Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέο προσοντολόγιο: Εως 17.02 νέες διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης-Ανάλυση διατάξεων από το ΥΠ.ΕΣ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέο προσοντολόγιο: Εως 17.02.2023 οι νέες διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης σε υπαλλήλους-Ανάλυση διατάξεων από το Υπουργείο Εσωτερικών – Εγκύκλιος.

Νέο προσοντολόγιο

Εως την 17η.02.2023 έδωσε προθεσμία το Υπουργείο Εσωτερικών στις Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου να προβούν στις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να υλοποιήσουν την αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, εφόσον περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄, με τους τους νέους κλάδους και ειδικότητες.

Στην Εγκύκλιο υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30-12-222, που απέστειλε η Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΕΣ κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη σε όλα τα Υπουργεία, αναφορικά με τη δημοσίευση του Π.Δ. 85/2022 (Α’ 232) “Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)”, αναφέρεται στην εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), για τη δημοσίευση του Προσοντολογίου, το οποίο αναθεωρεί το υφιστάμενο Προσοντολόγιο του δημόσιου τομέα (π.δ. 50/2001, όπως ισχύει).

Επιπροσθέτως αναλύονται οι βασικοί στόχοι του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, τα χαρακτηριστικά αυτού καθώς και τα άρθρα του Π.Δ. 85/2022 (Α’ 232)

Οπως επισημαίνεται στην Εγκύκλιο

Βασικός στόχος του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου είναι η εξάλειψη του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης κλάδων και ειδικοτήτων στη δημόσια διοίκηση καθώς και η δημιουργία ενός σύγχρονου και πιο λειτουργικού Προσοντολογίου και Κλαδολογίου. Για τη διαμόρφωσή του αξιοποιήθηκαν στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα (Απογραφή), τα Ψηφιακά Οργανογράμματα φορέων, η τεχνογνωσία του Α.Σ.Ε.Π., οι Οργανισμοί και Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας (νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών Α.Ε.Ι., νέες σχολές ανώτατης εκπαίδευσης που προέκυψαν από τη μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια, σύγχρονες ειδικότητες Ι.Ε.Κ. κ.λπ.).

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο αποσκοπεί στην κωδικοποίηση και συγκεντρωτική αποτύπωση, με ενιαίο και συστηματικό τρόπο, του συνόλου σχεδόν των κλάδων των φορέων του δημόσιου τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6), σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα τυπικά, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης ανά κλάδο / ειδικότητα. Για λόγους δε συστηματικούς, οι κλάδοι ταξινομήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε τομείς.

Σημειώνεται ότι το καταργούμενο π.δ. 50/2001 όριζε ρητά τα προσόντα διορισμού μόνο για οκτώ (8) κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τέσσερις (4) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και επτά (7) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ενώ για τους λοιπούς κλάδους και ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ υπήρχε η γενική ρύθμιση περί «ομώνυμου ή αντίστοιχου» τίτλου. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) δεν όριζε κανέναν κλάδο προσωπικού παρά μόνο τον απαιτούμενο για διορισμό τίτλο. Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα πολλοί φορείς να συστήνουν όσους κλάδους και ειδικότητες επιθυμούσαν στους Οργανισμούς τους και να ορίζουν, σε πολλές περιπτώσεις, οι ίδιες τα προσόντα πρόσληψης. Πλέον, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α΄169), αυτό ρυθμίζεται σε κεντρικό επίπεδο καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 θα παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των φορέων σε κλάδους και ειδικότητες και θα υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή μη του Προσοντολογίου – Κλαδολογίου. Συνεπώς, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η περαιτέρω θωράκιση και διασφάλιση της αξιοκρατίας και διαφάνειας στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟΥ

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου του δημόσιου τομέα, καθώς και η προστιθέμενη αξία που αναμένεται να προκύψει από την εφαρμογή του, συνίστανται, ιδίως, στα εξής:

 1. στον περιορισμό και την κωδικοποίηση υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι/-ες με βάση τα έως σήμερα στοιχεία υπερβαίνουν τους/τις 800. Συνολικά με βάση το νέο Κλαδολόγιο, αφαιρουμένων των ομώνυμων κλάδων και ειδικοτήτων, η μείωση των υφιστάμενων κλάδων ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 80%,
 2. στην κατάργηση παρωχημένων κλάδων (π.χ. ΠΕ Οικιακής Οικονομίας, ΔΕ Συνοδών Ανελκυστήρα, ΔΕ Παρασκευαστών Παιδικών Τροφών κ.ά.) και τη δημιουργία νέων σύγχρονων κλάδων και ειδικοτήτων (π.χ. ΠΕ Διοίκησης Τουρισμού, ΠΕ Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων κ.ά.), με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου από υπαλλήλους υψηλότερης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης,
 3. στην πλήρη, συστηματική και αναλυτική αποτύπωση και καταγραφή των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης ανά κλάδο και ειδικότητα (αποδεκτών τίτλων, αδειών άσκησης επαγγέλματος κ.ο.κ.),
 4. στην υιοθέτηση των επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., την ενσωμάτωση νέων τίτλων σπουδών από την ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων/σχολών, το εσωτερικό προβάδισμα αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Λυκείων έναντι σχολών διετούς φοίτησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ., με στόχο η απασχόληση στο Δημόσιο να ακολουθεί τις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις,
 5. στην ενιαία αντιμετώπιση και εξάλειψη διακρίσεων μεταξύ μονίμων και ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων, με την απονομή και ενός κλάδου και μιας ειδικότητας στο σύνολο του τακτικού προσωπικού, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, και
 6. στην αντιστοίχιση των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους κλάδους και ειδικότητες, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα.

Β΄ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Εισαγωγή – Εκπαιδευτικές Κατηγορίες – Κλάδοι/Ειδικότητες

Στο άρθρο 1 του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου καθορίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, στο πεδίο εφαρμογής του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου υπάγονται όλοι οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6), ήτοι όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, των οποίων οι κλάδοι και ειδικότητες του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου.

Βασική αλλαγή του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου είναι ότι στις διατάξεις του εμπίπτει και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς όπως ρητά ορίζεται στο ως άνω άρθρο, στις διατάξεις του υπάγεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να γίνεται διάκριση εάν το προσωπικό αυτό απασχολείται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου.

Στο άρθρο 2 ορίζονται τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Βασική αλλαγή που επιφέρει το νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο είναι η κατάργηση της απόδειξης της επιστημονικής εξειδίκευσης επί τη βάσει αποκλειστικά της εμπειρίας.

Στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 ορίζονται τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Βασική αλλαγή που επιφέρει το νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο είναι ότι ορίζει ρητά στους Πίνακες 1, 2, 3 και 4 του Παραρτήματος Α’, τους κλάδους και τις ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, αντίστοιχα, για το σύνολο σχεδόν των κλάδων / ειδικοτήτων του δημόσιου τομέα. Σημειώνεται ότι στους ως άνω Πίνακες για ορισμένους κλάδους και ειδικότητες περιλαμβάνονται, πέραν των απαιτούμενων βασικών τίτλων σπουδών και τα απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα καθώς και επικουρικά προσόντα.

Επίσης σημειώνεται ότι στους νέους κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας ΠΕ (Πίνακας 1 του Παραρτήματος Α΄), περιλαμβάνονται και οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες που δημιουργήθηκαν κατόπιν της ανάγκης συμπερίληψης ως προσόν διορισμού ή πρόσληψης και των πτυχίων ή διπλωμάτων των νέων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Α.Ε.Ι. και των νέων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που προέκυψαν από τη μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια.

Στο άρθρο 7 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην αποδοχή ως προσόντων διορισμού ή πρόσληψης για την κάλυψη θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, τίτλων της αλλοδαπής πέραν των ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων.

Στο άρθρο 8 ορίζονται οι τρόποι απόδειξης της επάρκειας του γνωστικού αντικειμένου σπουδών για τίτλους που τυχόν δεν συμπεριλαμβάνονται ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης στους Πίνακες του Παραρτήματος Α΄.

Βασική αλλαγή είναι ότι πλέον οι βεβαιώσεις απόδειξης της επάρκειας του γνωστικού αντικειμένου δεν χορηγούνται από το αρμόδιο όργανο του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση ίδρυσης ή συγχώνευσης ή κατάτμησης Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής μετά τη δημοσίευση νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, εάν το χορηγούμενο πτυχίο ή δίπλωμα δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία προκήρυξη τίτλους, αυτό γίνεται δεκτό ως αντίστοιχο, εφόσον στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με αυτήν. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση βεβαίωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ως καθ΄ ύλην αρμόδια για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του οικείου Α.Ε.Ι.

Επίσης, προβλέπεται ότι για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικείες βεβαιώσεις επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών χορηγούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Πρόσθετα Προσόντα Διορισμού

Στα άρθρα 9, 10 και 11 του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου καθορίζονται τα κυριότερα πρόσθετα προσόντα, καθώς και οι τρόποι απόδειξης αυτών, τα οποία απαιτούνται για τον διορισμό ή την πρόσληψη μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και ειδικότερα η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, η γνώση ξένης γλώσσας και η εμπειρία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης για όλους τους κλάδους και ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, καθώς και για τους κλάδους και ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ για τις οποίες ρητά ορίζεται ως τέτοιο στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Α’ του Προσοντολογίου – Κλαδολογίου. Για λοιπούς κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας ΔΕ, μπορεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, να ορίζεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ μετά από αίτημα του φορέα και σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Στο άρθρο 10 ορίζεται ότι η γνώση της ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης, ορίζεται κατά τα αναφερόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR) στα ακόλουθα επίπεδα:

α. Άριστη γνώση (Γ2 ή C2)

β. Πολύ καλή γνώση (Γ1 ή C1) γ. Καλή γνώση (Β2 ή B2)

δ. Μέτρια γνώση (Β1 ή B1)

Η απαιτούμενη κατά περίπτωση ανά κλάδο και ειδικότητα γνώση ξένης γλώσσας και το επίπεδο αυτής καθορίζονται είτε με τους Οργανισμούς ή Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας είτε με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων κατόπιν αιτήματος του οικείου φορέα και σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π..

Ειδικά ως προς την απόδειξη της γλωσσομάθειας, έχουν εμπλουτιστεί, σε σχέση με το π.δ. 50/2001, οι τρόποι απόδειξης αυτής, με τις προσθήκες:

Για την άριστη γνώση:

α) του μεταπτυχιακού διπλώματος στο πλαίσιο συνεργασίας εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής με αναγνωρισμένο ομοταγές της αλλοδαπής,

β) του μεταπτυχιακού διπλώματος της ημεδαπής εφόσον η γλώσσα διδασκαλίας, των εξετάσεων, της συγγραφής και της παρουσίασης της μεταπτυχιακής εργασίας είναι άλλη πλην της ελληνικής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές

Για την πολύ καλή γνώση:

γ) του απολυτηρίου αναγνωρισμένου ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του σχολείου για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα.

δ) του ισότιμου απολυτηρίου ή πτυχίου σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του σχολείου για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές, εφόσον αυτή διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα της οικείας χώρας.

Επισημαίνεται ότι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις γλωσσομάθειας της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Από την υποχρέωση μετάφρασης εξαιρούνται τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους του παρόντος και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών. Οι εν λόγω τίτλοι όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, γίνονται αποδεκτοί χωρίς επικύρωση (η εξαίρεση δεν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις κάλυψης θέσεων ορισμένου χρόνου). Η κατάργηση της αναγκαιότητας μετάφρασης των συγκεκριμένων τίτλων γλωσσομάθειας έχει ήδη θεσπιστεί με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).

Το άρθρο 11, αναφέρεται στην εμπειρία ως πρόσθετο προσόν διορισμού και στους τρόπους απόδειξης αυτής.

Στο άρθρο 12 καθορίζονται τα σχετικά με τις απαιτούμενες, ως προσόντα διορισμού ή πρόσληψης, άδειες άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικές ταυτότητες μελών θεσμοθετημένων Ν.Π.Δ.Δ. σωματειακής μορφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Αντιστοίχιση

 Στο άρθρο 13 καθορίζονται τα περί αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες των Παραρτημάτων του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, κατ΄ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021, όπως ισχύει. Ειδικότερα καθορίζονται με λεπτομέρειες ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία αντιστοίχισης, με μέριμνα τόσο για το υπηρετούν προσωπικό όσο και για τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις (βλ. παρακάτω Ενότητα Γ.).

Βασική αλλαγή του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου είναι η απονομή και κλάδου και ειδικότητας στο σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Λοιπές διατάξεις

Στο άρθρο 14 ρυθμίζονται διάφορα γενικά ζητήματα που αφορούν στο Προσοντολόγιο Κλαδολόγιο, όπως η δυνατότητα να περιορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σύμφωνα με το νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο για συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες ή να ορίζονται επιπλέον πρόσθετα ή επικουρικά προσόντα, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φορέα και σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για κλάδους και ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, οι φορείς να εφαρμόζουν αναλόγως τις οικείες διατάξεις αυτού περί προσόντων διορισμού ή πρόσληψης.

Επίσης ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη των οικείων οργανικών διατάξεων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται για τον διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου ορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. με την οικεία προκήρυξη.

Όσον αφορά τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, με εξαίρεση, όπως προαναφέρθηκε, τους τίτλους γλωσσομάθειας της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής που πληρούν τους όρους του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου (πλην των περιπτώσεων κάλυψης θέσεων ορισμένου χρόνου).

Τέλος, στο άρθρο 15 περιλαμβάνονται οι μεταβατικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την ομαλή εφαρμογή του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του ως άνω άρθρου προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται από το Α.Σ.Ε.Π. ή ανακοινώσεις κάλυψης θέσεων ορισμένου χρόνου και έργου (ΣΟΧ-ΣΜΕ) που έχουν εγκριθεί ή εγκρίνονται από το Α.Σ.Ε.Π. εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, ήτοι έως 17.03.2023, ολοκληρώνονται με βάση το προϊσχύον πλαίσιο περί καθορισμού προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε κλάδους ή ειδικότητες. Επίσης προβλέπεται ότι για το προσωπικό που διορίζεται ή προσλαμβάνεται με βάση αποτελέσματα προκηρύξεων κατά τα ανωτέρω, εκδίδεται η διαπιστωτική πράξη αντιστοίχισης της παρ. 2 του άρθρου 13 εντός δύο (2) μηνών από τον διορισμό ή πρόσληψη αυτού.

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 52 του ν. 4830/2021, όπως ισχύει, εκκρεμείς κατά τη θέση σε ισχύ του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου διαδικασίες μετατάξεων, αποσπάσεων και επιλογής προϊσταμένων ολοκληρώνονται με βάση το πλαίσιο περί καθορισμού προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε κλάδους ή ειδικότητες που ίσχυε, κατά περίπτωση, μέχρι τη θέση σε ισχύ αυτού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στις μεταβατικές διατάξεις (παρ. 2), ορίζεται ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσπασης ή μετάταξης εκδίδεται αμελλητί για το προσωπικό αυτό η διαπιστωτική πράξη αντιστοίχισης της παρ. 2 του άρθρου 13, εφόσον η απόσπαση ή η μετάταξη ολοκληρωθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης αυτής.

Προβλέπεται, επίσης, η μελλοντική κατάργηση δεκάδων ειδικοτήτων είκοσι τριών (23) κλάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), αντίστοιχοι των οποίων υπάρχουν ήδη στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και άρα δεν υφίσταται η ανάγκη να υπάρχουν και στην ΥΕ κατηγορία, πολλώ δε μάλλον καθόσον αφορούν σε εξειδικευμένες κυρίως τεχνικές ειδικότητες (π.χ. χειριστές μηχανημάτων έργων, οδηγούς, βιβλιοδέτες κ.ά.) ή σε παροχή υπηρεσιών (π.χ. παιδοκόμους, πωλητές, μουσικούς κλπ.), για τις οποίες ο τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν κρίνεται πλέον επαρκής. Καθίσταται εν προκειμένω σαφές ότι η κατάργηση θα πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου και χωρίς να μεταβάλλονται οι θέσεις εργασίας των ήδη υπηρετούντων στις ειδικότητες αυτές υπαλλήλων καθώς, με βάση την παρ. 4 του άρθρου 15 σε συνδυασμό με το Παράρτημα Β΄, οι υπάλληλοι αυτοί θα αντιστοιχηθούν και θα καταταγούν σε συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες, οι οποίοι/-ες θα καταργηθούν με την αποχώρηση και του τελευταίου υπαλλήλου.

Σημαντική κρίνεται, όπως προαναφέρθηκε και η ρύθμιση για την παύση ισχύος των βεβαιώσεων επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών, που χορηγούνταν με βάση την παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001, για πτυχία ή διπλώματα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, καθόσον στο Παράρτημα Α΄ του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου γίνεται εξαντλητική πλέον αναφορά όλων των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ανά κλάδο και ειδικότητα και συνεπώς η αποδοχή βεβαιώσεων επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών κρίνεται αναγκαία μόνο για νεοϊδρυθέντα Τμήματα ή Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, προβλέπεται ότι αποκλειστικά για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας σε οποιοδήποτε επίπεδο, και μέχρι τον καθορισμό των τίτλων ή πιστοποιητικών που πιστοποιούν τη γνώση αυτών και αναγνωρίζονται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας της παρ. 3Β του άρθρου 52 του ν. 4830/2021, όπως ισχύει, γίνονται αποδεκτά και πιστοποιητικά γνώσης αυτών από φορείς (πανεπιστήμια ή μη), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή και ότι η πιστοποίηση αφορά και στην αξιολόγηση των βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου). Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς γίνονται αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της οικείας γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. τα παραπάνω πιστοποιητικά εντάσσονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών.

Επισημαίνεται ότι, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου έχουν γίνει αποδεκτά από το Α.Σ.Ε.Π. ως αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας σε οποιοδήποτε επίπεδο και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών, δεν θίγονται.

Στο άρθρο 16 περιλαμβάνονται οι καταργούμενες διατάξεις.

Ειδικότερα από τη θέση σε ισχύ του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου καταργούνται:

α) το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 39), όπως ισχύει,

β) το π.δ. 37α/1987 «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσαρμογή διατάξεων στις ρυθμίσεις του Ν.1586/1986» (Α’ 11),

γ) το π.δ. 22/1990 «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 7),

δ) η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α’ 180).

Παραπομπές ή αναφορές στις καταργούμενες ως άνω διατάξεις νοούνται εφεξής ως παραπομπές ή αναφορές στις διατάξεις του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις μεταβατικές διατάξεις και στις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 52 του ν. 4830/2021, όπως ισχύει.

Στο άρθρο 17 ορίζεται ότι τα Παραρτήματα Α’ και Β’ με τους συμπεριλαμβανόμενους σε αυτά Πίνακες 1, 2, 3 και 4, ανά εκπαιδευτική κατηγορία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου. Ειδικότερα, με το Παράρτημα Α’ καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, ανά κλάδο και ειδικότητα και με το Παράρτημα Β’ καθορίζεται ο τρόπος αντιστοίχισης των περίπου 2.800 υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων, με τους νέους κλάδους και ειδικότητες.

Τέλος, στο άρθρο 18 ορίζεται ότι η ισχύς του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 17η.12.2022, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 15, η οποία αφορά στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται από το Α.Σ.Ε.Π. εντός τριμήνου από τη δημοσίευση αυτού.

Γ. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ.

 Οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου οφείλουν να προβούν στις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να υλοποιήσουν την αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, εφόσον περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄, με τους τους νέους κλάδους και ειδικότητες, εντός δύο (2) μηνών, από τη δημοσίευση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, ήτοι έως την 17η.02.2023.

Η αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών ή των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, εφόσον αυτοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄, με τους οριζόμενους σε αυτό νέους κλάδους και ειδικότητες του ως άνω παραρτήματος, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13, γίνεται με πράξη αντιστοίχισης (κανονιστική) του αρμόδιου για διορισμό ή πρόσληψη οργάνου του φορέα, η οποία δημοσιεύεται με τον τρόπο που επιβάλλουν οι κείμενες διατάξεις που διέπουν τη δημοσίευση των οικείων Οργανισμών ή Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας του φορέα, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέων Οργανισμών ή Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων θα πρέπει να διαβιβάσουν αντίγραφο της δημοσιευμένης πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες στο Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:

hrd.prosontologio@ydmed.gov.gr

και το αντίγραφο θα πρέπει να τιτλοφορείται σύμφωνα με το υπόδειγμα: Τίτλος Φορέα_ Δημοσιευμένη Πράξης Αντιστοίχισης.pdf

Στη συνέχεια εντός της ως άνω τασσόμενης προθεσμίας οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων θα πρέπει να προβούν στην αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων (ΕΠΘ) του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) των υπηρεσιών τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) ούτε στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων κατά τις κείμενες διατάξεις.

Τεχνικές οδηγίες για την αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων (ΕΠΘ) καθώς και για όλα τα ζητήματα που αφορούν θέματα Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή), θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Αμέσως μετά την έκδοση της πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, με τους τους νέους κλάδους και ειδικότητες, οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων θα πρέπει να προβούν στην υποχρεωτική κατάταξη του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, σε κλάδο και ειδικότητα, με βάση τους πίνακες αντιστοίχισης ανά εκπαιδευτική κατηγορία του Παραρτήματος Β’ .

Δεδομένου ότι στις διατάξεις του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου υπάγεται και το ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικό (ΙΔΟΧ), στην περίπτωση που στις διατάξεις του Οργανισμού ή Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του εκάστοτε φορέα προβλέπονται και οργανικές θέσεις με συγκεκριμένους κλάδους/ειδικότητες προσωπικού ΙΔΟΧ, θα πρέπει στη διαπιστωτική πράξη κατάταξης να συμπεριληφθεί και το προσωπικό αυτό.

Για την ως άνω κατάταξη του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη κατάταξης του αρμόδιου για διορισμό ή πρόσληψη οργάνου του φορέα, η οποία δεν δημοσιεύεται και δεν αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Εξυπακούεται ότι οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες στις οποίες θα καταταγεί το προσωπικό με την ως άνω διαπιστωτική πράξη κατάταξης θα πρέπει να εμπεριέχονται στους νέους κλάδους και ειδικότητες της ως άνω δημοσιευτέας πράξης αντιστοίχισης .

Η διαπιστωτική πράξη κατάταξης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους προς ενημέρωσή τους και καταχωρείται στο προσωπικό τους μητρώο.

 Αμέσως μετά την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων, οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων θα πρέπει να ενημερώσουν και τα στοιχεία του κλάδου και της ειδικότητας των υπαλλήλων τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω πράξη.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

 1. Στην δημοσιευτέα πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας, με τους τους νέους κλάδους και ειδικότητες, περιλαμβάνονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες όλων των θέσεων των φορέων, οργανικών και προσωποπαγών, καθώς και των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων, όπως προβλέπονται στους οικείους Οργανισμούς ή Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας.

Στην ως άνω πράξη αντιστοίχισης περιλαμβάνονται και οι προβλεπόμενοι στους Οργανισμούς και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των φορέων κλάδοι / ειδικότητες οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στην περίπτωση όμως που στους Οργανισμούς και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των φορέων οι οργανικές θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ δεν περιγράφονται αναλυτικά κατά κλάδο/ειδικότητα, αλλά απλώς αναφέρεται το αριθμητικό σύνολο θέσεων, τότε οι εν λόγω θέσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στην πράξη αντιστοίχισης.

 Επισημαίνεται ότι οργανικές θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων οι οποίες έχουν δεσμευτεί προς πλήρωση με μετάταξη ή απόσπαση δεν αντιστοιχίζονται με την ως άνω πράξη.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για τις οργανικές θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων οι οποίες

έχουν δεσμευτεί προς πλήρωση με διορισμό ή πρόσληψη ισχύουν τα κάτωθι:

α) ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ:

αα) θέσεις προς πλήρωση που έχουν ήδη προκηρυχθεί από το Α.Σ.Ε.Π. βάσει εγκριτικών αποφάσεων ετών 2020 και 2021 (περιλαμβανομένων και των επιλαχόντων),

αβ) θέσεις εγκριτικών αποφάσεων ετών 2020 και 2021 που δεν έχουν προκηρυχθεί από το Α.Σ.Ε.Π. και πρόκειται το σχέδιο Προκήρυξης να αποσταλεί από το Α.Σ.Ε.Π. στους αρμόδιους φορείς προς συμφωνία το αργότερο μέχρι 31.01.2023 και

αγ) θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ βάσει εγκριτικών αποφάσεων έτους 2022 καθώς και θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023 (ΠΥΣ 31/2022).

β) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ:

βα) θέσεις που δεν έχουν προκηρυχθεί από το Α.Σ.Ε.Π. βάσει εγκριτικών αποφάσεων ετών 2020 και 2021 και

ββ) θέσεις κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ βάσει εγκριτικών αποφάσεων έτους 2022 καθώς και θέσεις κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023 (ΠΥΣ 31/2022).

Για λόγους πληρότητας και προκειμένου να αποτυπώνεται το σύνολο των θέσεων του Φορέα στην ως άνω πράξη αντιστοίχισης, θα πρέπει να μνημονευθούν ρητά:

 • οι δεσμευμένες προς πλήρωση οργανικές θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων οι οποίες κατά τα ανωτέρω ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ
 • υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ και για το λόγο αυτό δεν αντιστοιχίζονται με τους νέους κλάδους και ειδικότητες
 • προσωρινοί κλάδοι και ειδικότητες για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 περί αντιστοίχισης (παρ. 5 του άρθρου 15)

Ειδικότερα, για τις δεσμευμένες προς πλήρωση με διορισμό ή πρόσληψη θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων οι οποίες κατά τα ανωτέρω ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ με τη δημοσιευτέα έως την 17η. 2023 πράξη αντιστοίχισης, η αντιστοίχιση θα γίνει ως εξής:

Κατόπιν της έκδοσης της ατομικής πράξης διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού αυτού, σε θέσεις κλάδου ή /και ειδικότητας με βάση το προϊσχύον πλαίσιο, θα πρέπει εντός δύο (2) μηνών:

α) να εκδοθεί η δημοσιευτέα πράξη αντιστοίχισης των κλάδων ή /και ειδικοτήτων των συγκεκριμένων θέσεων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου και

β) να εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του προσωπικού αυτού στους νέους κλάδους και ειδικότητες.

Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και μετά την ολοκλήρωση εκκρεμών κατά τη θέση σε ισχύ του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου (17.12.2022) διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης (παρ. 3Α του άρθρου 52 του ν.4830/2021), εφόσον η απόσπαση ή η μετάταξη ολοκληρωθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης των ως άνω πράξεων. Στην περίπτωση αυτή οι ως άνω πράξεις θα πρέπει να εκδοθούν αμελλητί.

Ειδικά στην περίπτωση των υπαλλήλων που αποσπώνται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, οι ως άνω πράξεις εκδίδονται και από το φορέα προέλευσης και από το φορέα υποδοχής.

2. Η υποχρέωση αντιστοίχισης αφορά αποκλειστικά σε υφιστάμενους κλάδους ή και ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ (βλ. στήλη «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Η΄/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ») και όχι σε όσους δεν περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ. Δικαστές, Διπλωματικοί Υπάλληλοι, Μέλη ΔΕΠ και ερευνητικό προσωπικό, Ιατροί ΕΣΥ, Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Στρατιωτικοί και ένστολο προσωπικό Σωμάτων Ασφαλείας, δικηγόροι με έμμισθη εντολή, κληρικοί, ειδικές περιπτώσεις κλάδων Υπουργείου Εξωτερικών, της ΕΥΠ, των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, των ανεξαρτήτων αρχών κ.ά.). Παράδειγμα: Δεν αντιστοιχίζονται οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Προξενικού και ΠΕ Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών, οι δικαστικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Επιτρόπων και ΠΕ Δημοσιονομικού Ελέγχου-Διοικητικής Υποστήριξης, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της ΑΑΔΕ, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Ηθοποιών, ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων, ΔΕ Προτυποποιών κ.ο.κ.

3. Οι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) αντιστοιχίζονται στον Ενιαίο Κλάδο του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και ως ειδικότητα ορίζεται το γνωστικό αντικείμενο της επιστημονικής εξειδίκευσης βάσει της οποίας έχει προσληφθεί ή μεταταχθεί, το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που τις κατέχει.

4. Στη στήλη «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Η΄/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ» του Παραρτήματος Β΄ περιλαμβάνονται οι υφιστάμενοι κλάδοι ή και ειδικότητες χωρίς αρίθμηση που τυχόν φέρουν σε κείμενους Οργανισμούς ή Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας (π.χ. ΠΕ1 Διοικητικών, ΤΕ19 Πληροφορικής, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων κ.ο.κ.). Συνεπώς, η αντιστοίχιση σε νέους κλάδους και ειδικότητες πραγματοποιείται υποχρεωτικά ακόμη και αν οι υφιστάμενοι κλάδοι ή και ειδικότητες εμφανίζονται στο Παράρτημα Β΄ χωρίς σχετική αρίθμηση (π.χ. ΠΕ Διοικητικών, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Ηλεκτρολόγων κ.ο.κ.). Ομοίως μικρές λεκτικές διαφοροποιήσεις μεταξύ υφιστάμενων στις οικείες οργανικές διατάξεις και αναφερόμενων στο Παράρτημα Β΄ κλάδων (π.χ. ΠΕ Νομικός αντί ΠΕ Νομικών, ΔΕ Γεωργικού αντί ΔΕ Γεωργοτεχνικών, ΔΕ Ανθοκόμων αντί ΔΕ Ανθοκομίας κ.ο.κ.) δεν συνιστούν κώλυμα για τη διενέργεια της απαιτούμενης κατά τα ανωτέρω αντιστοίχισης στους νέους κλάδους και ειδικότητες.

5. Οι κλάδοι και οι ειδικότητες των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων των φορέων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, αντιστοιχίζονται υποχρεωτικά σε νέους κλάδους και ειδικότητες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα αυτό. Στην περίπτωση που οι νέοι κλάδοι περιλαμβάνουν περισσότερες από μία ειδικότητες, αν στους οικείους Οργανισμούς ή Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας δεν ορίζονται ειδικότητες για τους υφιστάμενους κλάδους, η αντιστοίχιση σε ειδικότητες των κενών θέσεων πραγματοποιείται με βάση τις ανάγκες των φορέων.

Παράδειγμα: Μετά την αντιστοίχιση του υπηρετούντος προσωπικού ενός φορέα διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν εννέα (9) κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (χωρίς ειδικότητες στον οικείο οργανισμό). Ο φορέας μπορεί, αφού αξιολογήσει τις ανάγκες του, να αντιστοιχίσει τις ως άνω κενές οργανικές θέσεις σε διάφορες ειδικότητες του νέου κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, όπως π.χ. τέσσερις (4) θέσεις στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τρεις (3) στην ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού, μία (1) στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) και μία (1) στην ειδικότητα ΠΕ Διεθνών Σχέσεων.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΥΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου: «Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση οργανικών θέσεων των παρακάτω νέων κλάδων και ειδικοτήτων ΥΕ του Παραρτήματος Β΄, αυτές είτε καταργούνται είτε ανακατανέμονται σε άλλους κλάδους και ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας εφαρμοζομένου του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων οργάνωσης και λειτουργίας φορέων…»

Η υλοποίηση της ανωτέρω πρόβλεψης, για κατάργηση ή ανακατανομή των εν λόγω θέσεων ΥΕ, γίνεται κατ’ αρχάς με εσωτερική απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα (η εν λόγω απόφαση δεν έχει τυπική μορφή ούτε δημοσιεύεται κάπου, απλώς δηλώνει τη βούληση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης ώστε να μπορεί να προβεί στη συνέχεια η διοίκηση στις απαραίτητες ενέργειες έχοντας την τυπική νομιμοποίηση) που θα αποτυπώνει τη βούλησή του για το ποιες θέσεις θα καταργηθούν και ποιες θα ανακατανεμηθούν.

Στη συνέχεια, ανάλογα με την ανωτέρω επιλογή ο φορέας θα προχωρήσει αντιστοίχως σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Απόφαση Είδος Φορέα Διοικητική Διαδικασία
Κατάργηση Δημόσιο, ΝΠΔΔ Τροποποίηση οργανισμού με π.δ. σύμφωνα

με το αρ. 20 του ν. 4622/2019

Κατάργηση ΟΤΑ, ΝΠ ΟΤΑ Τροποποίηση οργανισμού/κανονισμού

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Κατάργηση ΝΠΙΔ, ΑΕ Τροποποίηση οργανισμού σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις

 

Κατάργηση

 

Ανεξάρτητη Αρχή

Τροποποίηση οργανισμού είτε με απόφαση του οργάνου διοίκησης της Αρχής είτε

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αν δεν υπάγεται στο αρ. 20 του ν. 4622/2019.

 

 

 

Ανακατανομή

 

 

 

Δημόσιο, ΝΠΔΔ

Κοινή Απόφαση του Υπηρεσιακού

Γραμματέα του εποπτεύοντος Υπουργείου και του Υπηρεσιακού Γραμματέα του

Υπουργείου Εσωτερικών (υπενθυμίζεται ότι αν προκαλείται δαπάνη από τη σχετική

απόφαση την Κ.Α. συνυπογράφει και ο

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών)

Ανακατανομή ΟΤΑ, ΝΠ ΟΤΑ Τροποποίηση οργανισμού/κανονισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Ανακατανομή ΝΠΙΔ, ΑΕ Τροποποίηση οργανισμού σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις

 

 

 

 

Ανακατανομή

 

 

 

 

Ανεξάρτητη Αρχή

Τροποποίηση οργανισμού είτε με απόφαση του οργάνου διοίκησης της Αρχής, είτε με κοινή απόφαση του Υπηρεσιακού

Γραμματέα του εποπτεύοντος Υπουργείου και του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών αν δεν εκδίδει

οργανισμό σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του αρ. 20 του ν. 4622/2019, είτε

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αν

    ορίζουν ειδικότερη διαδικασία από τις

προηγούμενες περιπτώσεις.

 

Εφιστάται η προσοχή στους φορείς που θα προβούν σε ανακατανομή των εν λόγω θέσεων, αυτή να γίνει σε κλάδους και ειδικότητες του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου.

 Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και στις περιπτώσεις μελλοντικής κένωσης, με καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, οργανικών θέσεων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας ΥΕ που αναφέρονται στον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 15, όπως θα έχουν αντιστοιχηθεί σε νέους κλάδους και ειδικότητες ΥΕ του Παραρτήματος Β΄.

6. Η κατάταξη του προσωπικού στους νέους κλάδους και ειδικότητες δεν μεταβάλλει το υπηρεσιακό, μισθολογικό και κοινωνικοασφαλιστικό καθεστώς των υπαλλήλων ούτε τη σχέση εργασίας με την οποία απασχολούνται στους φορείς τους. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων μερικής απασχόλησης κατατάσσονται στους νέους κλάδους και ειδικότητες με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης.

7. Για το υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου προσωπικό η κατάταξη στους νέους κλάδους και ειδικότητες πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο Παράρτημα Β΄ αυτού, ακόμη και αν δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα των κλάδων και ειδικοτήτων αυτών.

Παραδείγματα: Υπάλληλος που υπηρετεί στον κλάδο ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων κατατάσσεται σε μία από τις νέες ειδικότητες του ως άνω κλάδου, ακόμη και αν δεν διαθέτει έναν από τους οριζόμενους στην περ. Ι.1. του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α΄ τίτλους σπουδών (π.χ. διορίστηκε με πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας). Υπάλληλος που προσλήφθηκε σε θέση ΕΕΠ με πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του πτυχίου και επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης, αντιστοιχίζεται σε θέση ΕΕΠ παρόλο που δεν πληροί τα απαιτούμενα με βάση το άρθρο 2 του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου τυπικά προσόντα πρόσληψης στην εν λόγω κατηγορία προσωπικού.

 8. Η κατάταξη του προσωπικού σε κλάδο και ειδικότητα διενεργείται υποχρεωτικά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β’ του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, αποκλειομένης της δυνατότητας αλλαγής κλάδου και ειδικότητας στην περίπτωση που πληρούνται τα τυπικά προσόντα για κατάταξη σε άλλον ή άλλους κλάδους και ειδικότητες, καθώς και στην περίπτωση που του έχουν ανατεθεί ή ασκεί καθήκοντα άλλου κλάδου.

Παραδείγματα: Υπάλληλος που ανήκει κατά την έναρξη ισχύος του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (χωρίς ειδικότητα) με πτυχίο Νομικής, αντιστοιχίζεται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (βλ. περ. Β.7.2. του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α΄) και όχι στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) (βλ. περ. Β.7.5 του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α΄). Εντούτοις, υπάλληλος που ανήκει στον κλάδο ΠΕ Νομικών με πτυχίο Νομικής, αντιστοιχίζεται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού (Νομικών).

 9. Σε περιπτώσεις υφιστάμενων κλάδων, χωρίς ένταξη σε ειδικότητες του υπηρετούντος σε αυτούς προσωπικού, η αντιστοίχιση διενεργείται υποχρεωτικά σε κλάδο και ειδικότητα λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά προσόντα βάσει των οποίων ο υπάλληλος ανήκει στον υφιστάμενο κλάδο, κατά την έναρξη ισχύος του νέου Προσοντολογίου -Κλαδολογίου (τίτλο σπουδών ή/και άδεια άσκησης επαγγέλματος), με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων στο Παράρτημα Β΄ αυτού.

Παραδείγματα: Υπάλληλος που ανήκει κατά την έναρξη ισχύος του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών (χωρίς ειδικότητα) με δίπλωμα και άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού, κατατάσσεται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Υπάλληλος που ανήκει στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού με άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων – μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, κατατάσσεται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητα ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων κ.ο.κ. Εντούτοις (μία από τις εξαιρέσεις), οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, δύναται να καταταγούν σε μία από τις τρεις νέες ειδικότητες του οικείου κλάδου με βάση τον τίτλο σπουδών με τον οποίο έχουν προσληφθεί σε συνδυασμό με τα καθήκοντα που ασκούν.

 10. Σε περιπτώσεις υφιστάμενων σύνθετων κλάδων ή ειδικοτήτων που καταργούνται με το νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο, η αντιστοίχιση των κλάδων και η κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους κλάδους και ειδικότητες θα πραγματοποιηθεί με βάση τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψής τους.

Παράδειγμα: Υπάλληλος που διορίστηκε στον κλάδο ΠΕ Χημικών-Βιοχημικών-Βιολόγων (χωρίς ειδικότητα) με δίπλωμα Βιοχημείας ΑΕΙ, αντιστοιχίζεται στον νέο κλάδο ΠΕ Βιοχημικών ειδικότητα ΠΕ Βιοχημικών.

 11. Όπου στις κείμενες διατάξεις υφίστανται κλάδοι και ειδικότητες του Παραρτήματος Β΄ για τους οποίους πρέπει να εκδοθεί από τους φορείς η πράξη αντιστοίχισης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13, εφεξής νοούνται οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες αυτού ως προς κάθε συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται διάφορες περιπτώσεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν συγκεκριμένους κλάδους όπως π.χ. στη σύνθεση συλλογικών οργάνων (Συμβούλια, Επιτροπές, Ομάδες Έργου κ.ά.) κ.λπ.

12. Διευκρινίζεται ότι τυχόν πρόσθετα προσόντα, όπως, ιδίως, συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας, εξειδικευμένη εμπειρία, μεταπτυχιακός τίτλος σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο κ.ά., τα οποία προβλέπονται από κείμενες διατάξεις ή από τους οικείους Οργανισμούς ή Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας ή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ορισμένους κλάδους ή ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών και νομικών προσώπων, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, εφόσον βέβαια οι συγκεκριμένοι κλάδοι ή ειδικότητες διατηρούνται με βάση αυτό.

 13. Επίσης, επισημαίνεται ότι αναφορικά με τους μουσικούς των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, διατηρούνται σε ισχύ ως ειδικότερες, οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ.8 του ν. 4325/2015 όπως ισχύουν, καθώς και του π.δ. 476/1981.

 14. Τέλος, καθίσταται σαφές ότι από τη θέση σε ισχύ του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, νέοι Οργανισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των φορέων θα πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτό.

2. ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:

 1. Έκδοση δημοσιευτέας πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες και διαβίβαση αντίγραφου της δημοσιευμένης πράξης αντιστοίχισης στο Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο prosontologio@ydmed.gov.gr
 2. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης κατάταξης του υπηρετούντος προσωπικού και αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων
 3. Ενημέρωση των στοιχείων των υπαλλήλων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ).

Για την έκδοση της δημοσιευτέας (κανονιστικής) πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, με τους τους νέους κλάδους και ειδικότητες, οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.

 Για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, σε κλάδο και ειδικότητα, με βάση τους πίνακες αντιστοίχισης ανά εκπαιδευτική κατηγορία του Παραρτήματος Β’, οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των φορέων καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών αποστέλλονται με την παρούσα:

 1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.
 2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν, οι δε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας τους.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

Δείτε σχετικά

Διορισμοί στο Δημόσιο: Καθορισμός προσόντων-Το νέο Προσοντολόγιο/Κλαδολόγιο σε ΦΕΚ

Νέο προσοντολόγιο Ηθοποιών: Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από τις αντιδράσεις 

Πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σπουδών: Απόφοιτοι Λυκείου κατά το ΑΣΕΠ-Ερώτηση στη Βουλή από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 

Δείτε επίσης

Νόμος 4765/2021-Σύστημα προσλήψεων δημοσίου-ενίσχυση ΑΣΕΠ | ΦΕΚ 

ΑΣΕΠ-Μητρώο: Πότε διαγράφονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων στις διαδικασίες 

ΟΛΜΕ: Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ Α. Κόπτσης για τις μονιμοποιήσεις και για νέες προσλήψεις το νέο έτος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση