Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέες τοποθετήσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου-Ηπείρου-Κεντρικής Μακεδονίας-Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέες τοποθετήσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου-Ηπείρου-Κεντρικής Μακεδονίας-Κρήτης – Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Νέες τοποθετήσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης

Με την υπ. αριθμ. Φ.351.1/217/52173/Ε3/10-5-2023 τοποθετείται σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου ένας εκπαιδευτικός και τροποποιείται Απόφαση στο σημείο που αφορά στις τοποθετήσεις σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης κλάδου δασκάλων ΠΕ70 της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.

Επίσης με την υπ. αρ. πρωτ.: Φ.351.1/218/52177/Ε3/10-5-2023 Απόφαση τοποθετούνται σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας 2 εκπαιδευτικοί.

Αναλυτικά

1. «Απόφαση τοποθέτησης – τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»

Α. Τοποθετούμε στην κάτωθι θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου τον αναφερόμενο εκπαιδευτικό, ως εξής:

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Γ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
ΠΔΕ  

 

 

Σύμβ Εκπαίδ

 

Κλάδ

 

ΤΟΠΟΘ

ΠΕΛΟΠΟ

ΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑΝΝΙ

ΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΑΣΚ

ΑΛΟΙ (ΠΕ70)

1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑ

ΛΩΝ

ΛΑΚΩ

ΝΙΑΣ

 

Β. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.351.1/33/11596/Ε3/1-2-2023 (ΑΔΑ: ΡΛ2Κ46ΜΤΛΗ-ΩΝ2) Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)» καθώς και την υπό στοιχεία Φ.351.1/96/27047/Ε3/9-3-2023 (ΑΔΑ: ΡΒ4Γ46ΜΤΛΗ-ΛΛΕ) τροποποιητική απόφαση αυτής, στο σημείο που αφορά στις τοποθετήσεις σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης κλάδου δασκάλων ΠΕ70 της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, ως εξής:

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Γ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
ΠΔΕ

 

 

 

 

Σύμβ Εκπαίδ

 

Κλάδος

 

ΤΟΠΟΘ

ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΛΙΟΡΑ

ΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΑΣΚ

ΑΛΟΙ (ΠΕ70)

6η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑ

ΛΩΝ

ΗΡΑ

ΚΛΕΙΟΥ

 

Κατά τα λοιπά οι υπό στοιχεία Φ.351.1/33/11596/Ε3/1-2-2023 (ΑΔΑ: ΡΛ2Κ46ΜΤΛΗ- ΩΝ2) απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)» καθώς και Φ.351.1/96/27047/Ε3/9-3-2023 (ΑΔΑ: ΡΒ4Γ46ΜΤΛΗ-ΛΛΕ) τροποποιητική απόφαση αυτής ισχύουν ως έχουν.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης.

________________________________

2. «Απόφαση τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης του Ε΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»

Τοποθετούμε στις κάτωθι θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας τους αναφερόμενους εκπαιδευτικούς, ως εξής:

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Ε’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
ΠΔΕ  

 

 

Σύμβ Εκπαίδ

 

Κλάδος

 

ΤΟΠΟΘ

 

ΗΠΕΙ

ΡΟΥ

 

 

 

ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

 

ΔΑΣΚΑ

ΛΟΙ (ΠΕ70)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑ

ΛΩΝ ΑΡΤΑΣ

 

ΚΕΝΤΡ

ΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔ

ΟΝΙΑΣ

 

 

 

ΜΗΤΣΙ

ΑΛΟΣ ΒΑΣΙ

ΛΕΙΟΣ

ΕAE

 

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ

ΕΝΤΑ

ΞΙΑΚΗΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΕ

ΛΛΑΣ

 

Κατά τα λοιπά οι υπό στοιχεία Φ.351.1/69/20931/Ε3/23-2-2023 (ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ- ΥΡΤ) Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)» καθώς και την υπό στοιχεία Φ.351.1/124/29397/Ε3/15-3-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΝΣ46ΜΤΛΗ-ΝΧΜ) τροποποιητική απόφαση αυτής ισχύουν ως έχουν.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης.

Οι τοποθετούμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την Δευτέρα 15-5-2023.

 Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

Δείτε επίσης

ΣΕΒΕΠΕΑ Θεσσαλίας για Συμβούλους αξιολογητές: Δεν είναι συνάδελφοι, είναι εντολοδόχοι-Απαράδεκτο να εμφανίζονται ως ‘’φίλοι’’ 

Οδηγός ακύρωσης της αξιολόγησης: Αναλυτικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη διαδικασία 

Ατομική αξιολόγηση: Βασικά βήματα και απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα 

Διαμαρτυρία για διαδικτυακή αξιολόγηση: Ανακοίνωση ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και Συλλόγων εκπαιδευτικών 

Διακοπή της αξιολόγησης από όλες τις Δ/νσεις Εκπ/σης ζητά ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής-Σε κάποιες οι διαδικασίες σταμάτησαν 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση