Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νεοδιόριστοι: Δικαιολογητικά-Διαδικασία Ορκωμοσίας-Ανάληψη Υπηρεσίας-Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας και μισθοδοσίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Νεοδιόριστοι: Δικαιολογητικά-Διαδικασία Ορκωμοσίας-Ανάληψη Υπηρεσίας-Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας και μισθοδοσίας-Προθεσμίες – Ενημέρωση.
Νεοδιόριστοι: Δικαιολογητικά-Διαδικασία Ορκωμοσίας
Το especial.gr παραθέτει ακολούθως:
 • Τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται να καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.
 • Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία Ορκωμοσίας.
 • Τις σχετικές προθεσμίες.
 • Την Ανάληψη υπηρεσίας.
 • Την αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας.
 • Tην αφετηρία υπολογισμού μισθοδοσίας.
Να διευκρινισθεί πως

κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθούν μερικώς από τον κατάλογο των δικαιολογητικών που παρουσιάζουμε.

Να επισημάνουμε επίσης πως

όπως όλα δείχνουν το ΦΕΚ με τα ονόματα των διορισθέντων θα κοινοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 09.08.2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες

οι διοριζόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

_________________

Αναλυτικά
Α. Νεοδιόριστοι: Δικαιολογητικά
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
A
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Φωτοτυπία αποδεικτικού ξεχωριστά για το καθένα: α) Α.Φ.Μ από Taxisnet β) Α.Μ.Κ.Α γ)Α.Μ.ΙΚΑ
3. Φωτοτυπία Αριθμού Λογ. Τράπεζας με το ΙΒΑΝ , με πρώτο δικαιούχο τον /την εκπαιδευτικό.
 

4.

Γνωματεύσεις από Παθολόγο και από Ψυχίατρο.

Εάν δεν υπάρχουν τα δικαιολογητικά, ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη διεύθυνση.

5. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α ́(για τους άντρες) (αναζητείται αυτεπάγγελτα αν δεν υπάρχει στην κατοχή του

εκπαιδευτικού)

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικού Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών(συμπλήρωση στοιχείων για αυτεπάγγελτη

αναζήτηση)

B
1. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου.

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου, και: μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ, απολυτήριο ελληνικού Λυκείου

 

 

2.

Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου (σε περίπτωση που υπάρχει)

όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης καθώς και η προσκόμιση της γενικής αναλυτικής αριθμητικής βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών. Αν δεν υπάρχει (αριθμητική βαθμολογία) στον τίτλο σπουδών, προσκομίζεται επιπλέον και βεβαίωση- πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού απαιτείται και μετάφραση και ΔΟΑΤΑΠ.

Γ
1.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας: ο/η εκπ/κός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας που επισυνάπτεται

και την υποβάλει μαζί με τις βεβαιώσεις.

 

2.

Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η παραπάνω προϋπηρεσία ήσασταν ασφαλισμένος/η.(το εν λόγω έγγραφο αποτελεί προϋπόθεση για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σύμφωνα με

το Ν.4354/2015 , Φ.Ε.Κ.176/τ.Α ́/16-12-2015)

 

3.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους ή τους έγγαμους γονείς

ενός ή περισσότερων τέκνων). (για επίδομα τέκνων)

Στη περίπτωση σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και κάτω των 25 ετών)ή υπηρετούντων τη στρατιωτική θητεία , ο /η εκπ/κός προσκομίζει βεβαίωση φοίτησης ή υπηρέτησης.

Δ
Σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ , προσκομίζει στην Υπηρεσία και πιστοποιητικό Α/θμιας

Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕ.Π.Α

Ε ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ
3. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ
5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
8. ΥΟΠΕΥΘΥΝΗ ΣΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΟΥ Η΄ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
10. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δικαιολογητικά νεοδιόριστου
Ατομικά Στοιχεία Εκπαιδευτικού
Ατομικά Στοιχεία για αυτεπάγγελτη αναζήτηση
Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στην διεύθυνση
Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
 Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας
 Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού / διδακτορικού
 Υπεύθυνη Δήλωση για οικογενειακή παροχή
 Υπεύθυνη Δήλωση παλιού ή νέου ασφαλισμένου
 Υπεύθυνη Δήλωση
Δήλωση τοποθέτησης (Συμπληρώνεται στην περίπτωση που αναρτηθούν κενά)
Δείτε
Διορισμοί-Βήματα που απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τοποθέτηση των νεοδιόριστων
Β. Σχετικά με την Ορκωμοσία και την Ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων

Σύμφωνα με τον Επικαιροποιημένο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

Α. Ο όρκος
 • Δίνεται ενώπιον του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη διορισμού ή του οργάνου που ορίζεται στο έγγραφο της κοινοποίησης.
 • Ο όρκος έχει ως εξής:

“Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου”

 •  Οσοι δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, παρέχουν, αντί όρκου, την ακόλουθη διαβεβαίωση:

“Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου, ότι θα φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου”.

Β.  Βεβαίωση ορκωμοσίας
 • Βεβαιώνεται με πρωτόκολλο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον ορκιζόμενο και το όργανο ενώπιον του οποίου ορκίζεται.
 • Η ανάληψη καθηκόντων πιστοποιείται με έκθεση, που υπογράφεται από τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας και τον υπάλληλο.
 • Η έκθεση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της χρονολογίας ανάληψης καθηκόντων.
Γ.  Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας
 • Αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
Δ. Η κοινοποίηση στον διοριζόμενο
 • Γίνεται με έγγραφο της οικείας αρχής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισμού και το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν.
Ε. Προθεσμία
 • Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσμία τριάντα (30) το πολύ ημερών για ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας.
 • Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
 • Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαιρετικούς λόγους.
ΣΤ. Αφετηρία υπολογισμού Μισθοδοσίας
 • Η μισθοδοσία εκκινεί από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ανάληψη υπηρεσίας από τον διορισμένο/η.

Δείτε σχετικά

Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση
Διορισμοί 1.521 εκπαιδευτικών 2ΓΕ/2019-Ονόματα: Σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων
Διορισμοί-Βήματα που απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τοποθέτηση των νεοδιόριστων
Ενημέρωση ΠΑΣΑΔ: Εγκύκλιος αναπληρωτών την επόμενη εβδομάδα-ΦΕΚ διορισμών και παρουσίαση στις Διευθύνσεις
Νεοδιόριστοι-Αδειες: Ποιες δικαιούνται | Κατάλογος
Ασφαλιστικός φορέας νεοδιόριστων: Οι προϋποθέσεις για αλλαγή από ΙΚΑ σε Δημόσιο

Πριν φύγετε

Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2021-22: Από Δευτέρα 12.07 έως Τετάρτη 25.08.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση