Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέα Τμήματα Ενταξης Δημοτικών σχολείων: Συμπλήρωση Κοινής Υπουργικής Απόφαση (ΚΥΑ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέα Τμήματα Ενταξης Δημοτικών σχολείων: Συμπλήρωση Κοινής Υπουργικής Απόφαση (ΚΥΑ) – Ιδρυση δυο (2) νέων Τμημάτων Ενταξης – Δείτε το ΦΕΚ 4153/24-6-2023.

Νέα Τμήματα Ενταξης Δημοτικών σχολείων

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 70509/Δ3 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών κου Θεόδωρου Πελαγίδη, Ανάπτυξης και Επενδύσεων κας Ελένης Δενδρινού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Χρήστου Κίττα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4153/24-6-2023, τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπό στοιχεία 43984/Δ3/13-04-2023 (Β’ 2709) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία τυπικής εκπαίδευσης».

Συγκεκριμένα 

Εχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις αυξημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών όπως πιστοποιούνται από τα ΚΕΔΑΣΥ, αποφασίστηκε η τροποποίηση – συμπλήρωση της υπό στοιχεία 43984/Δ3/13-04-2023 (Β’ 2709) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία τυπικής εκπαίδευσης» (Β’ 2709), με την ίδρυση δυο (2) νέων Τμημάτων Ενταξης ως ακολούθως:

 

 

ΠΔΕ Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΚ ΜΟΝΑΔ ΙΔΡΥΣ

Τ.Ε

 
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α’ ΚΑΙΣΑ

ΡΙΑΝΗΣ

6ο ΔΣ ΚΑΙΣΑ

ΡΙΑΝΗΣ

 
2 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑ

ΔΑΣ

ΔΣ ΛΥΓΙΑΣ

Νέα Τμήματα Ενταξης Δημοτικών σχολείων – Δαπάνες

α) Επί του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 650,00€ περίπου από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των προς ίδρυση και προαγωγή σχολικών μονάδων. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α.

β) Επί του προϋπολογισμού της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»: Σύμφωνα με το υπό στοιχεία Λ.Δ1/3182/ 02-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Λειτουργίας της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», ο εξοπλισμός των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων Ένταξης θα καλυφθεί από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών, εφόσον υπάρχουν στις αποθήκες της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγραμματισμού της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη που αφορά στο βασικό εξοπλισμό για τη λειτουργία των σαρανταεννέα (49) προτεινόμενων προς ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε Δημοτικά Σχολεία ανέρχεται στις 2444,54€.

Για την προμήθεια εξοπλιστικών ειδών για σχολεία της Επικράτειας υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ύψους 6.218.600,00€ στα όρια του οποίου η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» διενεργεί δημόσιους διαγωνισμούς για την προμήθεια εξοπλισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι δαπάνες για τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων καλύπτονται από τις πιστώσεις του ΠΔΕ ΣΑΕ 247 (υπ’ αρ. 5090/20/2023 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων- ΑΔΑ: 65ΑΠ46ΜΤΛΡ- Α55, κωδ. έργου 2015ΣΕ24700000).

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 4153/24-6-2023

Δείτε σχετικά

Ιδρυση 49 Τμημάτων Ενταξης σε Δημοτικά σχολεία | ΦΕΚ 

Τμήματα Ενταξης Νηπιαγωγείων: Το ΦΕΚ με την ίδρυση νέων 47 σε δημόσια Νηπιαγωγεία τυπικής εκπαίδευσης

Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης

Νέα Τμήματα Ενταξης Δευτεροβάθμιας σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγ/κής κατεύθυνσης | ΦΕΚ 

Μετονομασίες Τμημάτων Eνταξης Α/θμιας και Β/θμιας λόγω συγχώνευσης και μετονομασίας σχολ. μονάδας υπαγωγής

Πριν φύγετε

Ιδρυση και κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και Λυκειακών Τάξεων-Ιδρυση ΕΠΑΛ για το 2023-24

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση