Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα: Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2022.

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

Σχολή Επιστημών Αγωγής
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (τηλ. 28310 77650-1)

Αριθμός προκήρυξης: Εξ./20224/808/7-10-2021, ΦΕΚ 3060/15-12-2021, τ. Γ’

ΑΔΑ: Ψ8ΦΤ469Β7Γ-1ΒΘ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 25351

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική».

Δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:

1) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).

2) Βιογραφικό Σημείωμα.

3) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4) Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

– Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

– Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι, δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Βρείτε εδώ την εν λόγω προκήρυξη.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε επίσης
Πρόσληψη διδασκόντων σε δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Θέσεις καθηγητών σε τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση