Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέες θέσεις διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέες θέσεις διδασκόντων: Για τα τμήματα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 2) Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, 3) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και 4) Νοσηλευτικής. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξέδωσε και το τμήμα Ιατρικής. 

Νέες θέσεις διδασκόντων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 2) Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, 3) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και 4) Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χημική Τεχνολογία. Εφαρμογές Νανοδομών στην Τεχνολογία Τροφίμων»,

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 10/17-1-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 17-1-2020),

ΑΔΑ: Ω781469Β7Θ-2ΗΠ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14280

Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 10/17-1-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 17-1-2020),

ΑΔΑ: 6ΛΨΤ469Β7Θ-4Ω5, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14286

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»,

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 10/17-1-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 17-1-2020)

ΑΔΑ: Ω2Ρ5469Β7Θ-ΓΑΚ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14284

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Ανάλυση και Ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής με έμφαση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία»,

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 10/17-1-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 17-1-2020),

ΑΔΑ: Ω3Β8469Β7Θ-4ΡΞ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14287

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Τμήμα Νοσηλευτικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική Νοσηλευτική»,

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 10/17-1-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 17-1-2020),

ΑΔΑ: 69ΓΔ469Β7Θ-ΩΛ1, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14278

Προθεσμία

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Περαιτέρω Πληροφορίες

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων:

e-mail: foodscsecr@upatras.gr

τηλ.: 26410 – 74130 / 74131 / 74231

Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής:

e-mail: baesecr@upatras.gr

τηλ.: 26310 – 58413

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

e-mail: dept@upatras.gr

τηλ.: 2610 – 2610 369210 / 369201 / 369203 / 369181 / 369042

Νοσηλευτικής:

e-mail: nursingsecr@upatras.gr

τηλ.: 2610 – 369130 / 131 / 114

Νέες θέσεις διδασκόντων

Τμήμα Ιατρικής

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 753/11-11-19 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 κατόπιν της υπ’ αριθ. Φ.11/109908/Ζ2/5-7-2019 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της απόφασης της υπ’ αριθ. 156/25-7-2019 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1. Δύο (2) διδάσκοντες για το μάθημα «Εισαγωγή στις Κλινικές Δεξιότητες – Πρώτες βοήθειες»

2. Δύο (2) διδάσκοντες για το μάθημα «Κλινικές Δεξιότητες ΙΙ»

3. Ένας (1) διδάσκων για τα μαθήματα «Κλινική Άσκηση Δερματολογίας», «Δερματολογία»

4. Ένας (1) διδάσκων για το μάθημα «Βιοχημεία ΙΙ»

5. Ένας (1) διδάσκων για το μάθημα «Βιολογία ΙΙ»

6. Ένας (1) διδάσκων για τα μαθήματα «Ανατομία Ι», «Ιστολογία Ι», «Εμβρυολογία Ι»

7. Ένας (1) διδάσκων για το μάθημα «Φαρμακολογία Ι»

8. Ένας (1) διδάσκων για τα μαθήματα «Φυσιολογία Ι», «Νευροεπιστήμες»

9. Ένας (1) διδάσκων για το μάθημα «Μικροβιολογία Ι»

10. Ένας (1) διδάσκων για το μάθημα «Παθολογική Ανατομική Ι»

11. Ένας (1) διδάσκων για το μάθημα «Υγιεινή» με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή- Περιβαλλοντική Επιδημιολογία και Τοξικολογία»

12. Ένας (1) διδάσκων για το μάθημα «Μαιευτική-Γυναικολογία»

13. Ένας (1) διδάσκων για το μάθημα «Παιδιατρική»

14. Ένας (1) διδάσκων για το μάθημα «Ωτορινολαρυγγολογία» με γνωστικό αντικείμενο Ωτολογία-Ακοολογία-Νευροωτολογία

15. Ένας (1) διδάσκων για το μάθημα «Κλινική Άσκηση Χειρουργικής»

16. Ένας (1) διδάσκων για τα μάθηματα «Αρχές και Ειδικά Θέματα Αναισθησιολογίας», «Κλινική Άσκηση: Εντατική Θεραπεία»

17. Ένας (1) διδάσκων για το μάθημα «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση»

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 19-2-2020 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης

Δύο νέες θέσεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Ζητούνται Νοσηλευτές: Πρόσκληση ενδιαφέροντος από την “actioncare”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση