Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μόνιμοι διορισμοί ΕΕΠ: Ποιοι και πως υποβάλλουν αιτήσεις-ποιοι δεν έχουν δικαίωμα-ποινές αποκλεισμού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μόνιμοι διορισμοί ΕΕΠ: Ποιοι και πως υποβάλλουν αιτήσεις-ποιοι δεν έχουν δικαίωμα-ποινές αποκλεισμού-Εγχειρίδιο Αίτησης Μόνιμου Διορισμού-Ενημέρωση από τη Γεωργία Μπουλμέτη και τον Βασίλη Βούγια.

Μόνιμοι διορισμοί ΕΕΠ

Ενημέρωση τ. αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Βασίλη Βούγια και Γεωργίας Μπουλμέτη για την Πρόσκληση μόνιμου διορισμού ΕΕΠ, κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 σε 41  κενές οργανικές θέσεις ειδικών σχολείων.

Α. Υποβολή Αιτήσεων

Τα μέλη των κλάδων ΕΕΠ, ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στα ΦΕΚ Γ΄1271/2020 (για ΠΕ25, ΠΕ28), Γ΄586/2021 (για ΠΕ21, ΠΕ29) και Γ΄3211/2021(για ΠΕ23, ΠΕ30) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Η αίτηση-δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr)  από τους ίδιους τους υποψηφίους κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

ΔΕΙΤΕ το  Εγχειρίδιο Αίτησης Μόνιμου Διορισμού

Οι υποψήφιοι

δηλώνουν όσες περιοχές επιθυμούν και με τη σειρά που τις επιθυμούν από τον πίνακα με τις περιοχές των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παράρτημα Ι). Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση μιας διαθέσιμης περιοχής πρέπει αυτή να δηλωθεί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής Αίτησης-Δήλωσης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και απενεργοποίηση της αίτησης, δηλαδή από την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.(όπως διαμορφώθηκε τελικά).

Μέλη Ε.Ε.Π. που είναι ενταγμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ του ΑΣΕΠ περισσότερων του ενός κλάδων, οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση περιοχών διορισμού για κάθε έναν εκ των κλάδων, στον οποίο είναι ενταγμένοι και επιθυμούν να διορισθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όσον αφορά στους άρρενες υποψηφίους, επισημαίνεται ότι στη σχετική διαδικασία αλγοριθμικής ροής και διορισμού θα συμπεριληφθούν μόνο οι υποψήφιοι για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, ακόμα και αν αυτό δεν εμφανίζεται επικυρωμένο

Β. Ποινές αποκλεισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), (βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄): «Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 29) ύστερα από την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α), όπως ισχύουν

Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.

Γ. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης:

α) Όσοι έχουν ήδη διοριστεί τον Μάρτιο του 2020 στην Ειδική Εκπαίδευση, ως μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄241/2020 και

 β) Όσοι έχουν ήδη διοριστεί τον Αύγουστο του 2021 στη Γενική Εκπαίδευση με τις σχετικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ  Γ΄1817/2021, Γ΄1818/2021, Γ΄1819/2021.

Εξαίρεση αποτελούν

οι διορισθέντες με το ΦΕΚ Γ 1289 – 19.08.2020 εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, οι οποίοι είναι και στους Αξιολογικούς Πίνακες μελών ΕΕΠ, ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών.

Δ. Διορισμός και παραμονή στη θέση ως αναπληρωτής

Σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ. 4 του του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), όπως ισχύει:

Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων.

Τέλος

Οι διορισθέντες θα τοποθετηθούν προσωρινά μετά τον διορισμό και ακολούθως η οριστική τοποθέτηση θα συμβεί όταν θα διενεργηθούν οι Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ.

_______________

Επισημάνσεις

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την κάλυψη  των κενών θέσεων των συγκεκριμένων κλάδων της Ειδικής  και όσων προέκυψαν από το διορισμό συναδέλφων στη Γενική εκπαίδευση και αφορούν στους ΠΕ25 και ΠΕ28, οι οποίες προέκυψαν και μετά από τις παρεμβάσεις της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και ημών, ως τότε αιρετών ΚΥΣΕΕΠ, από το καλοκαίρι του 2020 έως σήμερα. Η συμβολή της κας Φυτουράκη, Προϊσταμένης του Αυτοτελούς  τμήματος ΕΕΠ ΕΒΠ του Υπουργείου ήταν καθοριστική.

Οι θέσεις προς κάλυψη αφορούν αποκλειστικά όσες προέκυψαν μετά από παραίτηση ή ανάκληση διορισμού και δεν αφορούν άλλες οργανικές θέσεις ή άλλους κλάδους στους οποίους δεν διαπιστώθηκαν παραιτήσεις.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή το ΦΕΚ της πρόσκλησης, καθώς και τις οδηγίες του ΟΠΣΥΔ, μιας και η παρούσα ενημέρωση εμπεριέχει μόνο κάποια σημαντικά σημεία της διαδικασίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Βασίλειος Βούγιας

Γεωργία Μπουλμέτη

Σημαντικό

Δείτε την ενημερώση της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια:

Αιτήσεις μόνιμου διορισμού ΕΕΠ: Εως και Τετάρτη 26.01-Διόρθωση Πίνακα κενών-Σχετικά με τις θέσεις ΕΝΓ-braille 

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Πριν φύγετε
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση