Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4686/2020-Ζωντανή μετάδοση μαθήματος-άδεια ειδικού σκοπού | Αρθρα 63 & 64

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4686/2020-Ζωντανή μετάδοση μαθήματος-άδεια ειδικού σκοπού: Αρθρα 63 και 64 στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Νόμος 4686/2020-Ζωντανή μετάδοση μαθήματος-άδεια ειδικού σκοπού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 96 – 12.05.2020 ο νόμος 4686/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου περιέχεται στο Αρθρο 63 η ρύθμιση για τη ζωντανή µετάδοση του μαθήματος σε πραγµατικό χρόνο  και στο Αρθρο 64 οι ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Να υπενθυμίσουμε πως Ανακοινώσεις εξέδωσαν
  • Το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με το ζήτημα της ρύθμισης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση – ζωντανή μετάδοση μαθήματος, παραθέτοντας 8 ερωτήσεις και απαντήσεις επί του εν λόγω θέματος.
  • Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μετά την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων με το Προεδρείο και τη Νομική σύμβουλο της ΔΟΕ, με μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και εκπροσώπους του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ), μετά από σχετικά αιτήματά τους.
  • Η ΔΟΕ μετά τη συνάντηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δείτε αναλυτικά τα άρθρα 63 και 64

Αρθρο 63
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 1. Είναι δυνατή η, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση µέσων τεχνολογίας σε µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή µερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δοµής είτε για άλλον λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.

Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε µαθητές οι οποίοι συµµετέχουν στο µάθηµα µε φυσική παρουσία και σε άλλους µαθητές οι οποίοι συµµετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση επιδηµικών νόσων.

Σκοπός της παρεχόµενης δυνατότητας όλων των ανωτέρω περιπτώσεων είναι αποκλειστικά η παροχή εκπαίδευσης.

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 1, δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του παραδιδόµενου µαθήµατος, παρά µόνον η ζωντανή µετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε πραγµατικό χρόνο για τον ανωτέρω συγκεκριµένο σκοπό.

Τα µεταδεδοµένα που τυχόν παράγονται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο διατηρούνται για συγκεκριµένο εύλογο χρονικό διάστηµα, όπως αυτό προσδιορίζεται στο πλαίσιο επεξεργασίας των συγκεκριµένων δεδοµένων, µετά την πάροδο του οποίου καταστρέφονται.

Η επεξεργασία των εν λόγω µεταδεδοµένων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός  Κανονισµός για  την Προστασία Δεδοµένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι:

α) για όλες τις εκπαιδευτικές δοµές της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και

β) για όλες τις εκπαιδευτικές δοµές της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, ή άλλου είδους νοµική οντότητα ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δοµής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά τη διενέργεια εκτίµησης αντικτύπου σχετικά µε την προστασία δεδοµένων (Ε.Α.Π.Δ.) σύµφωνα µε τα άρθρα 35 παράγραφος 1 του Γ.Κ.Π.Δ. και 65 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), ορίζονται και ρυθµίζονται ο τρόπος και τα µέσα τεχνολογίας που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις περιστάσεις αυτές, ο τρόπος συµµετοχής των εκπαιδευτικών και των µαθητών σε αυτήν, οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας της διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν οργανωτικών ή/και τεχνικών µέτρων προς διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των συµµετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Αρθρο 64
Ειδικές ρυθµίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού

 Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται µε οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή µη τυπικής, και της κατάρτισης εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

Οι υποβληθείσες από την 1η Μαΐου 2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις για χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού εξετάζονται αποκλειστικά µε βάση την παρούσα ρύθµιση.

Δείτε τον νόμο 4686/2020 στο ΦΕΚ A 96 – 12.05.2020

 Δείτε σχετικά

Υπουργείο για ζωντανή μετάδοση μαθήματος: Νόμιμος ο σκοπός της διάταξης-8 ερωτήσεις και απαντήσεις
Ανακοίνωση Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Ο σκοπός της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι κατ’ αρχήν νόμιμος
Αρχή Προστασίας Δεδομένων σε ΔΟΕ: Διαβούλευση και εκτίμηση αντικτύπου θέλει η διάταξη για ζωντανή μετάδοση μαθήματος
ΕΣΑμεΑ: Σε καμία περίπτωση κάμερες στα σχολεία
Απευθείας μετάδοση μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο: Ψυχολογικές επιπτώσεις στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς

Δείτε επίσης

ΔΑΚΕ για κάμερες στην τάξη: Live streaming στα σχολεία… “Δεν θα πάρουμε”
Απόσυρση τροπολογίας “μπιγκ μπραδερ στην τάξη” ζητούν οι Τομεάρχες Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης και Μερόπη Τζούφη
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση