Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο με θέσπιση μπόνους και Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο με θέσπιση μπόνους κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση εντός των ημερών – Θέσπιση θέσης Συμβούλου ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση – Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων – 

Στο νέο σύστημα αξιολόγησης δεν θα υπάγονται οι εκπαιδευτικοί, εκτός από όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ και ασκούν διοικητικά καθήκοντα.

Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί σύντομα και ακολούθως θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Μαΐου 2022 το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο έχει να κάνει με αλλαγές στη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και σε ένα σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών, το λεγόμενο “μπόνους”.

Μεταξύ άλλων στο νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται:
 1. Eνα Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων.
 2. Eνα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης των οργανισμών και των φορέων.
 3. H δημιουργία ενός συστήματος ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων.
 4. Η θέσπιση θέσης Συμβούλου ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση.
Στο νέο σύστημα αξιολόγησης θα υπάγονται
 • Οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
 • το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
 • οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.),
 • οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, οι οποίοι επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς επίσης και
 • οι ιατροί και οδοντίατροι του κλάδου Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.
Στο νέο σύστημα αξιολόγησης δεν θα υπάγονται:
 1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Ι.Ε.Π. ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς και ασκούν διοικητικά καθήκοντα. Οι υπάλληλοι αυτοί υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης του παρόντος, για τον χρόνο της απόσπασής τους.
 2. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
 3. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Β΄ του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), καθώς και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
Σκοπός του νομοσχεδίου

Η διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσέγγισης ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού και της εισαγωγής της έννοιας της αυταξιολόγησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό των απαραίτητων για την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού δεξιοτήτων και τη μέσω στόχων αξιολόγησή του στην κατεύθυνση τόσο της συνεχιζόμενης βελτίωσης και ανάπτυξης όσο και της επιβράβευσης της απόδοσής του.

Το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Συγκροτείται από τις ακόλουθες δεξιότητες:

α) Εστίαση στον Πολίτη,

β) Ομαδικότητα,

γ) Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία,

δ) Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα,

ε) Οργάνωση και Προγραμματισμός,

στ) Επίλυση Προβλημάτων και Δημιουργικότητα,

ζ) Επαγγελματισμός και Ακεραιότητα,

η) Διαχείριση Γνώσης και

θ) Ηγετικότητα.

Αναλυτικά
Η Εστίαση στον Πολίτη περιλαμβάνει:
 • Το ειλικρινές και αυξημένο ενδιαφέρον του υπαλλήλου για τον πολίτη και την κατανόηση των αναγκών του.
 • Την εξυπηρέτηση του πολίτη με ταχύτητα, ευγένεια και συνέπεια.
 • Τη διευκόλυνση του πολίτη στις συναλλαγές και επαφές του με τη Δημόσια Διοίκηση.
 • Την άριστη γνώση του αντικειμένου και την παροχή κατάλληλων συμβουλών και υποστήριξης στον πολίτη, ώστε η ικανοποίησή του να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.
Η Ομαδικότητα περιλαμβάνει:
 • Τη συνεχή προσπάθεια για αλληλοϋποστήριξη μεταξύ όλων των υπαλλήλων με ηρεμία, ευγένεια και θετική διάθεση, χωρίς εντάσεις και διαπληκτισμούς.
 • Τη λειτουργία με τρόπο ομαδικό προς εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει ο φορέας που απασχολούνται ή/και του δημοσίου συμφέροντος.
 • Τη συνεργασία με τρόπο αποτελεσματικό και με επαγγελματισμό, στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της θέσης / μονάδας / υπηρεσίας.
Η Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία περιλαμβάνει:
 • Την αποτελεσματική και έγκαιρη ανταπόκριση του υπαλλήλου σε νέες συνθήκες και δεδομένα, με πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών που συμβάλλουν στην προσαρμογή τόσο του ιδίου όσο και του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.
 • Την ευελιξία και ανθεκτικότητα του υπαλλήλου στις αλλαγές, με αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων και εκτάκτων συνθηκών στην εργασία και με γνώμονα την αναζήτηση της βέλτιστης λύσης και τη σωστή λήψη αποφάσεων, προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας γενικότερα.
Ο Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα περιλαμβάνει:
 • Τη διαρκή προσπάθεια και προσήλωση του υπαλλήλου στην ολοκλήρωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των δράσεων/εργασιών που έχει αναλάβει, στο ανώτερο δυνατό επίπεδο επίτευξης και μέσα στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.
 • Τη συνέπεια, τη διάθεση, το ενδιαφέρον και το κίνητρο του υπαλλήλου ως προς την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και ως προς την ποιότητα των τελικών παραδοτέων της εργασίας του.
Η Οργάνωση και Προγραμματισμός περιλαμβάνει την εκ μέρους του υπαλλήλου:
 • Κατάλληλη ιεράρχηση των καθηκόντων του και των καθημερινών υποχρεώσεών του, καθώς και την τήρηση προθεσμιών με προσήκουσα διαχείριση του χρόνου.
 • Διατήρηση σταθερών ρυθμών στη ροή εργασίας του με καλό χρονοπρογραμματισμό για την ολοκλήρωση των καθηκόντων του.
 • Αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, δείχνοντας ευελιξία και αποτελεσματικότητα.
Η Επίλυση Προβλημάτων και Δημιουργικότητα περιλαμβάνει την εκ μέρους του υπαλλήλου:
 • Αυξημένη ικανότητα αναγνώρισης και επίλυσης των ζητημάτων που προκύπτουν στην εργασία.
 • Προσπάθεια προσέγγισης με πρωτότυπο και καινοτόμο τρόπο των εργασιών / δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχει έτοιμη ή προκαθορισμένη λύση.
 • Ικανότητα εύρεσης καινοτόμων λύσεων αναπτύσσοντας / εφαρμόζοντας πρωτότυπες / νέες ιδέες οι οποίες μπορεί να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση ή να επιλύσουν το πρόβλημα.
Ο Επαγγελματισμός και Ακεραιότητα περιλαμβάνει την εκ μέρους του υπαλλήλου:
 • Διαρκή προσπάθεια ολοκλήρωσης των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του με αυξημένη προσήλωση στο στόχο και με γνώμονα το σύνολο των αξιών, κανόνων και αρχών, που διέπει κάθε πτυχή της δραστηριότητας της υπηρεσίας.
 • Ολοκλήρωση των εργασιών που αναλαμβάνει λειτουργώντας με ευθύνη και προσοχή για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.
 • Ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, κάνοντας, όπου χρειάζεται, την απαραίτητη επίβλεψη στο πλαίσιο της θέσης / μονάδας / υπηρεσίας γενικότερα και ενεργώντας με βάση τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας αυτής.
Η Διαχείριση Γνώσης περιλαμβάνει την εκ μέρους του υπαλλήλου:
 • Αυξημένη προθυμία και ικανότητα για μάθηση και αποτελεσματική χρήση της αποκτηθείσας γνώσης προς όφελος και της υπηρεσίας.
 • Αποτελεσματική αξιοποίηση της εμπειρίας του, αναπτύσσοντας ή αναθεωρώντας τις γνώσεις ή τις δεξιότητές του.
 • Εφαρμογή της διαδικασίας μάθησης και της διάθεσης για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη στην κατεύθυνση της βελτίωσης της απόδοσης τόσο ατομικά όσο και ως ομάδα, σε νέες καταστάσεις στην εργασία.
Η Ηγετικότητα περιλαμβάνει την εκ μέρους του υπαλλήλου:
 • Δημιουργία του απαραίτητου κλίματος εργασίας, παρακίνησης / κινητοποίησης και καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των συναδέλφων του για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.
 • Έγκαιρη, αποτελεσματική, υπεύθυνη και ορθή λήψη αποφάσεων για την επίλυση συγκρούσεων και την αντιμετώπιση καθημερινών και έκτακτων ζητημάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα.
 • Ικανότητα διεύθυνσης, διοίκησης και καθοδήγησης της δραστηριότητας μιας ομάδας, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, προς επίτευξη ενός κοινού στόχου.
Αξιολογητές

Αξιολογητής των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων ορίζεται ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενός τους.

Στην περίπτωση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ως Αξιολογητής ορίζεται ο αρμόδιος Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου ή το ανώτερο μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο της Υπηρεσίας.

Ως προϊστάμενοι, νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας, καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων αναπληρωτών τους.

Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης

θα είναι η οικεία μονάδα Προσωπικού ή Διοικητικού η οποία μεριμνά για τον ορισμό των αξιολογούμενων και των Αξιολογητών και την ορθή τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελή ή μη ορθή συμπλήρωση, μεριμνά για την αρμοδίως ορθή συμπλήρωση ή διόρθωση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η σχετική έκθεση γνωστοποιείται, υποχρεωτικά, από την οικεία μονάδα Προσωπικού ή Διοικητικού στον υπάλληλο. Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε από την οικεία μονάδα Προσωπικού ή Διοικητικού και να λαμβάνει με κάθε πρόσφορο τρόπο πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.

Το σύστημα χορήγησης ανταμοιβών (Μπόνους)

Κάθε Δεκέμβριο το Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων, που θα διαμορφώνονται προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι.

Στη συνέχεια θα καθορίζονται με νέα απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, οι υπηρεσίες κάθε υπουργείου ή του εποπτευόμενου φορέα του που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων.

Τέλος, ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζει τους υπαλλήλους οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της επιπλέον αμοιβής.

Ποιους θα αφορούν τα μπόνους

Μπορούν να αφορούν:

 • Οσους υλοποιούν τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,
 • τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος,
 • της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης,
 • της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, αποκεντρωμένων μονάδων κρατικών ενισχύσεων,
 • της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
 • του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
 • των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων ευθύνης και των φορέων χρηματοδότησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Η ευθύνη επιλογής των υπαλλήλων που μπορούν να λάβουν μπόνους δίνεται στους προϊσταμένους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Μπόνους μπορεί να δίδεται και

Στους πολιτικούς υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και σε λοιπές υπηρεσίες και φορείς που εποπτεύονται από το υπουργείο Οικονομικών ή υπάγονται σε αυτό.

Πως θα υπολογίζεται το μπόνους

Η ανταμοιβή θα υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης.

Προβλέπεται επιμόρφωση για όσους έχουν χαμηλή απόδοση

Στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη να επιμορφώνονται με προγράμματα απόκτησης και βελτίωσης δεξιοτήτων, τα οποία θα οργανώνονται στα πρότυπα των επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), οι υπάλληλοι των οποίων η αξιολόγηση της απόδοσής τους θα είναι χαμηλή.

Τέλος

με το νομοσχέδιο καταργείται η βαθμολογία για τους δημοσίους υπαλλήλους, η οποία σύμφωνα με το Υπ.ΕΣ  ήταν προσχηματική, μιας και δεν συνοδευόταν από επαρκή αιτιολόγηση.

Δείτε επίσης

Πιστοποίηση επιτελικών στελεχών στο Δημόσιο: Υλοποίηση Ειδικού Προγράμματος 

Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο φέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα 

Μόνιμοι διορισμοί το 2022: Πιθανά εντός πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου ανακοινώνεται ο αριθμός

ΦΕΚ: Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων ΙΕΚ- Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα ΑΕΙ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση