Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Παιδείας-Ενημέρωση από τη Γεωργία Μπουλμέτη και τον Βασίλη Βούγια.

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ενημέρωση από τη Γεωργία Μπουλμέτη και τον Βασίλη Βούγια

Το πέρας της διαδικασίας επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της αξιολόγησης του νόμου 4823/2021 και για τους νεοδιόριστους, αναμένει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για να ξεκινήσει η διαδικασία μονιμοποίησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), με αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με σημερινές μας πληροφορίες από αρμοδίους του ΥΠΑΙΘ.

Βέβαια για το πέρας της διαδικασίας επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης έχουμε πολύ δρόμο ακόμη, μιας και οι Προσωρινοί αξιολογικοί Πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων κοινοποιήθηκαν από το ΥΠΑΙΘ στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, με την προθεσμία ενστάσεων να λήγει στις 5 Οκτωβρίου 2022. Θα ακολουθήσει η Ανακοίνωση των Οριστικών Πινάκων και η διαδικασία των συνεντεύξεων.

Από την άλλη αρκετές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν προβεί σε αποφάσεις μονιμοποίησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (διορισθέντων τον Μάρτιο 2020) και εκπαιδευτικών (διορισθέντων τον Αύγουστο του 2020). Επίσης υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις μονιμοποίησης, οι οποίες αφού εκδόθηκαν κατόπιν ανακλήθηκαν.

Σημειώνουμε πως όλα αυτά, αναφορικά με τις προθέσεις του ΥΠΑΙΘ για τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ισχύουν σήμερα Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και αποτελούν απαντήσεις αρμοδίων σχετικά με την χαρακτηριστική καθυστέρηση που παρατηρείται στη διαδικασία των μονιμοποιήσεων.

Τι ορίζει για την μονιμοποίηση νεοδιόριστων ο νόμος 4823/2021

Αναφορικά με το τι ισχύει για τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠΕΒΠ, σύμφωνα με τον νόμο 4823/2021 παραθέτουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το νόμο 4823/2021

1. Παράγραφος 3, άρθρο 78 του νόμου 4823/2021 “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”.

“3. Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α’ ή Β’, κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη”.

Οι παραπάνω προβλέψεις θα τεθούν σε ισχύ όταν ξεκινήσει και τελεσφορήσει η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

2. Παράγραφος 6, του άρθρου 66 του νόμου 4823/2021

Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογούνται, όπως και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μέλη.

3. Παράγραφος 4, του άρθρου 77 του νόμου 4823/2021

Το έργο των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογείται ανά έτος.

4. Άρθρο 67 του νόμου 4823/2021

1. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία:

Α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και Α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και Β) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού.

Τι ορίζει ο νόμος 4589/2019 και το υπ. αριθμ. 107693/E2/01-07-2016 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Εδώ οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πως στην παράγραφο 7 του άρθρο 62 του νόμου 4589/2019 υπάρχει αναφορά για τη μονιμοποίηση νεοδιοριζόμενων, όπως επίσης υπάρχει και το υπ. αριθμ. 107693/E2/01-07-2016 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ για τη μονιμοποίηση νεοδιοριζόμενων, στο οποίο στηρίζονται οι Δ/νσεις Εκπ/σης και προχωρούν σε Αποφάσεις μονιμοποίησης.

Αναλυτικά

Α. Η αναφορά στο νόμο 4589/2019 για τη μονιμοποίηση νεοδιοριζόμενων

“7. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167)”. 

Β. Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ για τη μονιμοποίηση νεοδιοριζόμενων, υπ. αριθμ. 107693/E2/01-07-2016 

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο 107693/E2/01-07-2016 – ΑΔΑ:ΩΣΕ64653ΠΣ-8ΩΖ 

To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με έγγραφο του δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών και παράλληλα παρέχει οδηγίες σχετικά με τη μονιμοποίηση και βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου

Με αφορμή ερωτήματα Διευθύνσεων  καθώς και των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που έχουν ήδη συμπληρώσει διετή ευδόκιμο υπηρεσία και έχοντας υπόψη την αδυναμία εφαρμογής του Π.Δ.152/2013(Φ.Ε.Κ.240 τ.Α΄/5-11-2013, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί διέπονται από ειδικές διατάξεις και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄) μόνο για όσα θέματα ρητά παραπέμπουν σε αυτόν ή δεν ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις.

Οι διατάξεις που αναφέρονται στη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών είναι οι εξής:

1) των παραγράφων 2(α) και 3(α) του άρθρου 5, του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 3γ, του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (Φ.Ε.Κ.141 τ. Α΄),
2) των παρ.1 έως 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του Π.Δ.140/1998 (Φ.Ε.Κ.107 τ. Α΄),
3) των παρ.1 και 2 του άρθρου 40 του Υ.Κ.-Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄)
4) των παρ. 5 και 8 του άρθρου 4 , του Ν.3848/2010(Φ.Ε.Κ.71 τ. Α΄) και
5) της με αριθμό πρωτ. 46026/Δ2/25-06-2007 σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας.

Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα αυτοδίκαιης μονιμοποίησης των διορισμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά την 1-11-2011 (σχολικό έτος 2012-2013) με τη συμπλήρωση διετούς ευδόκιμου υπηρεσίας και πραγματοποιείται μετά τα δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας από τον διορισμό τους.

Συγκεκριμένα, απαιτούνται δύο (2) χρόνια πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας με απόσπαση σε θέσεις, όπου ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια.

Σε περίπτωση χορήγησης άδειας για λόγους προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα με το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.24.6/431/6846/11.6.2003 έγγραφο Υπ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., αρκούν πέντε (5) μήνες πραγματικής υπηρεσίας σε διάστημα δύο ετών από το ΦΕΚ διορισμού.

Αν στα δύο χρόνια από το διορισμό δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η μονιμοποίηση γίνεται αναδρομικά μόλις αυτές πληρωθούν.

Για τη διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και οι προαναφερόμενες ειδικές διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μη παρακολούθηση της εισαγωγικής επιμόρφωσης στα ΠΕΚ δεν επηρεάζει τη διαδικασία μονιμοποίησης, αλλά μόνο την προαγωγή των εκπαιδευτικών.

Τυχόν πειθαρχική ποινή τίθεται στην κρίση του αρμόδιου οργάνου (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) για τη μονιμοποίηση. Η σχετική πράξη μονιμοποίησης εκδίδεται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 40, του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικού Κώδικα).

Δείτε επίσης

Απόφαση: Εκλογές αιρετών 5 Νοεμβρίου 2022-Υποψηφιότητες έως 14 Οκτωβρίου 

Διευκρινίσεις για ΕΔΥ: Εφημερίες και συμμετοχή στις συνεδριάσεις-Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση