Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο ΣΔΕ-Προσωρινός πίνακας Ένταξης υποψηφίων-Ενστάσεις από 19 έως 25.07.2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο ΣΔΕ-Προσωρινός πίνακας Ένταξης υποψηφίων: Δικαίωμα υποβολής ένστασης από την Τρίτη 19.07.2022 και ώρα 09.00 π.μ. έως και τη Δευτέρα, 25.07.2022 και ώρα 15.00 μ.μ.

Μητρώο ΣΔΕ-Προσωρινός πίνακας

Προσωρινός πίνακας Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ, 1ο Στάδιο, της υπ’ αριθμ. 660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκλησης, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 9438/584/18.07.2022 απόφαση ΔΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Ο προσωρινός πίνακας ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ περιλαμβάνει:

α) τα νέα μέλη που εντάσσονται στο Μητρώο ΣΔΕ, έτους 2022, με το αποτέλεσμα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ανά ιδιότητα που αιτήθηκαν να ενταχθούν (ωρομίσθιοι, Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, Σύμβουλοι Ψυχολόγοι) και

β) από τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου των δύο προηγούμενων ετών, τους υποψήφιους που αιτήθηκαν ένταξη σε επιπλέον κατηγορία και το αποτέλεσμα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) σχετικά με την ένταξή τους  στη νέα ιδιότητα.

Δείτε τον Προσωρινό πίνακα Ένταξης Μητρώου ΣΔΕ 

* οι πίνακες ενταγμένων μελών των δύο προηγούμενων ετών βρίσκονται στις παρακάτω ανακοινώσεις: 

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ ετους 2021

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ έτους 2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του προσωρινού πίνακα Ένταξης  στο Μητρώο ΣΔΕ σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι από την Τρίτη 19/07/2022 και ώρα 09.00 π.μ. έως και τη Δευτέρα, 25/07/2022 και ώρα 15.00 μ.μ.

Οι ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα ένταξης και μη ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ αφορούν αποκλειστικά ένσταση επί των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν αποκλειστικά επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών της αίτησης ένταξης του υποψηφίου.

Η ένσταση των υποψηφίων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση, κάνοντας χρήση των κωδικών που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης ένταξής τους στο Μητρώο ΣΔΕ και θα διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr/ .

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20 € και να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.

Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το αποδεικτικό εξόφλησής του (βλ. οδηγίες έκδοσης  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΔΕ, σελ. 19-20 της ως άνω Πρόσκλησης). 

Δείτε επίσης

Θέσεις ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 

Μετατροπή ΙΕΚ Υπουργείου Υγείας και ΙΕΚ ΕΚΑΒ σε ΙΕΚ του ν. 4763/2020 | Πίνακας 

ΙΕΚ ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 47 ειδικότητες 

ΙΕΚ-ΔΥΠΑ: Αιτήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού 

In & In Education-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+: Με συμμετοχή της ΠΔΕ Αττικής

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση