Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4763/2020-Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και ΔΒΜ-ΦΕΚ A 254-21.12.2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4763/2020-Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση και άλλες διατάξεις – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 254 – 21.12.2020.

Νόμος 4763/2020-Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 254 – 21.12.2020 ο νόμος 4763/2020:

“Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις”.

Ο νόμος  4763/2020 περιλαμβάνει 171 άρθρα, μεταξύ των οποίων και άρθρα με διατάξεις για:

Δείτε τον νόμο 4763/2020-Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και ΔΒΜ

___________________________

Αναλυτικά
Νόμος 4763/2020-Επαγγελματική Εκπαίδευση
ΜΕΡΟΣ Α ́

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ – ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε  ́ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́ – ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́ – ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ́ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ́ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ ́

ΜΕΡΟΣ Β ́

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́- ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  ́- ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρα 101 έως 137, μεταξύ των οποίων

Άρθρο 114 – Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων – Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4589/2019

Άρθρο 115 – Άσκηση αίτησης θεραπείας κατά των οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 61 του ν. 4589/2019

Άρθρο 122 – Ζητήματα σύστασης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση του άρθρου 42 τουν. 4342/2015

Άρθρο 123 – Ζητήματα συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών

Άρθρο 124 – Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

ΜΕΡΟΣ Γ ́

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/958 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (EE L173)

ΜΕΡΟΣ Δ ́

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Ε ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αρθρα 150 έως 168, μεταξύ των οποίων

Άρθρο 151 – Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»

Άρθρο 152  – Περιπτώσεις μετεγγραφών φοιτητών που υπάγονται στην Επιτροπή του άρθρου 79 του ν. 4692/2020- Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4386/2016

Άρθρο 164 – Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας – Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010

Άρθρο 165 – Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών

Άρθρο 166 – Ζητήματα Καθηγητών και λεκτόρων εφαρμογών των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Άρθρο 167 – Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – Τροποποίηση των υποπαρ. Θ12 και Θ13 της παρ. Θ ́του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Άρθρο 168 – Ζητήματα συμβάσεων φοιτητών που συμμετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ́

Άρθρο 169 – Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 170 – Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ ́

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΥΟΣ

Άρθρο 171 –  Έναρξη ισχύος

Δείτε το νόμο 4763/2020-Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και ΔΒΜ

UPDATE

Επανακυκλοφορία ΦΕΚ A 254-νόμος 4763/2020 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, λόγω λάθους

Δείτε επίσης

Πρόσβαση αποφοίτων ΙΕΚ σε ΑΕΙ: Με κατατακτήριες εξετάσεις σε 3 μαθήματα
Προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών: Σε έλλειψη ΠΕ25 προσλαμβάνονται και ΠΕ87.02 | Τροπολογία
Απάντηση Υπουργείου Παιδείας στον ΣΥΡΙΖΑ για τα πτυχία κολεγίων και την εισαγωγή στα ΑΕΙ αποφοίτων ΙΕΚ

Τσίπρας: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα πτυχία κολεγίων και την εγγραφή αποφοίτων στα επιμελητήρια

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση