Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέες διευκρινίσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέες διευκρινίσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.

Νέες διευκρινίσεις οριστικής τοποθέτησης

Σε νέες διευκρινίσεις προέβη το ΥΠΑΙΘ – Εγκύκλιος υπ. αριθμ.45590/Ε2/20-04-2021 – επί των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Το έγγραφο
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

 Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 154697/Ε2/12-11-2020 (ΑΔΑ:66Κ446ΜΤΛΗ-3Σ0) και υπ΄ αριθμ. 39700/Ε2/07-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΞΡ46ΜΤΛΗ-0ΑΛ) διευκρινιστικών εγγράφων της υπηρεσίας μας, σχετικά με τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, η θητεία των οποίων παρατάθηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Στο άρθ. 62, παρ. 4 του ν. 4692/2020,

αναφέρεται ρητά σε ποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα ή κατά προτεραιότητα και εξειδικεύεται ο τρόπος τοποθέτησης κατά περίπτωση.

Προφανώς όπου στον νόμο αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται από κοινού, σαφώς και θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ΠΔ50/1996, όπως ισχύουν.

2. Στο άρθ. 62, παρ. 4 του ν. 4692/2020,

αναφέρεται, επίσης, ρητά σε ποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους (παρ. 4α και πρώτο εδάφιο της παρ. 4γ).

Οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές μετά την ανακοίνωση των οργανικών κενών από τα οικεία ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ΠΔ50/1996 επιλέγουν ένα σχολείο (εφόσον δεν έχουν δηλώσει σχολείο με την αρχική τους αίτηση ή έχουν δηλώσει και δεν επιθυμούν να αλλάξουν την επιλογή τους), και τοποθετούνται σε αυτό ανεξαρτήτως ύπαρξης οργανικού κενού.

Στην περίπτωση δε που περισσότεροι του ενός από αυτούς τους εκπαιδευτικούς δηλώσουν σχολείο με ένα οργανικό κενό, θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και εφόσον το επιθυμούν, να τους δοθεί η δυνατότητα να τροποποιήσουν την επιλογή τους, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 39700/Ε2/07-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΞΡ46ΜΤΛΗ-0ΑΛ) σχετική εγκύκλιο.

Τυχόν υπεραριθμίες που θα προκύψουν το επόμενο έτος (ή τα επόμενα έτη) θα ρυθμιστούν, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4γ αναφέρεται ότι:

«Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν».

Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα, όχι όμως απόλυτη, όπως στην προηγούμενη περίπτωση 4α, δηλαδή τοποθετούνται μόνο εφόσον υπάρχουν οργανικά κενά μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων και των ειδικών κατηγοριών.

4. Η παρ. 5 του υπ‘ αριθμ. 39700/Ε2/07-04-2021

(ΑΔΑ: ΩΦΞΡ46ΜΤΛΗ-0ΑΛ) διευκρινιστικού εγγράφου ισχύει για όλους τους εκπαιδευτικούς που θα λάβουν οριστική τοποθέτηση βάσει των διατάξεων του αρ. 62, παρ. 4 του ν. 4692/2020, ακόμη κι αν η περιοχή μετάθεσης όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά είναι διαφορετική από την περιοχή μετάθεσης όπου βρίσκεται το ΠΠΣ, όπου υπηρετούν.

5. Στις διατάξεις του άρθ. 62, παρ. 4 του ν. 4692/2020 εμπίπτουν και οι εκπαιδευτικοί η θητεία των οποίων παρατάθηκε μεν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019, αλλά διακόπηκε μετά την έκδοση του ν. 4692/2020.

6. Οι οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με διετή θητεία σε ΠΠΣ, (βάσει των διατάξεων του άρθ. 13 και του άρθ. 19, παρ. 15 του ν. 4692/2020) γίνονται βάσει του άρθ. 19, παρ. 16 του ν. 4692/2020.

Παρακαλούμε για την τήρηση και ορθή εφαρμογή όλων των κείμενων διατάξεων, επισημαίνοντας ότι η υπηρεσία μας παρέχει διευκρινίσεις με γνώμονα τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και, επομένως, δεν δύναται να τοποθετηθεί σχετικά με ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από αυτές.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε σχετικά

Διευκρινίσεις -1- οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
Διευκρινίσεις -2- οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Δείτε επίσης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση