Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέες διευκρινίσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέες διευκρινίσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Εγγραφο του Γ.Γ. ΥΠΑΙΘΑ κου Ιωάννη Κατσαρού.

Νέες διευκρινίσεις για την αξιολόγηση

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ εξέδωσε το ΥΠΑΙΘΑ δια του Γ.Γ. κου Ιωάννη Κατσαρού με το υπ. αριθμ. πρωτ. 16870/ΓΔ5/16-2-2024 έγγραφο.

Αναλυτικά οι διευκρινίσεις

1) Αξιολόγηση έργου δόκιμων εκπαιδευτικών – μελών Ε.Ε.Π. που έγιναν Διευθυντές/ Προϊστάμενοι/ Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., κατά τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α ́ 136)

α) Από τη διάταξη της παρ. 5Α του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 ορίζεται ότι για τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π., που διορίστηκαν τα έτη 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και έγιναν Διευθυντές/Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), είναι αναγκαία η αξιολόγησή τους ως εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. στα πεδία Α1, Α2, Β ή Α, Β, κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 66, αξιολογούνται με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 και 69 αντίστοιχα κριτήρια, στο πεδίο Α1 (διδακτικό και παιδαγωγικό έργο στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου) από Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), στο πεδίο Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείρισης της τάξης) από Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και στο πεδίο Β (υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια), κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 67 και της παρ. 4 του άρθρου 69, από Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Οι ως άνω εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. αξιολογούνται, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ ́ του Μέρους Γ ́ του ν. 4823/2021 είναι αξιολογητές εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες όπου ασκούν καθήκοντα διευθυντών/προϊσταμένων, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

β) Αντιστοίχως, όσοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. έγιναν κατ’ εφαρμογή της παρ. 5Α του άρθρου 232 υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. προκειμένου να μονιμοποιηθούν είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν ως εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. στα πεδία Α1, Α2, Β.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. αξιολογούνται στα πεδία Α1, Α2, και Β, σύμφωνα με όσα ορίζονται, αμέσως παραπάνω, στην περ. α της παρούσας.

γ) Σημειώνεται ότι μέχρι την επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι ως άνω αξιολογητές Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ των υπηρετούντων στη Διεύθυνση αυτή Συμβούλων Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης και πρέπει να μην είναι οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης, σε συνεργασία με τους οποίους, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος ασκεί το αξιολογικό έργο στους εκπαιδευτικούς της δομής, την οποία διευθύνει ή της οποίας προΐσταται.

Εφόσον δεν είναι δυνατός ο ορισμός αξιολογητών Συμβούλων Εκπαίδευσης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αιτείται τον ορισμό τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, μεταξύ των Συμβούλων Εκπαίδευσης Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης πλησιόχωρης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι και πάλι δυνατός ο ορισμός αξιολογητών κατά τα παραπάνω, ο Περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ορίζει ως αξιολογητές Συμβούλους Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης από άλλη Περιφερειακή Διεύθυνση, μετά από υπόδειξη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2) Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. στο πεδίο Α2 στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. όπου υπηρετούν δόκιμοι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής κατά την παρ. 5Α του άρθρου 232 του ν. 4823/2021

Σύμφωνα με τη παρ. 5Α του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 (Α ́ 219), «5Α. οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που διορίστηκαν τα έτη 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, ακόμα και αν δεν υλοποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησής τους του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’, η οποία απαιτείται για τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και τις παρ. 7 του άρθρου 66 και 3 του άρθρου 78 του παρόντος, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και να τοποθετούνται σε αυτές, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη σχετική διαδικασία και επιλεγούν». Επιπλέον, στην παρ. 1 του άρθρου 42 ορίζεται ότι «1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή […]Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών».

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. ορίστηκαν και τοποθετήθηκαν ως Διευθυντές / Προϊστάμενοι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής του ν. 4823/2021 (Κεφάλαιο Β ́ του Μέρους Β ́, διατάξεις 30 επ.) και μεταξύ των καθηκόντων των Διευθυντών/ Προϊσταμένων περιλαμβάνεται η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. στο πεδίο Α2 (άρθρο 66).

Από τη συνδυαστική εφαρμογή των ανωτέρω προκύπτει ότι οι παραπάνω (δόκιμοι) Διευθυντές/ Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων και Ε.Κ. μπορούν να προβαίνουν σε αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π στο πεδίο Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης) στις σχολικές μονάδες που ασκούν τα καθήκοντά τους.

Η δυνατότητα, όμως, αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες όπου ασκούν τα καθήκοντά τους, σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τους ως άνω Διευθυντές/ Προϊστάμενους από την διαδικασία αξιολόγησής τους ως εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. στα πεδία Α1, Α2, Β, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην περ. 1 της παρούσας.

3) Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. στο πεδίο Α2 στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. όπου υπηρετούν κατ’ αναπλήρωση Διευθυντές/ Προϊστάμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Ε ́ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167)

Στην περ. Ε ́ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«1. Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής, παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.
[…]

4. Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές. […]».

Οι εκπαιδευτικοί που κατά τις παραπάνω διατάξεις, στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα ή στο Ε.Κ. δεν υπάρχει υποδιευθυντής, ορίζονται και ασκούν τα καθήκοντα Διευθυντή ή Προϊστάμενου κατ’ αναπλήρωση για μια σχολική χρονιά, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. δύναται να ορίζονται με αυτή τη διαδικασία, προσωρινά, ως διευθυντές/ προϊστάμενοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, δόκιμοι εκπαιδευτικοί (νεοδιόριστοι) ή και προσωρινοί αναπληρωτές. Οι ως άνω ασκούντες τα καθήκοντα διευθυντή/ προϊσταμένου δεν έχουν επιλεγεί κατά τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής του ν. 4823/2021 και κατά τη συνέπεια δεν αποτελούν στελέχη εκπαίδευσης, υπό την έννοια του νόμου αυτού, ο οποίος ορίζει ως καθήκον του διευθυντή/ προϊσταμένου, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. στο πεδίο Α2.

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι οι διευθυντές/ προϊστάμενοι που ασκούν τα καθήκοντά τους κατ’ αναπλήρωση σε σχολικής μονάδες ή Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985, δεν αξιολογούν στο πεδίο Α2 τους εκπαιδευτικούς ή τα μέλη Ε.Ε.Π- Ε.Β.Π., ανά περίπτωση, που υπηρετούν σε αυτά. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 67, στην ως άνω περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί (μεταξύ των οποίων οι μόνιμοι και δόκιμοι εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα διευθυντή/ προϊσταμένου κατ’ αναπλήρωση) και μέλη Ε.Ε.Π. αξιολογούνται στο πεδίο Α1 από Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), και στο πεδίο Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείρισης της τάξης) από Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Τα μέλη Ε.Β.Π. αξιολογούνται με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 αντίστοιχα κριτήρια, στο πεδίο Α (υποστηρικτικό έργο) από Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί σε μονοθέσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 67, στο πεδίο Α1 και Α2 αξιολογούνται, σύμφωνα με τα κριτήρια των παρ. 2 και 3 αντίστοιχα του ίδιου άρθρου, από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (Ειδικότητας).

Η υποπερ. γ) της περ. 1 της παρούσας εφαρμόζεται και για τον ορισμό συμβούλων εκπαίδευσης ως αξιολογητών κατά την αξιολόγηση ως εκπαιδευτικών όσων ασκούν καθήκοντα διευθυντή/προϊσταμένου κατ’ αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Ε ́ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985.

4) Περιοδικότητα αξιολόγησης δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.

Δεδομένου ότι την χρονική περίοδο 2019-2022, μετά από πολλά έτη, διορίστηκε σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που το έργο των παραπάνω δοκίμων έχει αξιολογηθεί εντός του διανυθέντος ήδη χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου στο πεδίο Α1 ή Α ως ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, τότε η αξιολόγηση τους συνεχίζεται στα πεδία Α2 και Β, ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. αξιολογήθηκαν στα πεδία Α1 ή Α, αντίστοιχα, ως μη ικανοποιητικοί, αξιολογούνται στα πεδία Α2 και Β, ανά περίπτωση, και επαναλαμβάνεται η αξιολόγησή τους μόνο στο πεδίο Α1 ή Α ανά περίπτωση.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Οδηγίες αξιολόγησης προσωπικού ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ και για το πεδίο Α2 των σχολ. μονάδων και για το Α των ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ 

Οδηγίες αξιολόγησης 2023-24, εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, από το Υπουργείο Παιδείας | Εγγραφο 

Αναβλήθηκε η συζήτηση της αγωγής του Υπουργείου Παιδείας κατά ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για την αξιολόγηση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση