Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μόνιμοι διορισμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ προ των πυλών: Τι αναμένουμε

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μόνιμοι διορισμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ προ των πυλών: Ενημέρωση από το especial.gr σχετικά με τη διαδικασία και το τι προβλέπει ο νόμος 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019.

Μόνιμοι διορισμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ

Από τη στιγμή που κατά τα φαινόμενα έχει ξεκαθαρίσει η βούληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να έχουμε μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή εντός του 2019, οι διορισμοί μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ είναι προ των πυλών και θα ακολουθήσουν το 2020 των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας.

Οριστικοί Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΣΕΠ, οι Οριστικοί Πίνακες για το ΕΒΠ αναμένονται έως τα τέλη Νοεμβρίου και οι του ΕΕΠ έπονται αμέσως μετά.

Τι προβλέπει ο νόμος των διορισμών

Μετά όλα αυτά το especial.gr θεωρεί χρήσιμο να παραθέσει προς υπενθύμιση, τι προβλέπουν τα σχετικά άρθρα 62 και 63 του νόμου των διορισμών 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019 – “Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.” και τις προαπαιτούμενες Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι προαπαιτούμενες Υ.Α.

Θεωρούμε ως προαπαιτούμενα των μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή πως είναι:

1. H Eκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (KYA) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για την κατανομή κατά κλάδο και ειδικότητα των 4.500 θέσεων.

2. Η Εκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για:

 • Την κατανομή των 4.500 θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και περιοχή διορισμού.
 • Τη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (Ν.4589/19, άρ. 65, παρ. 1, περ. α, υποπερ. ββ)
 • Την Πρόσκληση προς τους υποψήφιους (αυτή τη στιγμή ΕΕΠ και ΕΒΠ) για δήλωση προτίμησης περιοχών διορισμού.
Τι γίνεται με τις θέσεις Κοινών Ειδικοτήτων

Τέλος δεν γνωρίζουμε τι σκέφτεται το Υπουργείο για την δημιουργία οργανικών θέσεων κοινών ειδικοτήτων στις ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την κατανομή αυτών ανά κλάδο και ειδικότητα, ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης και περιοχή διορισμού.

Δείτε τα σχετικά άρθρα 62 και 63 του νόμου των διορισμών 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019

Αρθρο 62
Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
 1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α ́, Β ́ και Γ ́ (Γ1 ́ και Γ2 ́) μπορεί να διορίζονται κατά τη διάρκεια της ισχύος τους, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα διορισμού στο Δημόσιο.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.

Ειδικά για τις θέσεις Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ε.Α.Ε. καθορίζεται κοινός αριθμός θέσεων:

α) ΠΕ60 και ΠΕ61 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα και

β) ΠΕ70 και ΠΕ71 που κατέχουν τα προβλεπόμενα από την ίδια διάταξη προσόντα, αντίστοιχα.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, καθώς και περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση.

Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.

 1. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων.

Οι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 1. Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.

Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

 1. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.
 2. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν.

Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α ́ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α ́167).

Αρθρο 63
 1. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων.

Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

_______________________

Δείτε ακόμη

Νόμος Διορισμών: 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019 – με το Σύστημα Μόνιμων Διορισμών
Προσωρινοί Πίνακες 3ΕΑ: Προκήρυξη ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ με ΑΣΕΠ: Τι συζητήθηκε
Ενημέρωση ΑΣΕΠ: Προκηρύξεις 1ΕΑ-2ΕΑ-3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ – Χρονοδιαγράμματα

  ____________________

Προσλήψεις αναπληρωτών τριετίας στην Ειδική Αγωγή: Επίσημα στοιχεία Υπουργείου Παιδείας
Σχέδιο κατανομής 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή: Με επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ
ΟΛΜΕ για διορισμούς: Ισοκατανομή των θέσεων μεταξύ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

  ____________________

Πριν φύγετε

 Ολες οι έως σήμερα προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2019-20
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση