Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέο μισθολόγιο Πανεπιστημιακών: Μισθολογικά κλιμάκια και εξέλιξη-Επιδόματα | Πίνακες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέο μισθολόγιο Πανεπιστημιακών: Μισθολογικά κλιμάκια και εξέλιξη – Επιδόματα – Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τον νόμο 5045/2023. 

Νέο μισθολόγιο Πανεπιστημιακών

Το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε σε όλα τα Υπουργεία της χώρας τις διατάξεις του μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136) περί Μισθολογικών Ρυθμίσεων για το προσωπικό του Δημοσίου Τομέα προκειμένου να προβούν στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Ανάμεσα σ αυτές περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για το νέο μισθολόγιο και τα επιδόματα των Πανεπιστημιακών των Πανεπιστημίων της ΑΣΚΤ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, το οποίο και θα ισχύσει από 01-01-2024.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε

Οι νέοι μισθοί στο δημόσιο με Πίνακες και παραδείγματα-Μισθολογικά κλιμάκια | Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ

Τα νέα επιδόματα θέσεων ευθύνης των Στελεχών Εκπαίδευσης και οι βασικοί μισθοί Συμβούλων ΙΕΠ | Εγγραφο

Οικογενειακή παροχή εκπαιδευτικών: Πως διαμορφώνεται από 1ης.01.2024 σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών 

Αναλυτικά

Μισθολογική Κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β ́ του κοινοποιούμενου νόμου ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ. 1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

Προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών και υπαλλήλων που υπάγονται στο παρόν άρθρο, από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.

Ορίζεται ότι η μισθολογική εξέλιξη του λειτουργού ή υπαλλήλου συντελείται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου.

Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 και αναγνωρίζεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που μνημονεύονται στις εν λόγω διατάξεις (π.χ. απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και ερμηνεύονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών. Η προϋπηρεσία για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων Υπηρεσιών, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται:

i)  οι αποφάσεις πρόσληψης,

ii)  η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν,

iii)  η σχέση εργασίας (π.χ. σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου),

iv)  το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) καθώς και

v)  η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Σε περιπτώσεις προϋπηρεσιών που έχουν διανυθεί στην αλλοδαπή, τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλλονται αρμοδίως μεταφρασμένα. Επίσης, σημειώνεται ότι το βάρος της απόδειξης περί του δημόσιου χαρακτήρα Υπηρεσίας ή φορέα σε Κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του είδους της εργασιακής σχέσης, φέρουν οι αιτούντες την αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη δικαιούχοι. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα στοιχεία δεν προκύπτουν από τα έγγραφα των ως άνω Υπηρεσιών, οι αιτούντες την αναγνώριση έχουν υποχρέωση να απευθύνονται στις αρμόδιες Κυβερνητικές Αρχές εκάστου Κράτους που έχουν την εποπτεία των Υπηρεσιών ή φορέων αυτών, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό στοιχεία και ακολούθως να τα προσκομίσουν στην αρμόδια για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους Υπηρεσία του Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.

Ειδικώς για τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4957/2022, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία (για μισθολογική εξέλιξη) και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής.

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω χρόνος παροχής διδακτικού ή ερευνητικού έργου δεν πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στην ημεδαπή. Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων φορέων (αρμοδίως μεταφρασμένα), που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα:

  • η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν και το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό),
  •  εάν το έργο παρεσχέθη με πλήρη (full time) ή μερική (part time) απασχόληση, καθώς και
  • η ακριβής διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα από τους αιτούντες την ανωτέρω αναγνώριση και βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα ως άνω Πανεπιστημιακά ιδρύματα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Περαιτέρω, για τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4957/2022, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία (για μισθολογική εξέλιξη) και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης με αυτά (π.χ. σύμβαση μίσθωσης έργου). Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου πρέπει να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται, πέραν των υπ’ αριθμ. ii), iv) και v) οριζόμενων ανωτέρω,

  • η σχέση απασχόλησης βάσει της οποίας απασχολήθηκαν (συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, συμβάσεις έργου, συμβάσεις υποτροφίας κλπ)
  • το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό).

Σε περίπτωση, κατά την οποία ορισμένα από τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν μνημονεύονται στις ως άνω βεβαιώσεις, είναι δυνατή η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών (π.χ. φωτοαντίγραφα ατομικών συμβάσεων) για την εξακρίβωση αυτών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που από όλα τα προσκομιζόμενα στοιχεία (π.χ. βεβαιώσεις των φορέων, φωτοαντίγραφα ατομικών συμβάσεων κλπ.) δεν προκύπτει σαφώς ότι η υπό αναγνώριση προϋπηρεσία (διδακτικό ή ερευνητικό έργο) προσφέρθηκε με συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, τότε ολόκληρος ο χρόνος της εν λόγω προϋπηρεσίας θα θεωρείται ότι διανύθηκε με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για τις ανωτέρω υπηρεσίες οι οποίες παρασχέθηκαν με μειωμένο ωράριο εργασίας ή με καθεστώς μερικής απασχόλησης, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 153, παρ. 8 του ν. 4472/2017, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 41 του κοινοποιούμενου νόμου). Επιπλέον επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσιών που παρασχέθηκαν βάσει ενεργών συμβάσεων μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε διαφορετικούς φορείς θα πρέπει οι ώρες μερικής απασχόλησης να αναχθούν σε χρόνο πλήρους απασχόλησης, με δυνατότητα συμπλήρωσής τους, ώστε τελικά να αναγνωριστεί ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι, ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας μερικής απασχόλησης να μην υπερβαίνει το πλήρες ωράριο του αντίστοιχου κλάδου. Ο πλεονάζων δηλαδή χρόνος υπηρεσίας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, καθόσον δεν αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναγνωριζόμενοι χρόνοι προϋπηρεσίας δεν θα πρέπει να συμπίπτουν με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο.

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας, είναι να μην έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Επιπλέον, η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Βασικός μισθός

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ (2.228) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τριών (63) ευρώ.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή, ως εξής:

αα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
αβ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
αγ. Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία: εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). αδ. Λέκτορας: εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

O μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων, της Α.Σ.Κ.Τ. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που προέρχονται από τα πρώην Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατείχαν, διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), ως εξής:

βα. Καθηγητής: ενενήντα τοις εκατό (90%).

ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εβδομήντα επτά τοις εκατό (77%).

βγ. Επίκουρος Καθηγητής: εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%).

βδ. Λέκτορας Εφαρμογών / πρώην Καθηγητής Εφαρμογών: πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%).

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

O μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ., ως εξής:

α. ΒΑΘΜΙΔΑ A` ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: εξήντα δύο τοις εκατό (62%).

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Β` ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα εννέα τοις εκατό (59%).

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ` ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα έξι τοις εκατό (56%).

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ` ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

O μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ., ως εξής:

α. Καθηγητής: ενενήντα τοις εκατό (90%).

β. Αναπληρωτής Καθηγητής: εβδομήντα επτά τοις εκατό (77%).

γ. Επίκουρος Καθηγητής: εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%).

δ. Λέκτορας / Καθηγητής Εφαρμογών: πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%). ε. Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί (των κατηγοριών προσωπικού που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β ́ του Μέρους Γ ́ του κοινοποιούμενου νόμου) εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες στρογγυλοποιημένοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω παρατιθέμενα ποσά των βασικών μισθών ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 07.10.2022 έως και 31.12.2023. Από 01.01.2024 τα εν λόγω ποσά αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του κοινοποιούμενου νόμου (βλ. παράρτημα ΙΙ).

Επιδόματα

Πέρα από τον βασικό μισθό   παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:

α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, Α.Σ.Κ.Τ. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των μελών Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα πρώην Α.Τ.Ε.Ι. και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατείχαν:

αα. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.

αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

αγ. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ.

αδ. Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία τετρακόσια (400) ευρώ.

αε. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

β. Mέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ. που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα λαμβάνουν τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών κατέχουν μόνο μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

γ. Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., λαμβάνουν από 01.01.2024 εκατό (100) ευρώ (βλ. παρ. 4 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου).

2. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, οριζόμενο ως εξής:

α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ.: αα. Καθηγητής: διακόσια (200) ευρώ.

αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ.

αγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

αδ. Eπίκουρος Καθηγητής επί θητεία: εκατόν πενήντα (150) ευρώ. αε. Λέκτορας: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

β. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, Α.Σ.Κ.Τ. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που προέρχονται από τα πρώην Α.Τ.Ε.Ι. και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατείχαν:

βα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

βγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

βδ. Λέκτορας Εφαρμογών/πρώην Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

γ. Μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Α.Σ.Κ.Τ.: εκατό (100) ευρώ.

δ. Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:

δα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

δβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

δγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

δδ. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι (120) ευρώ. δε. E.ΔΙ.Π.: εκατό (100) ευρώ.

Το εν λόγω επίδομα περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές.

3. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4354/2015. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών. Διευκρινίζεται ότι από 01.01.2024 το άρθρο 15 του ν.4354/2015 τροποποιείται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του κοινοποιούμενου νόμου.

4. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Αντιπρυτάνεις, στους Προέδρους και Αντιπροέδρους Διοικουσών Επιτροπών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στους Κοσμήτορες Σχολών και στους Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα ως εξής:

α. Πρύτανης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: πεντακόσια (500) ευρώ.

β. Αντιπρύτανης, Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

γ. Κοσμήτορας Σχολής: διακόσια δέκα (210) ευρώ. δ. Πρόεδρος Τμήματος: διακόσια δέκα (210) ευρώ.

5. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής- ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που τοποθετούνται σε πανεπιστημιακές κλινικές, πανεπιστημιακά εργαστήρια ή ειδικές μονάδες κλινικών ή εργαστηρίων, που εγκαθίστανται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών (και ήδη Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και Υγείας.

Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, η εν λόγω ειδική αμοιβή καταβάλλεται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και με τους όρους που προβλέπονται με την υπό στοιχεία Γ4α/ Γ.Π.76467/2018/24.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β’ 1786). Η ως άνω ειδική αμοιβή δεν υπάγεται στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ανώτατα όρια αποδοχών (βλ. άρθρο 28 του Ν.4354/2015 καθώς και παρ. 5 του άρθρου 33 του κοινοποιούμενου νόμου). Για την καταβολή της ειδικής αμοιβής απαιτείται η υποβολή στη Διοίκηση του νοσοκομείου της μηνιαίας καταγραφής του παρεχόμενου κλινικού εργαστηριακού έργου που βεβαιώνεται από τον διευθυντή της κλινικής, του εργαστηρίου ή της ειδικής μονάδας και η έγκρισή της από αυτό ύστερα από θετική εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου και του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Επιμέρους μισθολογικές ρυθμίσεις

Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 καθορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), δηλαδή στο ποσό των χιλίων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.336,80), καθώς και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή για πλήρη απασχόληση, δηλαδή στο ποσό των τριακοσίων είκοσι (320) ευρώ. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και οικογενειακή παροχή σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015. Σε περίπτωση επιλογής τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017.

Ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του προσωπικού μερικής απασχόλησης είναι ο εξής: σύνολο μηναίων αποδοχών επί τις ώρες της ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης δια του αντίστοιχου υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για όσους απασχολούνται δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σε καμία περίπτωση δεν καταλαμβάνουν αυτούς που συνάπτουν συμβάσεις έργου.

Το ύψος της αμοιβής ανά κατηγορία διδακτικού προσωπικού του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών του άρθρου 103 του ν. 4957/2022, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών (και ήδη Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, και εφόσον προβλέπεται αμοιβή για το διδακτικό προσωπικό του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, το ύψος αυτής, ανά κατηγορία διδακτικού προσωπικού καθορίζεται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Αποδοχών του Α.Ε.Ι. για την άσκηση πρόσθετου διδακτικού έργου και το σύνολο των διδακτικών ωρών που ανατίθενται ανά περίπτωση, όπως άλλωστε προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4957/2022.

Διευκρινίζεται ότι ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 που λαμβάνουν επιστημονική άδεια του άρθρου 157 του ν. 4957/2022 με σκοπό τη συνεργασία χωρίς αμοιβή με ιδρύματα ή ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, η προσαύξηση ογδόντα τοις εκατό (80%) υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών αυτών. Ειδικά, για όσους τελούν σε επιστημονική άδεια κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 157 του ν. 4957/2022, και μέχρι τη λήξη της, συνεχίζει να καταβάλλεται η προβλεπόμενη προσαύξηση.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, λαμβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των τακτικών αποδοχών της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.

Ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022, το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων απολαβών, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, σε συνδυασμό με το άρθρο 156 του ν. 4472/2017, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) αναπροσαρμόζεται και καθορίζεται (αναδρομικά από 7.10.2022 και εντεύθεν) στο ποσό που αντιστοιχεί στο καταληκτικό κλιμάκιο (Μ.Κ. 16) της βαθμίδας του Καθηγητή, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 1,625. Συνεπώς, το εν λόγω (μηνιαίο) όριο ανέρχεται, από την ανωτέρω ημεροχρονολογία και έως 31.12.2023, στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (5.156,13) και από 01.01.2024 και εντεύθεν στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (5.269,88). Επίσης, διευκρινίζεται ότι κατά τα λοιπά (δηλαδή πλην του ύψος του ανώτατου ορίου), αναφορικά με το ανώτατο όριο αποδοχών και απολαβών των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις ως άνω ισχύουσες σχετικές διατάξεις (π.χ. οι μνημονευόμενες παροχές που εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών).

Περαιτέρω, διευκρινίζεται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Γ ́ του κοινοποιούμενου νόμου ισχύουν αναδρομικά από 07.10.2022, πλην των διατάξεων της περ. γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του κοινοποιούμενου νόμου, οι οποίες ισχύουν από 01.01.2024 και εντεύθεν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 72 του ιδίου νόμου.

Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης

Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης σε Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες από 01.01.2024, ως εξής:

Το εν λόγω επίδομα περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές.

Ανώτατο όριο αποδοχών

Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 5045/2023 (όριο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022) διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα εννιά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5.269,88).

Υπογραμμίζεται ότι ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι από 7.10.2022 και έως 31.12.2023 το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (5.156,13) σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα επί των οδηγιών εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023.

Δείτε επίσης

Επίσκεψη Πιερρακάκη στα ΓΑΚ Ηρακλείου: Δέσμευση η ελεύθερη πρόσβαση όλων στο σύνολο του αρχειακού υλικού

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση