταγμένων μελών στο κάθε υπομητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του έργου της επιμόρφωσης και με ενδεικτικά κριτήρια όπως αναφέρονται στην παράγραφο 7:

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ –ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ» της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-19 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκλησης.

Δήλωση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στον δικτυακό τόπο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php., από την Παρασκευή 01/11/2019 έως και το Σάββατο 30/11/2019 και ώρα 15:00.

Όσοι και όσες έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο, βάσει της με αρ. πρωτ.5559/14-06-19 (Πράξη 22/13-06-19-ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) και της με αρ. πρωτ. 7271/12-07-19 (Πράξη 28/11-07-19, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) Απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος επικαιροποίησης του φακέλου (portfolio) τους με πρόσθετα στοιχεία.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 1335 552(κ.Βασίλειος Ραυτόπουλος, Υπεύθυνος Πράξης) για θέματα κριτηρίων, ή στο τηλέφωνο 213 1335 158(κ. Κ. Σαββοπούλου) για θέματα διαδικασιών.

Δείτε την Πρόσκληση
Η αρχική Πρόσκλησης

_______________

 Δείτε επίσης

Κοινωνικές και Εκπαιδευτικές Ερευνες: Πρόσκληση συμμετοχής από Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ζαχαράκη στη Βουλή: Τι είπε για το νομοσχέδιο για Δομές και Στελέχη, διορισμούς, κενά, ΕΠΑΛ
Μοριοδότηση δυσπρόσιτων και ποινές μη ανάληψης υπηρεσίας: Τι είπαν Κεραμέως-Ζαχαράκη-Φίλης
Βουλή: Τι ειπώθηκε για το νομοθετικό έργο του ΥΠΑΙΘ
Κεραμέως για νομοθετικό έργο Υπουργείου Παιδείας στη Βουλή
Φίλης-Τζούφη: Τι είπαν στη Βουλή για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης
Ενίσχυση δημόσιας εκπαίδευσης: O όρος για τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στο διάλογο για την Παιδεία
Συνάντηση Κεραμέως-Φίλη: Ιδεολογικές διαφορές αλλά και συγκλίσεις

___________________

Πριν φύγετε

Επόμενες προσλήψεις σε 10 ημέρες: Τι είπε η Υφ. Παιδείας Σ. Ζαχαράκη για κενά, Ψυχολόγους και Κ.Λ.
Σχέδιο κατανομής 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή: Με επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση