Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4704/2020: Με τις διατάξεις για Δίχρονη Προσχολική Εκπ/ση-Βρεφονηπιακούς Σταθμους-Κλήρωση ΑΣΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4704/2020: Με τις διατάξεις για Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση-Πρόσβαση σε Βρεφονηπιακούς Σταθμους-Διεξαγωγή Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΑΣΕΠ.

Νόμος 4704/2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 133 – 14.07.2020 ο νόμος 4704/2020 “Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις”, στον οποίο περιλαμβάνονται

Στο άρθρο 34, διάταξη με ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τη διάταξη,
όπως αποτυπώνεται και στο σκεπτικό του νομοθέτη αναστέλλεται για ένα (1) έτος η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης Αττικής και Νεάπολης Συκεών Θεσσαλονίκης, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που έχουν ανακύψει.
Στο άρθρο 35, διάταξη με συμπληρωματικό πρόγραμμα πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
διευρύνεται ο κύκλος των ωφελούμενων παιδιών και συνακόλουθα των οικογενειών, εκ των οποίων προέρχονται, με την επέκταση και στις οικογένειες των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α και β’ βαθμού), ώστε να καλυφθεί το κενό της κρατικής μέριμνα; και για τα παιδιά των οικογενειών αυτών.
Στο άρθρο 36, διάταξη με ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στις διαδικασίες επιλογής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ.
η διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων, αποδεικνύεται απολύτως απαραίτητη σε περιπτώσεις οπού υφίσταται μεγάλος αριθμός ισοβαθμιών, κάτι που έχει ήδη προκόψει και αναμένεται να ανακύψει εντονότερα στο μέλλον επί κληρώσεων που διεξάγει τo Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στις περιπτώσεις που συντάσσονται προσωρινοί πίνακες προσλήψεων με χιλιάδες υποψήφιους.

_____________________

Κλήρωση ΑΣΕΠ 15.07.2020
Να υπενθυμίσουμε πως δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί για τους ισοβαθμήσαντες των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 3ΕΑ και 4ΕΑ στις 15.7.2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 5 μ.μ στην αίθουσα της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.

_____________________

Δείτε αναλυτικά τα άρθρα
Νόμος 4704/2020
Αρθρο 34
Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης

H παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική σε όλη τη Χώρα.

Για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την παρ. 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985.

Η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη τριμερούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση των ιδίων.

Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη.

Όλως εξαιρετικά, αναστέλλεται μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης Αττικής και Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου.».

_____________________

Αρθρο 35
Συμπληρωματικό πρόγραμμα πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών, για την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με στόχο την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ενίσχυση της παιδικής προστασίας.

2. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

α) μητέρες,

β) άτομα, στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των τέκνων,

γ) μονογονεϊκές οικογένειες, που είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. (Α’ και β’ βαθμού) ή εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και δεν δύνανται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

3. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του τέκνου, ωφελούμενος του προγράμματος είναι ο πατέρας του παιδιού, εφόσον αυτός ασκεί την επιμέλειά του ή εάν ο τελευταίος δεν ασκεί την επιμέλεια, ωφελούμενος είναι το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια του παιδιού.

4. Η δαπάνη χρηματοδότησης του Προγράμματος καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος, χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος διάρκειας έντεκα (11) μηνών, από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31η Ιουλίου 2021, οι αναγκαίες πιστώσεις χρηματοδότησής μεταβιβάζονται στον φορέα της παρ. 4 του παρόντος, εντός του πρώτου τριμήνου εφαρμογής του.

5. Φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος της παρ. 1 είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), στην οποία μεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η διαδικασία μεταβίβασης των πιστώσεων, ο χρόνος μεταβίβασης των πιστώσεων, οι επί μέρους ασκούμενες αρμοδιότητες μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,

καθώς και οι διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης του Προγράμματος, καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών καθορίζονται:

α) τα εισοδηματικά όρια για την ένταξη στο Πρόγραμμα και κάθε άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι,

β) το ποσό της ενίσχυσης,

γ) τα κριτήρια,

δ) τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

ε) η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων και των δομών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,

στ) οι διαδικασίες υλοποίησης, χρηματοδότησης, διαχείρισης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων και εν γένει παρακολούθησης του ως άνω προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

_____________________

Νόμος 4704/2020
Αρθρο 36
Ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στις διαδικασίες επιλογής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ

Στο άρθρο 14α του ν. 2190/1994 (Α’ 28) προστίθεται παρ. 9 ως ακολούθως:

«9. Στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού αρμοδιότητας ΑΣΕΠ, η σειρά κατάταξης των υποψήφιων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των προβλεπόμενων κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική.

Η κλήρωση διεξάγεται παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους του ΑΣΕΠ που ορίζεται από τον Πρόεδρό του.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ ορίζει και τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια, περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.

Μέχρι την ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού από το ΑΣΕΠ, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η λειτουργία της εφαρμογής λογισμικού ηλεκτρονικής κληρωτίδας ανατίθενται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, με το οποίο το ΑΣΕΠ συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν.»

_____________________

Δείτε τον Νόμο 4704/2020-ΦΕΚ A 133-14.07.2020 “Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Δείτε σχετικά

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Συμπληρωματικό πρόγραμμα πρόσβασης κατατέθηκε με Τροπολογία στη Βουλή
Αναστολή δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης σε 5 Δήμους: Τροπολογία στη Βουλή
Ηλεκτρονική κλήρωση ΑΣΕΠ στον Διόφαντο: Τροπολογία στη Βουλή

Δείτε επίσης

Κλήρωση ισοβαθμούντων προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ ΑΣΕΠ: Τετάρτη 15.07.2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση