Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μισθός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού – ΕΕΠ – ΕΒΠ | Ανάλυση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μισθός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού – ΕΕΠ – ΕΒΠ: Ανάλυση και παράθεση στοιχείων αναφορικά με τη μισθοδοσία, από το especial.gr.

Μισθός νεοδιόριστου

Το especial.gr, προσπαθώντας να απαντήσει στις απορίες πολλών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίοι εντός των προσεχών ημερών θα είναι νεοδιόριστοι δημόσιοι υπάλληλοι, συγκέντρωσε και παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία, αναφορικά με τη μισθοδοσία του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Ακαθάριστος μισθός νεοδιοριζόμενου
 • Το ακαθάριστο ποσό για νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ανέρχεται σε 1.092 ευρώ.
 • Το ακαθάριστο ποσό για νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ανέρχεται σε 858 ευρώ.

Επί των ως άνω ποσών προβλέπονται κρατήσεις 20%.

Επιπλέον:
 • Για τον πρώτο χρόνο θα υπάρχουν αυξημένες καταβολές για το Μετοχικό Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), ένας μισθός δια 12 μήνες.
 • Για τα δυο πρώτα χρόνια θα υπάρχουν αυξημένες καταβολές για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), ένας μισθός δια 24 μήνες.
Ετσι ο καθαρός μισθός διαμορφώνεται:
 • Για τον νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) γύρω στα 740 ευρώ.
 • Για νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) γύρω στα 620 ευρώ.
Οικογενειακή παροχή

Στο μισθό του νεοδιοριζόμενου προστίθεται από την πρώτη στιγμή και η προβλεπόμενη οικογενειακή παροχή.

Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε :

 • Πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο,
 • εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα,
 • εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα,
 • εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και
 • επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.

Η εν λόγω παροχή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν οι γονείς τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία.

Η ανωτέρω παροχή δεν καταβάλλεται στους έγγαμους, διαζευγμένους ή εν χηρεία υπαλλήλους οι οποίοι όμως δεν έχουν αποκτήσει τέκνα, ή τα τέκνα αυτά έχουν ενηλικιωθεί ή περατώσει τις σπουδές τους ή σε κάθε περίπτωση έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση τους έγγαμους υπαλλήλους που έχουν τέκνα ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.

Η διαπίστωση των προϋποθέσεων χορήγησης της οικογενειακής παροχής καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των τέκνων που αυξάνουν την παροχή αυτή γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που υποβάλλεται στον εκκαθαριστή των αποδοχών του, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά (π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης κ.λ.π.).

Αναγνώριση προϋπηρεσιών

Από την πρώτη στιγμή που θα αναγνωρισθούν προϋπηρεσίες από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα προστεθούν αντίστοιχα Μισθολογικά Κλιμάκια στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών.

Αλλαγή Μισθολογικού Κλιμακίου πραγματοποιείται:
 • Ανά διετία στους εκπαιδευτικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
 • Ανά τριετία στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Τα Μισθολογικά Κλιμάκια
Προσοχή!

Στα έτη ωρίμανσης δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα απο 1/1/2016 έως 31/12/2017 σύμφωνα με το νόμο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΝΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΠΕ  ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Μεικτά

0-2

ΜΚ1

1092

2-4

ΜΚ2

1151

4-6

ΜΚ3

1210

6-8

ΜΚ4

1269

8-10

ΜΚ5

1328

10-12

ΜΚ6

1387

12-14

ΜΚ7

1446

14-16

ΜΚ8

1505

16-18

ΜΚ9

1564

18-20

ΜΚ10

1623

20-22

ΜΚ11

1682

22-24

ΜΚ12

1741

24-26

ΜΚ13

1800

26-28

ΜΚ14

1859

28-30

ΜΚ15

1918

30-32

ΜΚ16

1977

32-34

ΜΚ17

2036

34-36

ΜΚ18

2095

36-38

ΜΚ19

2154

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΝΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΔΕ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Μεικτά

0-3

ΜΚ1

858

3-6

ΜΚ2

918

6-9

ΜΚ3

978

9-12

ΜΚ4

1038

12-15

ΜΚ5

1098

15-18

ΜΚ6

1158

18-21

ΜΚ7

1218

21-24

ΜΚ8

1278

24-27

ΜΚ9

1338

27-30

ΜΚ10

1398

30-33

ΜΚ11

1458

33-36

ΜΚ12

1518

36-39

ΜΚ13

1578

Aναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών

Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ) στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ.

Επιπλέον, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις, η κατάταξη στα προωθημένα Μ.Κ., των υπαλλήλων που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των εν λόγω τίτλων είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας.

Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής θα πρέπει να αποφαίνεται το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Επίδομα παραμεθορίου

Με το ν.4024/2011 ορίστηκε ότι δικαιούνται επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων περιοχών οι μόνιμοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι ύψους 100 ευρώ μεικτά αρκεί να υπηρετούν σε περιοχές όπου πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

• Βρίσκονται στην παραμεθόριο ζώνη της χώρας μας, και συγκεκριμένα στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), στα Δωδεκάνησα, ή απέχουν είκοσι (20) χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ. και την Βουλγαρία.

• Βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα, σε συνδυασμό και με συνθήκες δύσκολης πρόσβασης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και μονάδες υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία) ή υφίστανται άλλοι γεωφυσικοί παράγοντες (π.χ. υψόμετρο).

• Ειδικότερα για τις πόλεις και τα χωριά που βρίσκονται σε νησιά, με εξαίρεση όσα βρίσκονται σε νησιά με μεγάλη γεωγραφικά έκταση και δεν ανήκουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα , κριτήριο θα αποτελέσει τόσο η δυσχέρεια πρόσβασης λόγω μη ύπαρξης συχνών δρομολογίων πλοίων όσο και άλλοι γεωφυσικοί παράγοντες.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 το επίδομα το λαμβάνουν υπάλληλοι με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του.

Προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α

Με βάση έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που παρουσιάστηκε πιο πάνω, το επίδομα το δικαιούνται υπάλληλοι περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως απομακρυσμένες-παραμεθόριες και προβληματικές κατηγορίας Α. Μέχρι να εκδοθεί νέα απόφαση ισχύει το ΦΕΚ 667/Β/11-11-1992 σύμφωνα με το οποίο προβληματικές περιοχές Α είναι οι ακόλουθες:

1. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κύθηρα).

2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Επαρχία Οιτύλου).

3. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Επαρχία Γορτυνίας).

4. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Περιοχές τέως Δήμου Ανδρίτσαινας και τέως Δήμου – Λαμπείας)

5. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Ιθάκη).

6. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Σκύρος).

7. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Παξοί, Αντίπαξοι, Οθωνοί, Ερρεκούσα, Μαθράκι).

8. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Περιοχή Αγράφων (Κοινότητες Καρβασαρά, Καρίτσας, Καροπλεσίου, Μολόχας, Μπελοκομίτη, Νεράιδας), Περιοχή Αργιθέας (κοινότητες Ανθηρού, Αργιθέας, Αργυρίου, Βλασίου, Βραγιανών, Δροσάτου, Ελληνικών Θερινού, Καλής Κώμης, Καρυάς, Καταφυλλίου, Κουμπουριανών, Λεοντίου, Μαράθου, Μεσοβονείου, Οξυάς, Πετρίλου, Πετρωτού, Πετροχωρίου, Στεφανιάδας, Φουντωτού).

9. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Βόρειες Σποράδες, Επαρχία Σκοπέλου).

10. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (νήσος Γαύδος, Αρχαία πόλη Λισός).

11. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

12. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

13. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

14. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (πλην πόλεως Κοζάνης και Πτολεμαΐδος).

15. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Επαρχία Φιλιατών)

16. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

17. «ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ»: Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.48Α/5/οικ.8352/30-3-2007 (ΦΕΚ 571/Β/20-4-2007) η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω αντί της “ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Επαρχία Αλμωπίας)”

18. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Άγιο Όρος, Αμουλιανή)

19. «ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Δήμοι Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Παρανεστίου, Νικηφόρου, και τα Κοινοτικά Διαμερίσματα Λιβαδερού, Μακρυπλαγίου του Δήμου Δράμας και η Κοινότητα Σιδηρόνερου»

20. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

21. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

22. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

23. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

24. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

25. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Επαρχία Κονίτσης, Επαρχία Μετσόβου και Επαρχία Πωγωνίου).

26. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

27. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

28. «ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ»

29. «ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Δήμοι που απέχουν 20 χλμ από τα σύνορα: Αξιούπολης, Γουμένισσας, Δοϊράνης, Ευρωπού, Κιλκίς, Κρουσσών, Μουριών, Πολυκάστρου, Χέρσου και η Κοινότητα Λιβαδείων).»

Η ομάδα του especial.gr

Δείτε επίσης

Απάντηση ΑΣΕΠ για Παράβολο: Ποιοι απορρίπτονται, ποιες ενστάσεις δέχεται, παράθεση στοιχείων
Νόμος 4653/2020: ΕΑΑΕ-Πανεπιστήμια-Κολέγια-Κυρώσεις και τοποθετήσεις διορισμών, κ.α | ΦΕΚ
Τα τελευταία νέα για τους μόνιμους διορισμούς
ΦΕΚ Τροποποίησης 1ΓΕ/2019 από το ΑΣΕΠ
Πίνακες Γενικής: Απαντήσεις-video-Υπολογισμός προϋπηρεσίας-Επισημάνσεις ΑΣΕΠ & ΥΠΑΙΘ

Πριν φύγετε

Ανακοίνωση ΟΠΣΥΔ: Τροποποίηση/απενεργοποίηση αίτησης-δήλωσης ΕΕΠ-ΕΒΠ
Νεοδιοριζόμενοι: Πως θα τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ & ΕΒΠ
Κατάταξη κατόχων Μεταπτυχιακών: Οδηγίες για ορθή εφαρμογή από το Γενικό Λογιστήριο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

12 Σχόλια

 1. Λαμπρος Σιδερας σε

  Αρα για να καταλαβω κυριε Βουγια, ας παρουμε το υποθετικο σεναριο που ενας υπαλληλος διοριζεται εχοντας μεταπτυχιακο και ενα τεκνο καθως και 7 χρονια προυπηρεσια (βγαζοντας την παγωμενη διετια εξω αρα φτανει το μκ6). Διαμορφωνεται λοιπον ο μισθος του στα 1387 μικτα απτα οποια αφαιρουμε το 20 τοις εκατο αρα μιλαμε για καθαρο ποσο 1110. Επειτα αφαιρουμε ενα ποσο για τις αυξημενες κρατησεις τις πρωτης διετια κοντα στα 150-180 ευρω αρα φτανουμε στα 950 περιπου. Προσθετουμε το επιδομα παιδιου και βγαινει ενα καθαρο ποσο κοντα στα 1000 ευρω.. Απτην πρωτη μερα…Πολλα μου ακουγονται..μηπως δεν καταλαβα κατι σωστα?

 2. Καλησπέρα!
  Όσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι (σε άλλο όμως υπουργείο) και έχουν ήδη καταβάλει τα αυξημένα ποσά των 2 ετών για ΜΤΠΥ – ΤΕΑΔΥ και παραιτηθούν για να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί, απαλλάσσονται από αυτές τις κρατήσεις;
  Επίσης, η υποβολή αίτησης για αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους γίνεται από τη στιγμή που αναλαμβάνουν υπηρεσία και απλώς ακολουθεί (μετά τη μονιμοποίησή τους) αναδρομικά η καταβολή των κλιμακίων ή κατά τη δοκιμαστική διετή υπηρεσία δεν δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση συνεπώς χάνουν για τα δύο αυτά χρόνια τα χρήματα της αναγνώρισης;
  Τέλος, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία υπαλλήλων που υπηρετούν στο υπουργείο υγείας (πχ νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί) και διορίζονται με το ίδιο πτυχίο ως ΕΕΠ ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας με τις 2εα/2019 και 2γε/2019;
  Σας ευχαριστώ!

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Για το πρώτο είναι ένα ερώτημα. Για το δεύτερο με τον διορισμό κατατίθεται και η αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Για το τρίτο ναι αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία.

 3. ΛΙΑ σε

  Η κράτηση του ΤΕΑΔΥ δεν έχει καταργηθεί με την Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30-06-2016 (Α.Δ.Α.ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0);

 4. Γιώργος σε

  Σαν εκπαιδευτικός δε σε περίπτωση όπου διοριστεί κάποιος μπορεί να καταθέσει μεταπτυχιακό άσχετα ότι δεν είναι σε πε κατηγορία; Επίσης μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός δε μόνιμος να κάνει έναρξη επαγγέλματος ως ελεύθερος επαγγελματίας ταυτόχρονα πχ ηλεκτρολόγος;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Νομίζω δεν μπορεί να καταθέσει μεταπτυχιακό. Για το δεύτερο ερώτημα αρμόδιο να απαντήσει είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο.

 5. Μαρια Κ σε

  Καλησπέρα μήπως έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις κρατήσεις αν δηλ κάποιος είναι διορισμένος κ μετα απο μια τριετία αποδεχτεί άλλη θέση θα ξαναγίνουν κρατήσεις; ευχαριστώ

   • Μαρία Κ σε

    Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και την απάντησή σας. Δηλ αν εγώ ειμαι σε μια υπηρεσία ενός Υπουργείου και πάω σε κάποια άλλη ενός άλλου δε ξαναγίνονται σωστά; κάτι ακόμη, λόγω του ότι πλέον υπάρχει αυτοδικαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης σε περίπτωση διορισμού σε δεύτερη θέση πρέπει να παραιτηθώ μια μέρα πριν ή με το πρωτόκολλο ορκομωσίας και την ανάληψη τα στέλνω για να βγει η διαπιστωτική;

Γράψτε μία απάντηση