Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4780/2021: Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας-Εθνικές Επιτροπές Δικαιωμάτων Ανθρώπου-Βιοηθικής & Τεχνοηθικής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4780/2021: “Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής”.

Νόμος 4780/2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 30 – 28.02.2021 ο νόμος 4780/2021 “Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής”.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’ Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας

Άρθρο 1 Σύσταση και αποστολή

Άρθρο 2 Αρμοδιότητες

Άρθρο 3 Σύνθεση

Άρθρο 4 Πρόσκληση επιστημόνων, μαθητών και φοιτητών και σύναψη συμβάσεων

Άρθρο 5 Λειτουργία

Άρθρο 6 Εκθέσεις

Άρθρο 7 Παροχή συνδρομής από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Άρθρο 8 Προσωπικό

Άρθρο 9 Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α’

ΜΕΡΟΣ Β’ Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Άρθρο 10 Σύσταση και νομικό καθεστώς Άρθρο 11 Αποστολή

Άρθρο 12 Αρμοδιότητες

Άρθρο 13 Σύνθεση

Άρθρο 14 Διορισμός και νομικό καθεστώς των μελών Άρθρο 15 Συγκρότηση

Άρθρο 16 Λειτουργικοί σύνδεσμοι

Άρθρο 17 Οικονομική αυτοτέλεια

Άρθρο 18 Λειτουργία

Άρθρο 19 Αρμοδιότητες Προεδρείου και Προέδρου Άρθρο 20 Τμήματα

Άρθρο 21 Παροχή συνδρομής από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Άρθρο 22 Εκθέσεις

Άρθρο 23 Οργανωτική δομή Άρθρο 24 Διευθυντής

Άρθρο 25 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Άρθρο 26 Συντονιστής

Άρθρο 27 Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης

Άρθρο 28 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’ Άρθρο 29 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β’

ΜΕΡΟΣ Γ’ Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

Άρθρο 30 Σύσταση και αποστολή

Άρθρο 31 Αρμοδιότητες

Άρθρο 32 Σύνθεση, συγκρότηση και νομικό καθεστώς των μελών

Άρθρο 33 Λειτουργία

Άρθρο 34 Εκθέσεις

Άρθρο 35 Πρόσκληση επιστημόνων και σύναψη συμβάσεων

Άρθρο 36 Παροχή συνδρομής από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Άρθρο 37 Προσωπικό

Άρθρο 38 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’

Άρθρο 39 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Μέρους Γ’

ΜΕΡΟΣ Δ’ Έναρξη ισχύος

Άρθρο 40 Έναρξη ισχύος

_______________________

Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Η Αρχή αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη, ως εξής:

α) έξι (6) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Αρχής ή πολίτες των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις τέχνες, τον αθλητισμό, την εργασία, την επιχειρηματικότητα και την ενημέρωση, που επιλέγονται από τον Πρωθυπουργό, εκ των οποίων τρεις (3) είναι άτομα με αναπηρία, ένας (1) ορίζεται ως Πρόεδρος και ένας (1) ως Α’ Αντιπρόεδρος,

β) έναν (1) επιστήμονα εγνωσμένου κύρους σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Αρχής, που επιλέγεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ως Β’ Αντιπρόεδρος,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.μεΑ.,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,

στ) τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και

ζ) τον Συνήγορο του Πολίτη ή βοηθό Συνήγορο που ορίζεται από τον ίδιο.

Οι επιστήμονες της περ. (α) πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4).

Στην Αρχή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α) Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

γ) ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

δ) ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

ε) ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

στ) ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και

ζ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συντονιστικού Μηχανισμού του άρθρου 69 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο Υπουργό.

Τα μέλη της Αρχής διορίζονται

με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η θητεία των μελών της Αρχής

είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά, εξαιρουμένων των μελών που ορίζονται ως εκ της ιδιότητάς τους.

Αν δεν ορίζονται μέλη από τους οικείους φορείς, η Αρχή εξακολουθεί να έχει νόμιμη συγκρότηση με τα υπόλοιπα μέλη.

Ειδικώς ο Πρόεδρος της Αρχής

διορίζεται κατόπιν γνώμης της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της.

Δείτε ολόκληρο τον νόμο 4780/2021- ΦΕΚ A 30 – 28.02.2021

Δείτε επίσης

Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά-Υποβολή αιτήσεων έως 20.03.2021
Υφυπουργός Μακρή-παράταση σχολικού έτους: Λιγότερο από μήνα-Δεν περικόπτονται οι διακοπές Πάσχα
 ΠΟΣΕΕΠΕΑ-Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Το Πρόγραμμα στα σχολεία να το αναλάβουν ειδικότητες ΕΕΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση