Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών συστήνεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής | Διάταξη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών συστήνεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Διάταξη στο υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.

Μητρώο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών συστήνεται στο ΙΕΠ

Συστήνεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Μητρώο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Μητρώο Ε.Ε.), το οποίο τηρείται σε ψηφιακή πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.. Στο Μητρώο Ε.Ε. καταχωρίζονται προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης που δύναται να υλοποιεί το Ι.Ε.Π., το διδακτικό προσωπικό των επιμορφώσεων, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και κάθε άλλη βάση δεδομένων που σχετίζεται με το αντικείμενο της επιμόρφωσης. Ολα αυτά σύμφωνα με τη διάταξη που περιέχεται στο σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ με τη σύσταση του Μητρώου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, αφενός, εξασφαλίζεται η δυνατότητα να επιμορφωθούν πολύ περισσότεροι εκπαιδευτικοί και, αφετέρου, αναβαθμίζεται η ποιότητα της επιμόρφωσης και καθίσταται πιο ευέλικτη, λειτουργική και αποτελεσματική. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται o ρόλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως επιτελικού επιστημονικού και ερευνητικού φορέα που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναφορικά με την έγκριση της υλοποίησης των δράσεων και των προγραμμάτων που πραγματοποιεί κάθε σχολική μονάδα. Επιπροσθέτως, καθορίζονται η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα έγκρισης υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων των σχολικών μονάδων.

Αναλυτικά

Άρθρο 65

Μητρώο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών – Προσθήκη άρθρου 13Α στον ν. 3966/2011

Στον ν. 3966/2011 (Α’ 118) μετά από το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α ως εξής:

«Άρθρο 13Α Μητρώο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

«1. Συστήνεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Μητρώο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Μητρώο Ε.Ε.), το οποίο τηρείται σε ψηφιακή πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.. Στο Μητρώο Ε.Ε. καταχωρίζονται προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης που δύναται να υλοποιεί το Ι.Ε.Π., το διδακτικό προσωπικό των επιμορφώσεων, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και κάθε άλλη βάση δεδομένων που σχετίζεται με το αντικείμενο της επιμόρφωσης.

2. Το διδακτικό προσωπικό του Μητρώου Ε.Ε. του Ι.Ε.Π. δεν είναι μόνιμο και διακρίνεται σε κύριο και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, τα μέλη του οποίου εντάσσονται στο προσωρινό και εν συνεχεία στο ενιαίο μητρώο κύριου ή βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, αντίστοιχα. Στο διδακτικό προσωπικό μπορεί να ανήκουν εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, διδακτικό, επιστημονικό ή ερευνητικό προσωπικό Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη ειδική κατάρτιση και πείρα συναφή προς το περιεχόμενο της επιμόρφωσης και τα επιμορφωτικά αντικείμενα, καθώς και ημεδαποί ή αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

3. Το κύριο διδακτικό προσωπικό, εκτός από την υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου, συμμετέχει στην ανίχνευση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών, στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Ε.Π., στην εκπόνηση και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εργασιών που εκπονούν οι εκπαιδευόμενοι των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και άλλων εργασιών που τους ανατίθενται στο πλαίσιο των επιμορφώσεων. Το βοηθητικό διδακτικό προσωπικό υποστηρίζειτην προετοιμασία, την υλοποίηση και τον απολογισμό των προγραμμάτων.

4. Τα ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση και τη λειτουργία του Μητρώου Ε.Ε. ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διαχείρισης του Μητρώου Ε.Ε. (Κ.Δ.Μ.Ε.Ε.), ο οποίος αναρτάται στον δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.

5. α) Για την ένταξη στο Μητρώο Ε.Ε. του διδακτικού προσωπικού υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, η οποία αξιολογείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Δ.Μ.Ε.Ε. και εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.. Η ένταξη του διδακτικού προσωπικού στο Μητρώο Ε.Ε. δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την απασχόλησή του. Η απασχόληση εξαρτάται από τις ανάγκες του Ι.Ε.Π., τη διαθεσιμότητα των μελών και την εν γένει αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Κ.Δ.Μ.Ε.Ε. για τα κριτήρια καταλληλότητας και γνωστικής επάρκειας των μελών του Μητρώου Ε.Ε. και την αξιολόγηση που έχει λάβει από την υλοποίηση ανατεθέντος έργου.

β) Προϋπόθεση για την ανάθεση καθηκόντων είναι η ένταξη στο Μητρώο Ε.Ε. κύριου και βοηθητικού διδακτικού προσωπικού. Η ανάθεση καθηκόντων σε ιδιώτες αποτελεί σύμβαση έργου και γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206) και κατόπιν έγκρισης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) περί ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. Η ανάθεση διδακτικού έργου και των λοιπών εργασιών της παρ. 3 γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

γ) Για την αξιοποίηση του ενταγμένου στο Μητρώο Ε.Ε. διδακτικού προσωπικού, λαμβάνεται υπόψη η αρχική και συνεχής αξιολόγησή τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά το πέρας της ανάθεσης έργου και πραγματοποιείται από τους εκπαιδευόμενους και τους υπευθύνους των προγραμμάτων.

δ) Η υποστήριξη αποκλειστικά των ενάρξεων και λήξεων των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Ε.Π. ανατίθεται σε ενταγμένο στο Μητρώο Ε.Ε. προσωπικό που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και συμμετέχει στην υποστήριξη της υλοποίησής τους, χωρίς να εντάσσεται στη διαδικασία αξιολόγησης του Μητρώου Ε.Ε. για ανάθεση έργου διδακτικού προσωπικού.

6. Στο διδακτικό προσωπικό, που απασχολείται στα επιμορφωτικά προγράμματα και στις δράσεις που εκτελεί το Ι.Ε.Π., καταβάλλεται ωριαία αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 13, η οποία είναι ανάλογη με τον χρόνο και το είδος της απασχόλησής του. Η αποζημίωση καταβάλλεται και όταν τα επιμορφωτικά προγράμματα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί κανονική άδεια εργασίας. Η ως άνω αποζημίωση υπόκειται σε κρατήσεις εισφορών υπέρ των οικείων ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξάνεται με την εκάστοτε ισχύουσα εργοδοτική εισφορά.

7. To I.E.Π. δύναται να λάβει πιστοποίηση για τα προγράμματα επιμόρφωσης που καταρτίζει και υλοποιεί, καθώς και για τις γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευομένων εκπαιδευτικών που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ενός πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος.

8. Συστήνεται στο Ι.Ε.Π. Επιτροπή Πιστοποίησης Επιμόρφωσης (Ε.Π.Ε.), η οποία, μετά από αίτημα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης, χορηγεί πιστοποίηση σε επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών, καθώς και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων εκπαιδευτικών που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ενός επιμορφωτικού προγράμματος. ΗΕ.Π.Ε. είναι πενταμελής, με τριετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από τα εξής μέλη: α) τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή μέλος του Δ. Σ. του Ι.Ε.Π., β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του, και γ) τρεις (3) εμπειρογνώμονες σε θέματα επιμόρφωσης, με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.. Η Ε.Π.Ε. υποστηρίζεται διοικητικά από το Ι.Ε.Π..

9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π., μετά από πρόταση του Προέδρου του, εκδίδεται Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Ε.Ε. (Κ.Δ.Μ.Ε.Ε.) του Ι.Ε.Π., στον οποίο καθορίζονται η διαδικασία ένταξης των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Ε.Ε., ειδικές περιπτώσεις ένταξης, τα κριτήρια καταλληλότητας και γνωστικής επάρκειας και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής ενταγμένων μελών, οι λεπτομέρειες άσκησης των καθηκόντων του κύριου και βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, η ανάθεση διδακτικού και λοιπού έργου σε μέλη του Μητρώου Ε.Ε., η επικαιροποίηση των στοιχείων των ενταγμένων μελών, η αξιολόγηση των μελών, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή ωριαίας αποζημίωσης στα μέλη του διδακτικού προσωπικού που υλοποιούν διδακτικό και λοιπό έργο, το κατώτατο όριο ωρών αποζημίωσης ανά μέλος του Μητρώου Ε.Ε., η αξιοποίηση νέων μελών και μελών του Μητρώου Ε.Ε. χωρίς διδακτικό έργο, η διαγραφή από το Μητρώο Ε.Ε., τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μελών του Μητρώου, οι ειδικές επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο Ε.Ε., η διαδικασία υποβολής αίτησης θεραπείας για την απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί της αποδοχής ή της απόρριψης της αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ε.Ε. των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Μητρώου Ε.Ε., την απασχόληση των μελών του, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων του Ι.Ε.Π..

10. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., μετά από πρόταση του Προέδρου του Ι.Ε.Π., δύναται να αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο ωρών διδακτικού και λοιπού έργου που μπορεί να ανατεθεί στους ενταγμένους στο Μητρώο Ε.Ε. και όχι πέραν από είκοσι μία (21) ώρες κατά μέσο όρο ανά μήνα.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση του διδακτικού προσωπικού στα επιμορφωτικά προγράμματα και τις δράσεις που εκτελεί το Ι.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η οποία δύναται να καλύπτεται από προγράμματα που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ορίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας της Ε.Π.Ε., οι προδιαγραφές και η μεθοδολογία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται απαραίτητο για την εφαρμογή της διαδικασίας και των συνεπειών πιστοποίησης της παρούσας, μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π.».

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη Διαβούλευση ΕΔΩ

Δείτε το νομοσχέδιο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Σχολεία σε νοσοκομεία: Για μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας | Διάταξη 

Διάταξη στο πολυνομοσxέδιο: Εφαρμογή για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη Δευτεροβάθμια 

Τοπική πρόσκληση για το 2024-25 για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο 

Πιερρακάκης στη Βουλή: Και του χρόνου θα γίνει ότι και φέτος με τους 10.000 διορισμούς-Τι είπε για προσλήψεις αναπληρωτών

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ. Παιδείας από τη ΔΟΕ Δευτέρα 15.07 για το έγγραφο με τις “διευθετήσεις αξιολόγησης”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση