Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τι είναι οι Νομικές Απορίες;

Οι Νομικές Απορίες είναι μια νέα πρωτοβουλία του especial.gr μέσω της οποίας οι επισκέπτες του ιστότοπου θα μπορούν να βασιστούν στην συνδρομή της νομικής μας συμβούλου

H Μαρίνα Π. Καλαϊτζή είναι Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος Εξειδίκευσης (LL.M.) στο Δίκαιο Πληροφορικής και στα Προσωπικά Δεδομένα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.Παράλληλα, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος Εξειδίκευσης (MS.c) με τίτλο «Δίκαιο Ενέργειας, Επιχειρηματικότητας,Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία και διαθέτει σημαντική δικαστηριακή εμπειρία. Αναλαμβάνει και χειρίζεται ένα διευρυμένο φάσμα υποθέσεων, σχεδόν σε κάθε τομέα του δικαίου, με εξειδίκευση στο αστικό, εμπορικό και ποινικό δίκαιο, ενώ αναλαμβάνει με ιδιαίτερη επιτυχία υποθέσεις διοικητικού δικαίου. Είναι νομική σύμβουλος σε εμπορικές επιχειρήσεις, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας, όσο και σε δικαστική τους εκπροσώπηση.

Διετέλεσε επιστημονική συνεργάτης και Νομική Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Είναι διαπιστευμένη εξετάστρια και βαθμολογήτρια του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α). Είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κτηματολογικές, εμπορικές ,οικογενειακές και αστικές διαφορές.Από το Δεκέμβριο 2019 είναι ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Φίλων Γ/Μ Κλινικής του Αρεταίειου Νοσοκομείου».Από το χρονολογικό έτος 2021, εκπροσωπεί το Hub Θεσσαλονίκης της ‘WomenAct”.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραφείο Θεσσαλονίκης : Ενωτικών 9, ΤΚ 54627

Γραφείο Αθηνών: Ζωοδόχου Πηγής 8-10, ΤΚ 10678

T. 2310230810 & 6972264300

E. kalaitzimarina.law@gmail.com

προς επίλυση διαφόρων νομικών ζητημάτων-αποριών. Χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα μπορείτε να καταθέσετε τις προσωπικές σας απορίες που αφορούν σε νομικά ζητήματα. Η ομάδα του especial.gr θα ομαδοποιεί τις νομικές απορίες των επισκεπτών και θα απαντάει μέσω δημοσιευμένων άρθρων.

Για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλούμε δείτε τους όρους χρήσης στο τέλος της φόρμας

Παραδείγματα Νομικών Αποριών

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Πότε υποβάλλω ένσταση κατά Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιτροπής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Ποιές οι σχετικές προθεσμίες και η διαδικασία άσκησης?

Σε ένα διαγωνισμό ΑΣΕΠ μετά τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνουν υπεύθυνα οι υποψήφιοι και μετά το πέρας της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, το ΑΣΕΠ προχωρά στην κατάρτιση ενός προσωρινού πίνακα κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος υποψήφιος διαπιστώσει σφάλματα στη μοριοδότηση του και κατά συνέπεια στη σειρά κατάταξης του στον Προσωρινό Πίνακα κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά -και μόνο- ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, η οποία υπολογίζεται από την επόμενη της καταχώρισης του Πίνακα στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

Υποχρεωτικά για την έγκυρη υποβολή ενστάσεως, με ποινή απαράδεκτου, πρέπει να επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο αξίας είκοσι (20) ευρώ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί αρμοδίως μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo) του διαδικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και να έχει εξοφληθεί εμπροθέσμως και προσηκόντως μέσω τραπέζης. Η εξέταση των ενστάσεων οδηγεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας με την κατάρτιση των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων και στη βάση αυτών οι Πίνακες Διοριστέων/Προσληπτέων, οι οποίοι καταχωρίζονται στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και εν συνεχεία αποστέλλονται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Πότε πρέπει να ασκήσω αίτηση θεραπείας κατά αξιολογικού πίνακα κατάταξης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιτροπής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Σε ενδεχόμενη περίπτωση κατά την οποία είτε μετά από τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης στον οποίο προβαίνει το ΑΣΕΠ αυτεπαγγέλτως είτε κατά την παραδοχή ενστάσεως ετέρου υποψηφίου, επέλθει μεταβολή στη σειρά κατάταξης του εκάστοτε υποψηφίου στον οικείο διαγωνισμό , χειροτερεύοντας την , είτε με διαγραφή του από τους πίνακες κατάταξης είτε με τοποθέτηση του σε σειρά κατώτερη εκείνης που ήδη είχε λάβει, τότε ο υποψήφιος για την αποκατάσταση της υλικής ή ηθικής του βλάβης, έχει το δικαίωμα να ασκήσει ενώπιον του ΑΣΕΠ αίτηση θεραπείας, όπως τούτη προβλέπεται σχετικώς από τα άρθρο 24 παρ. 1 και 25 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) μηνών, η οποία υπολογίζεται από την επομένη της δημοσίευσης των Πινάκων Διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο ενδεχόμενο των αναπληρώσεων η σχετική προθεσμία άρχεται από την επόμενη ημέρα από την πράξη κοινοποίησης της απόφασης διάθεσης προς διορισμό στον υποψήφιο.Παράλληλα, δικαίωμα άσκησης αίτησης θεραπείας δύναται να ασκήσει και ο υποψήφιος που βλάπτεται από την αποδοχή σχετικής αίτησης θεραπείας έτερου υποψηφίου του, εντός και πάλι αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών , η οποία υπολογίζεται από τη κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Η σχετική άσκηση της αίτησης θεραπείας δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος.

3. Απορρίφθηκα από προσωρινό πίνακα προκήρυξης για τη μη ορθή καταβολή του ηλεκτρονικού παραβόλου των τριών (3) ευρώ. Μπορώ να προσφύγω?

Για την προσήκουσα υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου υποψηφίου εκπαιδευτικού για οιαδήποτε προκήρυξη του ΑΣΕΠ, πρέπει να υποβάλλεται η σχετική αίτηση συμμετοχής, τα δικαιολογητικά και υποχρεωτικά να επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο τριών (3) ευρώ μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), το οποίο εκδίδεται από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Κρίσιμο σημείο, το οποίο ελλοχεύει κινδύνους απόρριψης της αιτήσεως αποτελεί το γεγονός ότι ο υποψήφιος σε πλείστες περιπτώσεις εκδίδει μεν το ηλεκτρονικό παράβολο, αλλά δεν προχωρεί εν συνεχεία στην ορθή και προσήκουσα εξόφλησή του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς μόνο η έκδοση του δεν αρκεί και η υποβληθείσα αίτηση δε λαμβάνεται υπόψιν. Ενίοτε οι υποψήφιοι, λόγω τεχνικού προβλήματος έχουν καταχωρήσει διαφορετικό αριθμό ηλεκτρονικού παραβόλου στη σχετική τους αίτηση, αλλά εν συνεχεία εξέδωσαν και εξόφλησαν έτερο παράβολο.

Δεδομένου ότι η καταβολή παραβόλου, ως δημοσίου εσόδου, εκ μέρους του εκάστοτε υποψηφίου είναι προαπαιτούμενη και υποχρεωτική εκ του νόμου για την αποδοχή της αίτησης, η παράλειψη του έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αίτησης συμμετοχής από τις διαδικασίες επιλογής που διενεργεί το ΑΣΕΠ.Σε περίπτωση απόρριψης, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επόμενη της καταχώρισης των προσωρινών πινάκων κατάταξης στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και την υποχρεωτική καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου είκοσι (20) ευρώ, με ποινή απαράδεκτου σε περίπτωση μη προσκόμισής του.

Ο ΑΣΕΠ δεδομένου ότι αποτελεί ανεξάρτητη αρχή, προβαίνει αυτοτελώς στον έλεγχο των ενστάσεων και έχει δεχθεί αιτήσεις υποψηφίων , κατόπιν σχετικών ενστάσεων, περιπτώσεων υποψηφίων που δεν είχαν υποβάλλει μεν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το παράβολο, αλλά προέβησαν στην προσήκουσα εξόφληση τους εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών που από το νόμο προβλέπεται για την καταβολή εν γενεί του e-παραβόλου.

Παρακαλούμε Συμπληρώστε την Παρακάτω Φόρμα


  Όροι Χρήσης

  Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ιστότοπου Especial.gr στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR) αντιμετωπίζουμε όλα τα δεδομένα που πρόκειται να υποβάλετε στη φόρμα ως απόρρητα.

  Καθ' όλη τη διαδικασία που έπεται της υποβολής της φόρμας, διαφυλάττουμε τα προσωπικά δεδομένα σας (α. ονοματεπώνυμο, β. email) και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης (γ. θέμα μηνύματος, δ. σώμα μηνύματος) και τα χειριζόμαστε με φειδώ.

  Διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων που υποβάλατε στη φόρμα εφόσον το έχουμε διατηρήσει. Επίσης, διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε οριστικά κάθε αντίγραφο που έχουμε τηρήσει.

  Περιορισμός ευθύνης Especial.gr

  Το especial.gr και η νομική του σύμβουλος δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Especial παρέχονται «ως έχουν». Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του ιστότοπου για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

  Το especial ενδέχεται να δημοσιεύει ορισμένα άρθρα, ανακοινώσεις, δικαιολογητικά, νόμους, δικαστικές αποφάσεις και άλλα νομικής φύσεως έγγραφα με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και χρηστών του. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους του especial αναφορικά με την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια των εγγράφων αυτών.

  Αποκλεισμός νομικών συμβουλών

  Όλες οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο που παρουσιάζονται στο Especial είναι ενδεικτικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα για τους χρήστες του διαδικτύου, ενώ σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές ή υποδείξεις. H συντακτική ομάδα δεν παρέχει σε καμία απολύτως περίπτωση νομικές ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προήλθαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που βασίστηκε, μερικά ή συνολικά, σε πληροφορίες που παρείχε η Ιστοσελίδα.

  Η χρήση του especial ή η επικοινωνία μέσω αυτού δεν οδηγούν με κανέναν απολύτως τρόπο στην απευθείας δημιουργία σχέσης εντολέα – δικηγόρου,αλλά και ούτε προσιδιάζουν στην σχέση μεταξύ δικηγόρου και εντολέα ή υποκρύπτουν τέτοια σχέση και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Για την ίδρυση της σχέσης αυτής απαιτείται ρητή συμφωνία μεταξύ του εντολέα και του δικηγόρου, η οποία δεσμεύει αυτούς και μόνο, καθώς σχέση εντολέα - Δικηγόρου υφίσταται αποκλειστικά και μόνον κατόπιν προηγούμενης ρητής εντολής και συμφωνίας περί δικηγορικής αμοιβής, και τούτη δεν αποτελεί επουδενί η απλή επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο ή η αποστολή μηνύματος ή ερώτησης με οιονδήποτε τρόπο στη νομική μας σύμβουλο. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που ενδεχομένως αποστέλλουν οι επισκέπτες με τη νομική σύμβουλο του especial μέσω αυτού δεν καλύπτονται σε καμία περίπτωση από το απόρρητο δικηγόρου-εντολέα.

  Γενικοί όροι Χρήσης

  Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου των πληροφοριών και των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστότοπου σημαίνει σε κάθε περίπτωση την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας των όρων χρήσης του site - αποποίησης ευθυνών μας, τους οποίους παρακαλείσθε να αναγνώσετε προσεκτικά, πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψής σας.

  Αμφότερα,τα άρθρα και videos που δημοσιεύονται είναι αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικού χαρακτήρα. Οι ενδεχόμενες αποκρίσεις και πληροφορίες, που παρέχονται σε ερωτήσεις νομικού αντικειμένου σε επισκέπτες είναι αποκλειστικά ενημερωτικού χαρακτήρα, γενικού περιεχομένου και συνοπτικές και δεν παρέχονται επουδενί στα πλαίσια επαγγελματικής σχέσης εντολής μεταξύ δικηγόρου – εντολέα, η δε χρήση τους σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε επισκέπτη. Η διαχείριση του ιστότοπου δε φέρει οιαδήποτε απολύτως ευθύνη από τη χρήση των παρεχομένων εντός των ανωτέρω πλαισίων απαντήσεων - πληροφοριών, εν γένει ενημερωτικού υλικού. Τα άρθρα και οι πληροφορίες αναφέρονται στο χρόνο που γράφονται και μπορεί για αυτό το λόγο να μην ανταποκρίνονται στο τι ισχύει σε μια άλλη χρονική στιγμή, δεδομένου ότι τόσο η νομοθεσία όσο και η νομολογία μεταβάλλονται σε βάθος χρόνου. Για τις ενδεχόμενες υποθέσεις σας είναι απαραίτητο να συμβουλεύεστε τον πληρεξούσιο δικηγόρο σας. 'Οσοι επισκέπτες κάνουν χρήση του εκάστοτε ενημερωτικού υλικού ή προβαίνουν σε ερωτήσεις νομικού χαρακτήρα του ενδιαφέροντός τους αυτομάτως αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω προϋπόθεση - όρο, άνευ άλλης διατυπώσεως.

  Η παρούσα στήλη δεν αποτελεί υπηρεσία δωρεάν νομικής συμβουλής.