Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4638/2019: Αρθρο 28 η διάταξη για τις Οργανικές Θέσεις στα Τμήματα Ενταξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4638/2019: Αρθρο 28 η διάταξη για τις Οργανικές Θέσεις στα Τμήματα Ενταξης και στο άρθρο 9, τέσσερις (4) διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Νόμος 4638/2019

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 181 – 18.11.2019 ο νόμος  4638/2019 του Υπουργείου Οικονομικών, όπου στο άρθρο 28 περιλαμβάνεται η διάταξη τις Οργανικές Θέσεις στα Τμήματα Ενταξης, αλλά και στο άρθρο 9, τέσσερις (4) διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε το άρθρο 28

Αρθρο 28
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ ́τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α ́ 199), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α ́13), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Σε ειδικώς οργανωµένα και καταλλήλως στελεχωµένα Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ), τα οποία λειτουργούν στις σχολικές µονάδες γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης.

Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης οι µαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 ή ΠΕ60 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα νηπιαγωγεία και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ71 ή ΠΕ70 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα δηµοτικά σχολεία.

Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι πενήντα (250) µαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός, ενώ στα ΤΕ των σχολικών µονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) µαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µε διαγνωσµένη από αρµόδιο δηµόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δηµόσιο Νοσοκοµείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το- ποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί.

Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι µαθητές υπο- στηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ.

Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) µαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών µονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) µαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µε διαγνωσµένη από αρµόδιο δηµόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δηµόσιο Νοσοκοµείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.

Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνεται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε µία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05.

Ο αριθµός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, ισοδυναµεί µε αριθµό οργανικών θέσεων.

Στα ΤΕ για µαθητές µε προβλήµατα όρασης ή ακοής µπορεί να τοποθετούνται επιπλέον και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων.»

2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτουν σύµφωνα µε την παράγραφο 1, διατίθενται καταρχάς για την εξέταση εµπρόθεσµων αιτήσεων µετάθεσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή.

Οι εκπαιδευτικοί που µετατίθενται κατά τα ανωτέρω παραµένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019- 2020.

Οι οργανικές θέσεις που θα αποµείνουν κενές µετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων µετάθεσης διατίθενται για διορισµό.

Νόμος 4638/2019

Στον ίδιο νομο περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 και τέσσερις (4) διατάξεις για θέματα εκπαίδευσης
Συγκεκριμένα
  • Στην 1η Διάταξη το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ξεκινά έως 15 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται έως τη λήξη του οικείου σχολικού ετους.
  • Στην 2η Διάταξη είναι δυνατή η επιχορήγηση των ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δράσεις , εργασίες και προμήθειες που σχετίζονται  με την προετοιμασία των εξετάσεων  του Νοεμβρίου 2019 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
  • Στην 3η Διάταξη έχουμε ρύθμιση για τους φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του παραρτήματος Μουδανιών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
  • Στην 4η Διάταξη όπου στην κέιμενη νομοθεσία αναφέρεται η φράση “Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ” ή ισοδύναμη, νοείται η Σύνοδος Πρυτάνεων(προφανώς λόγω της κατάργησης των ΤΕΙ).

Δείτε το άρθρο 9 με τις 4 διατάξεις

Αρθρο 9
Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραµµα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης µαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) µηνών, οι οποίοι αποτιµώνται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες στη σχολική µονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ηµέρες στον χώρο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ηµερών κανονικής άδειας, αρχίζει εντός του µηνός Νοεµβρίου 2019 και ολοκληρώνεται έως τη 15η Σεπτεµβρίου 2020.

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Είναι δυνατή η επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τις δράσεις, εργασίες και προµήθειες, που σχετίζονται µε την προετοιµασία των εξετάσεων Μαΐου 2019 και των εξετάσεων Νοεµβρίου 2019 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας.»

3. Οι φοιτητές του πρώην Τµήµατος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του παραρτήµατος Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, µε έδρα τα Μουδανιά, θεωρείται αυτοδικαίως, για κάθε συνέπεια και χωρίς άλλη διατύπωση, ότι από την ηµεροµηνία κατάργησης του Τµήµατος, ήτοι από την 31.10.2018, εντάχθηκαν στο Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, µε έδρα το Μεσολόγγι.

Για τους φοιτητές αυτούς εφαρµόζονται, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους, ήτοι από την 7.5.2019, οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) για κάθε συνέπεια.

Για την ένταξη των φοιτητών αυτών στο Τµήµα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστηµίου Πατρών σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό µε την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4610/2019, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πατρών εντός δέκα ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

4. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η φράση «Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ» ή ισοδύναµη, νοείται η Σύνοδος Πρυτάνεων.

Δείτε το ΦΕΚ A 181 – 18.11.2019

_______________________

Δείτε ακόμη

Αίτημα συνάντησης ΔΟΕ με Υπουργό Παιδείας: Για κατανομή, Πίνακες 3ΕΑ
Προσωρινοί Πίνακες 3ΕΑ: Προκήρυξη ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Λάθη στον Πίνακα Πληροφορικών ΠΕ86 της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019
Πίνακες Κλάδου ΠΕ86 : Ανακοινοποίηση από ΑΣΕΠ
Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ με ΑΣΕΠ: Τι συζητήθηκε
Ενημέρωση ΑΣΕΠ: Προκηρύξεις 1ΕΑ-2ΕΑ-3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ – Χρονοδιαγράμματα
Προσλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας: Ονόματα
Πόσες είναι οι ΣΜΕΑΕ και τα Τμήματα Ενταξης: Αριθμοί μαθητών | Πίνακες

  ____________________

Προσλήψεις αναπληρωτών τριετίας στην Ειδική Αγωγή: Επίσημα στοιχεία Υπουργείου Παιδείας
Αριθμοί μονίμων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Σχέδιο κατανομής 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή: Με επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ

  ____________________

Πριν φύγετε

 Ολες οι έως σήμερα προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2019-20
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Οδηγίες για Εφημερίες: Εγκύκλιος Υφυπουργού Παιδείας για αυστηρή τήρηση και ορθή εφαρμογή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση