Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο Επιμορφωτών ΕΠΑΛ: Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί | Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο Επιμορφωτών ΕΠΑΛ: Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί – Υποστηρικτικές ενέργειες «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης».

Μητρώο Επιμορφωτών ΕΠΑΛ: Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί | Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5559/14-06-2019

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΠ

 Απόσπασμα Πρακτικού 22/13-06-2019

 Σήμερα 13 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη.

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη.

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης, Αλιβίζος Σοφός και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

Δείτε:

Αναστολή προσλήψεων – υπηρεσιακών μεταβολών – χορήγησης αδειών – Διευκολύνσεις για εκλογές | Εγκύκλιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/06.06.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων , έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1505/07-06-2019):

«Σας διαβιβάζουμε το υπ΄ αρ. 1/06.06.2019 (αρ. πρωτ. ΙΕΠ 5277/06.06.2019) Πρακτικό της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την υπ΄ αρ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήματος ένταξης στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. του Υποέργου 1

«Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5022549 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020:

«Σήμερα την 6η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και επί της οδού Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση

της Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την με αρ. πρωτ. 1979/01-03-2019 (ΑΔΑ: Ρ7ΔΖΟΞΛΔ-Ι3Ι) απόφαση του ΙΕΠ, για την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 3027/09-04- 2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήματος ένταξης στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5022549 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε:

Διορισμοί Εκπαίδευσης: Θα προχωρήσει τη διαδικασία η ΝΔ; | Ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν:
  • Αλεξάνδρα Κακαρά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
  • Σταυρούλα Παπαδοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, ως μέλος
  • Ευάγγελος Μαυρικάκης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, ως μέλος, αναπληρώνοντας τον κ. Σταύρο Πιτσικάλη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του τελευταίου.

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η κ. Αγγελική Χατζηηλίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ06, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Στις 21-05-2019 και ώρα 10.00 π.μ. και μετά από τη διαπίστωση της κατά τον νόμο απαρτίας, η Επιτροπή εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων άρχισε τις εργασίες της με την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων,

οι οποίες υποβλήθηκαν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή κατά τα οριζόμενα στη σελίδα 16 της με αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π., όπως αυτές ήταν καταχωρισμένες στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ι.Ε.Π. (Διαδικτυακή πύλη e-IEP:https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/).

Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των ηλεκτρονικών φακέλων των υποψηφίων προς διαπίστωση της επεξεργασίας του προσωπικού τους προφίλ και συνεπακόλουθα της υποβολής της προβλεπόμενης αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος και των λοιπών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στις σελίδες 11-15 της με αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π.

Μετά από διεξοδικό έλεγχο του περιεχομένου των ηλεκτρονικών φακέλων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιότητας

Δείτε:

Ανάλυση especial.gr: Κομβικές ημερομηνίες για διορισμούς μετά την προκήρυξη Εκλογών | Σενάρια

λαμβάνοντας υπόψη:

α) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 3027/09-04- 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π.,

β) τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω Πρόσκλησης,

γ) το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο είναι ακριβή και αληθή.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στην ταξινόμηση των αιτήσεων ανά Υπομητρώο. Η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της στις 14.00 μ.μ. και όρισε νέα συνεδρίαση στις 22-05-2019.

Στις 22-05-2019 και ώρα 10.00 π.μ. και μετά από τη διαπίστωση της κατά τον νόμο απαρτίας, η Επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προκειμένου να διαμορφώσει την τελική κρίση της ζήτησε ηλεκτρονικά συμπληρωματικά δικαιολογητικά των προσόντων των κάτωθι υποψηφίων (Πίνακας Α), όπως αυτό ορίζεται στη σελίδα 17 της με αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 Πρόσκλησης:

Δείτε τους Πίνακες εδώ

Κώστας Λολίτσας
Κώστας Λολίτσας
Δείτε ακόμη

Αίτημα εξαίρεσης του Υπουργείου προς το ΣτΕ για τους 15.000 διορισμούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση