Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μοριοδότηση Μεταθέσεων για ΑμεΑ και μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στον Στρατό | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μοριοδότηση Μεταθέσεων για ΑμεΑ και μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στον Στρατό:Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Αμυνας Παναγιώτη Ρήγα.

Μοριοδότηση Μεταθέσεων για ΑμεΑ και μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στον Στρατό | Τροποποίηση Υ.Α.

Σε τροποποίηση της υπ. αριθμ. Φ.411/115/287956/Σ.3473/ 28-06-2016, Απόφασης, προέβη ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμυνας Παναγιώτης Ρήγας.

H υπ. αριθμ. Φ.411/115/287956/Σ.3473/ 28-06-2016, Απόφαση αναφέρεται σε:

«Εξειδίκευση – μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ρύθμιση λοιπών θεμάτων, που αφορούν στις τοποθετήσεις-μεταθέσεις όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης και οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Εξέτασης Κατ’ Εξαίρεση Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων».

Με την υπ. αριθμ. Φ.411/215/219074/Σ.4453 Απόφαση, τροποποιούνται οι παρακάτω Διατάξεις της υπ. αριθμ. Φ.411/115/287956/Σ.3473/ 28-06-2016, Απόφασης:

1. Οι περιπτ. ε΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, αντικαθίστανται ως εξής:

«ε. Οπλίτης, που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα, ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: ογδόντα (80) μόρια.

ζ. Οπλίτης, μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη: εξήντα (60) μόρια.

2. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις περιπτ. δ΄ και ε΄, ως πατέρας ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, δεν λαμβάνει επιπλέον τα μόρια της περίπτ. στ΄».

3. Η περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Για την περίπτωση ε΄: αντίγραφο δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια ή την αναδοχή ή την υιοθεσία ή αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα για την επιμέλεια και πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας».

4. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 3, αντικαθίστανται και προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«3. Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν και συναλλάσσονται με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά τα οριζόμενα στο ν. 3979/2011 (Α΄ 138), με τα ΓΕ.

Ειδικότερα, είναι δυνατή η συλλογή στοιχείων που αφορούν σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και πριν την κατάταξη, ηλεκτρονικά και ιδίως με χρήση ΤΠΕ, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΓΕ.

4. Η κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τη μοριοδότηση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία επισυνάπτονται στη δήλωση τόπου προτίμησης, γίνεται κατά την κατάταξη των οπλιτών και εντός δέκα (10) ημερών από αυτήν.

5. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, από τους οπλίτες, λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση των μεταθέσεών τους».

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ αναλυτικά

Δείτε ακόμη:

ΑμεΑ και Στρατός: Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Μετακινήσεις ΑμεΑ: Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων

Εθνική Κωφών Γυναικών: Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο Μπάσκετ – Νίκησε τη Λιθουανία με 51-42

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση