Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μία θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μία θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και τα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 21/02/2020.

Μία θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι επαναπροκηρύσσει τη θέση ΠΤ- 4 «Δίκτυα» για πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για τις ανάγκες του εν λόγω Τμήματος:

– επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους,

– είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης,

– ή ελλείψει των παραπάνω, υποψήφιους διδάκτορες κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης,

– είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.

Η διάρκεια της σύμβασης θα καλύπτει μόνο το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020 (από την έναρξη της σύμβασης έως 26/06/2020), με την πρόνοια ότι ο Υπότροφος υποχρεούται να διεξάγει τις εξετάσεις των μαθημάτων που θα αναλάβει να διδάξει κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Γνωστικό αντικείμενο

H προσφερόμενη θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το γνωστικό αντικείμενο είναι η ακόλουθη:

Κωδικός θέσης: ΠT-4,

Γνωστικό Αντικείμενο: «ΔΙΚΤΥΑ»,

Σύμβαση απασχόλησης: πλήρης (μόνο εαρινό εξάμηνο),

Ενδεικτικά μαθήματα διδασκαλίας Εαρινού εξαμήνου: ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (6ου εξαμήνου) και ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (6ου εξαμήνου).

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται το πλήθος και ο κωδικός των θέσεων.
Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος αιτείται την πρόσληψή του κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

2. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Βασικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ, ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή/και διδακτορικό δίπλωμα, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

4. Για υποψήφιους διδάκτορες, βεβαίωση του οικείου Τμήματος Πανεπιστημίου που να τεκμηριώνει ότι ο υποψήφιος εκπονεί διδακτορική διατριβή, στην οποία θα αναφέρονται το θέμα, ο επιβλέπων καθηγητής και η ημερομηνία έναρξης εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

5. Τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου (άρθρο 58 του Ν.4386/2016).

6. Τεκμηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου (άρθρο 58 του Ν.4386/2016).

7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του, όπως: βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, βεβαιώσεις που τεκμηριώνουν ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στο Τμήμα που εκδίδει την πρόσκληση ή σε άλλο Τμήμα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου ή άλλου πρώην ΤΕΙ (ΠΔ 163/2002) ή Πανεπιστημίου (ΠΔ 407/1980), βεβαιώσεις συμμετοχής στην ερευνητική ομάδα εκπόνησης ερευνητικού έργου ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου, δημοσιευμένο επιστημονικό / ερευνητικό έργο, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων, βιβλίων, συλλογικών τόμων, κ.α., διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κλπ. Όποια από τα προηγούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν θα συνεκτιμηθούν θετικά και μπορούν να κατατεθούν είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Προθεσμία και περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και τα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 21/02/2020.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. επικοινωνίας: 2681050350, 50341, 50499), 09:00 – 13:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την Προκήρυξη.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε επίσης

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη: Χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

10 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου: Από τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων: Στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ 

Δείτε ακόμη

Χορήγηση 10 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στα παιδαγωγικά από το ΙΚΥ

Υποτροφίες διδακτορικών ΙΚΥ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος 

Προκήρυξη μίας υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα: Από το ΙΚΥ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση