Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4765/2021-Σύστημα προσλήψεων δημοσίου-ενίσχυση ΑΣΕΠ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4765/2021-Σύστημα προσλήψεων δημοσίου-ενίσχυση ΑΣΕΠ: Διαδικασία πλήρωσης θέσεων µε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δηµόσιου τοµέα.

Νόμος 4765/2021-Σύστημα προσλήψεων δημοσίου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 6 – 15.01.2021 ο νόμος 4765/2021 “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις”.

Σκοπός του νόμου είναι

η αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας του ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνει τον δηµόσιο τοµέα, µε έµφαση στη διατήρηση και περαιτέρω εµπέδωση του κεκτηµένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Αρχής αρµόδιας για τις προσλήψεις στον δηµόσιο τοµέα.

Αντικείµενό του είναι

η θέσπιση διαδικασίας πλήρωσης θέσεων µε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δηµόσιου τοµέα, ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόµενες θέσεις υποψηφίων, καθώς και η ενδυνάµωση του ρόλου και της λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. προς εξασφάλιση της ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης άσκησης των αρµοδιοτήτων του.

Νόμος 4765/2021-Σύστημα προσλήψεων
Ο Πίνακας περιεχομένων του νόμου 4765/2021των 63 άρθρων

Άρθρο 1 Σκοπός – Αντικείµενο

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής του νόµου

ΜΕΡΟΣ Α΄ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩ- ΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 3 Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 4 Αρµοδιότητες

Άρθρο 5 Προγραµµατισµός διαδικασιών πλήρωσης θέσεων

Άρθρο 6 Προγραµµατισµός θέσεων για άτοµα µε αναπηρία

Άρθρο 7 Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον δηµόσιο τοµέα

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 8 Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισµός

Άρθρο 9 Δοµή και περιεχόµενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού

Άρθρο 10 Δοµηµένη συνέντευξη – Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες

Άρθρο 11 Βαθµολόγηση υποψηφίων

Άρθρο 12 Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας

Άρθρο 13 Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Άρθρο 14 Αξιολόγηση και βαθµολόγηση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών – συνέντευξης

Άρθρο 15 Ισοβαθµία υποψηφίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 16 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων

Άρθρο 17 Δικαίωµα συµµετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό

Άρθρο 18 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Άρθρο 19 Πίνακες συµµετεχόντων και αποκλειόµενων από τον διαγωνισµό

Άρθρο 20 Πίνακες διαγωνιζοµένων που καλούνται προς υποβολή δικαιολογητικών

Άρθρο 21 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης – Πίνακες απορριπτέων – Οριστικοί πίνακες

Άρθρο 22 Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 23 Διενέργεια πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών και συνέντευξης

Άρθρο 24 Πίνακες διοριστέων/προσληπτέων Άρθρο 25 Διάθεση και διορισµός – επιλαχόντες

Άρθρο 26 Μεταβολές λόγω δικαστικών αποφάσεων Άρθρο 27 Όργανα διενέργειας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Άρθρο 28 Επιλογή προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 29 Κριτήρια επιλογής προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας

Άρθρο 30 Διαδικασία επιλογής µε σειρά προτεραιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Άρθρο 31 Πεδίο εφαρµογής και όργανα επιλογής Άρθρο 32 Κριτήρια πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία

Άρθρο 33 Αρχικοί πίνακες κατάταξης

Άρθρο 34 Διενέργεια ατοµικής συνέντευξης

Άρθρο 35 Tελικοί προσωρινοί και οριστικοί πίνακες προσληπτέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Υποκεφάλαιο Γ1 Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

Άρθρο 36 Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες

Υποκεφάλαιο Γ2 Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών

Άρθρο 37 Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 38 Διάρκεια απασχόλησης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών – εξαιρέσεις

Άρθρο 39 Προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Άρθρο 40 Κριτήρια µοριοδότησης υποψηφίων – Ισοβαθµία υποψηφίων

Άρθρο 41 Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Άρθρο 42 Έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π. – Υποχρεώσεις – Ποινική ευθύνη αρµοδίων οργάνων

KΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 43 Γραπτός διαγωνισµός κατά τη µεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού δια- γωνισµού

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 44 Μέλη του Α.Σ.Ε.Π. – Πειθαρχική ευθύνη µελών

Άρθρο 45 Όργανα του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 46 Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια

Άρθρο 47 Αρµοδιότητες προέδρου – Αναπλήρωση

Άρθρο 48 Κανονισµός Λειτουργίας του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 49 Λειτουργία

Άρθρο 50 Οργάνωση – Προσωπικό Άρθρο 51 Γραφείο Επιθεώρησης

Άρθρο 52 Συντάξιµη υπηρεσία και ασφαλιστικό καθεστώς

Άρθρο 53 Ετήσια Έκθεση

Άρθρο 54 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης

Άρθρο 55 Υποχρεώσεις υπηρεσιών – λοιπών φορέων Άρθρο 56 Τήρηση αρχείου/µητρώου – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Θέµατα ανάρτησης στο Διαύγεια

Άρθρο 57 Συµµετοχή και συνεργασία σε έρευνες και συµβουλευτικές υπηρεσίες

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 59 Αξιολόγηση αποτελεσµάτων του νόµου Άρθρο 60 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 61 Καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 62 Παράταση προθεσµίας υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισµού υποθέσεων του άρθρου 1 του ν. 4745/2020

Άρθρο 63 Έναρξη ισχύος

Παράρτηµα Ι

Πίνακας αντιστοιχίας διατάξεων του νόµου «Εκσυγχρονισµός του συστήµατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συµ- βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» µε (καταργούµενες) διατάξεις του ν. 2190/1994.

Δείτε το νόμο 4765/2021(επανακυκλοφόρησε το ΦΕΚ λόγω λάθους)

Δείτε σχετικά

Αλλαγές στο νομοσχέδιο ΑΣΕΠ: Μοριοδότηση προϋπηρεσίας, ξένων γλωσσών, διδακτορικών, δομημένη συνέντευξη
Λειτουργία Δημοσίου-27η Εγκύκλιος: Μέτρα προστασίας-Διευκολύνσεις γονέων-Αδεια ειδικού σκοπού

Δείτε ακόμη

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Ταραντίλης: Τι απάντησε στην ερώτηση αν τίθεται δίλημμα οικονομίας ή παιδείας
Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας: ΦΕΚ με όρους-διαδικασία χορήγησης-κριτήρια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση