Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα ανώτατα όρια αποδοχών και πρόσθετων απολαβών στον δημόσιο τομέα | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα ανώτατα όρια αποδοχών και πρόσθετων απολαβών στον δημόσιο τομέα από 1η Ιανουαρίου 2024 – Εγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών προς όλα τα Υπουργεία.

Νέα ανώτατα όρια αποδοχών

Το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε σε όλα τα Υπουργεία της χώρας τις διατάξεις του μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136) περί Μισθολογικών Ρυθμίσεων για το προσωπικό του Δημοσίου Τομέα προκειμένου να προβούν στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Ανάμεσα σ αυτές περιλαμβάνονται και οι διατάξεις με τα ποσά των ανωτάτων ορίων αποδοχών και προσθέτων απολαβών στον δημόσιο τομέα από 1η Ιανουαρίου 2024.

Δείτε

Οι νέοι μισθοί στο δημόσιο με Πίνακες και παραδείγματα-Μισθολογικά κλιμάκια | Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ

Τα νέα επιδόματα θέσεων ευθύνης των Στελεχών Εκπαίδευσης και οι βασικοί μισθοί Συμβούλων ΙΕΠ | Εγγραφο

Οικογενειακή παροχή εκπαιδευτικών: Πως διαμορφώνεται από 1ης.01.2024 σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών 

__________________________________

Αναλυτικά

Νέο Ανώτατο όριο αποδοχών

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των ανωτάτων ορίων αποδοχών και προσθέτων απολαβών διαμορφώνονται από 01.01.2024, ως εξής:

  1. Το ύψος του (γενικού) ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου), διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα (5.121) ευρώ.
  2. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της περ. α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (όριο των Δικαστικών Λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.) διαμορφώνεται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (8.426,56).
  3. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της περ. β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (όριο Ιατρών του Ε.Σ.Υ.) διαμορφώνεται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα (6.454) ευρώ.
  4. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 156 του ν. 4472/2017 (όριο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε (5.615) ευρώ.
  5. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 5045/2023 (όριο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022) διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα εννιά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5.269,88).

Υπογραμμίζεται ότι ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι από 7.10.2022 και έως 31.12.2023 το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (5.156,13) σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα επί των οδηγιών εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Αποτελέσματα αξιολόγησης σχολικής μονάδας στην πρώτη εφαρμογή 2021-22 | Εκθεση ΙΕΠ 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΕΑΠ: Καθορίστηκαν οι προσφερόμενες θέσεις φοίτησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση