Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα θέση υποψήφιου διδάκτορα: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι τις 25-11-2020 και ώρα 15:00.

Νέα θέση υποψήφιου διδάκτορα

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 68/30-09-2020 συνεδρίαση αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο:

Αντικείμενο

«Μείωση αποτυπώματος άνθρακα και κατανάλωσης ενέργειας στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων μέσω καινοτόμων βιολογικών διεργασιών».

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Είναι διπλωματούχοι Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Χημικών Μηχανικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής Τμημάτων και Σχολών και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

Β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017 ή διπλωματούχοι αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων πενταετούς φοίτησης.

Γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ., εάν ικανοποιούν μία τουλάχιστον εκ των παρακάτω προϋποθέσεων:

  • Αποφοίτησαν με βαθμό πτυχίου άνω του 7 (επτά) στην κλίμακα του 10 (δέκα).
  • Δημοσίευσαν μία τουλάχιστον εργασία, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να φαίνεται ως πρώτος συγγραφέας, σε έγκριτο διεθνές περιοδικό που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι τις 25-11-2020 και ώρα 15:00, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (chemeng@uowm.gr).

Δικαιολογητικά

Η αίτηση επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη και κατά την κατάθεσή της (η οποία θα είναι υπογεγραμμένη) θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε μορφή pdf:

– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

– Τίτλοι Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών.

– Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τους τίτλους που προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

– Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των Προπτυχιακών ή/και Μεταπτυχιακών Σπουδών.

– Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, μεταξύ των οποίων αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.

– Δυο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

– Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.

– Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.λπ.).

– Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

  • στο τηλέφωνο 24610-56654 ή
  • στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου chemeng@uowm.gr.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη και την αίτηση υποψηφιότητας.

Δείτε επίσης

Επτά θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Προκήρυξη υποτροφίας Αριστείας για Μεταδιδακτορικούς ερευνητές από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ

6 μεταπτυχιακές υποτροφίες για Νομικές σπουδές στο εξωτερικό: Από το κληροδότημα Ανδρέα Γαζή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση