Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών σχολείων | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών σχολείων: Ορισμός και τρόπος λειτουργίας με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Νέα Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων

Με την υπ. αριθμ. 176314/Δ6 Απόφαση – ΦΕΚ B 4181 – 18.11.2019 -της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη ορίσθηκε η νέα Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΕΠΠΣ) και ο τρόπος λειτουργίας της.

Υπενθυμίζουμε πως η ορισθείσα από τον πρώην Υπουργό  Παιδείας κο Γαβρόγλου Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΕΠΠΣ), είχε παραιτηθεί εκφράζοντας την ενόχλησή της στην Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ από το γεγονός της μη πρόσκλησής της στη συζήτηση στη Βουλή για διατάξεις των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων.

Δείτε την Απόφαση

Αντικατάσταση της 87615/Δ6/31.5.2019 (Φ.Ε.Κ. 2190/τ.Β΄/7-6-2019) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)».

Σύνθεση

1. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για θητεία ενός (1) έτους.

Στην Ε.Ε.Π.Π.Σ συμμετέχουν:

α) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Παιδαγωγικού Τμήματος ομότιμος ή αφυπηρετήσας ως Πρόεδρος.

β) Τέσσερις (4) Διευθυντές που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο.

γ) Ένας (1) εκπαιδευτικός που υπηρετεί ή υπηρετούσε σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο.

δ) Ένας (1) εκπαιδευτικός.

Ορισμός Αντιπροέδρου

2. Ως αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Π.Π.Σ ορίζεται ένα από τα μέλη της, το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση.

Ο/η αντιπρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον/την πρόεδρο και τον/την αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος/η ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

Απαρτία Επιτροπής

3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη της.

Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Πότε συνεδριάζει

4. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του/της προέδρου, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Διαδικαστικά συνεδριάσεων

5. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά και εκτάκτως κατά την κρίση του/της προέδρου, όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση.

Η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης είναι υποχρεωτική για τον/την πρόεδρο, εφόσον ζητηθεί από τέσσερα τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση.

6. Ο/η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του/της ανατίθεται με απόφαση Ε.Ε.Π.Π.Σ.

7. Ο/η πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της Ε.Ε.Π.Π.Σ., σε μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. ή σε εκπαιδευτικούς Πειραματικών ή Προτύπων Σχολείων την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος.

8. Ο/η γραμματέας και ο/η αναπληρωτής του/της ορίζονται με την ίδια απόφαση που ορίζονται τα μέλη της Ε.Ε.Π.Π.Σ., διοικητικοί υπάλληλοι ή δημόσιοι εκπαιδευτικοί, κατηγορίας ΠΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πρακτικά

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ. συντάσσονται πρακτικά από τον γραμματέα και επικυρώνονται από την Ε.Ε.Π.Π.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση, με επιμέλεια του/της προέδρου της.

Παράσταση συλλόγων γονέων, εκπαιδευτικών κ.α.

10. Στις συνεδριάσεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να παρίστανται, ύστερα από πρόσκληση του/της προέδρου της, είτε εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών ή των συλλόγων αποφοίτων των Πειραματικών ή Πρότυπων Σχολείων, είτε εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Που συνεδριάζει

12. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε το ΦΕΚ B 4181 – 18.11.2019

________________

Δείτε επίσης

Ελλείψεις εκπαιδευτικών στα Πειραματικά: Ερώτηση 27 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
Αξιολόγηση παντού: Εξαγγελίες του νέου Προέδρου ΙΕΠ Ι. Αντωνίου
Ενέργειες για μόνιμους διορισμούς: Ερώτηση στη Βουλή
Ειδικά σχολεία Αιγάλεω: Μόνιμη λύση όχι μπαλώματα – Video από τη συζήτηση στη Βουλή
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση