Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο ΙΕΠ Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: Εκ νέου υποβολή αίτησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο ΙΕΠ Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: Εκ νέου υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Μητρώο Α’ φάση επιμόρφωσης, έως και 28 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Μητρώο ΙΕΠ

Κοινοποιήθηκε Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης εκ νέου υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με MIS 5032906.

Καταληκτική ημερομηνία εκ νέου υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Α’ φάση επιμόρφωσης σε έως δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι έως και 28/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Αναλυτικά

Η δημιουργία μητρώου επιμορφωτών/τριών, από το οποίο θα προκύψουν οι επιμορφωτές/τριες των πολλαπλασιαστών/τριών, εκπαιδευτών/τριών των εκπ/κων σε θέματα σχετικά με την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία , στο πλαίσιο της Πράξης:

«Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)», έχει τα παρακάτω βασικά στοιχεία.

Τα βασικά στοιχεία που διέπουν τη διαμόρφωση του μητρώου είναι:

α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι/ες είναι Έλληνες/ιδες πολίτες ή πολίτες κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Το μητρώο θα παραμείνει ανοιχτό καθ ́ όλη τη διάρκεια της πράξης, μέχρι την ολοκλήρωση των επιμορφώσεων για υποβολή αιτήσεων.

γ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης φυσικών ή νομικών προσώπων του Ι.Ε.Π.

δ. Η κατανομή τωνεπιμορφωτών/τριών θα γίνει με βάση τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση του κόστους και των απαιτήσεων των μετακινήσεων.

Η Πρόσκληση εδώ
Yποβολή αίτησης εδώ

Δείτε σχετικά

Μητρώο Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Δείτε επίσης

Διάταξη πτυχίων Κολλεγίων: Δεκτά θα γίνονται από το ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών
Τριετής αποκλεισμός όσων διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Ρύθμιση στη Βουλή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση