Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4795/2021-Αρθρο 39: Ρυθμίσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων-ποινών-θέση σε αργία δημοσίων υπαλλήλων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4795/2021-Αρθρο 39: Ρυθμίσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων-ποινών-θέση σε αργία δημοσίων υπαλλήλων-κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης-Πράξεις κατά της γενετήσιας ελευθερίας, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας άλλου προσώπου- οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, εντός και εκτός υπηρεσίας.

Ρυθμίσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων-ποινών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 62 – 17.04.2021 ο νόμος υπ. αριθμ. 4795/2021 “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση”.

Ο εν λόγω νόμος

στο άρθρο 39 περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με την αυτοδίκαιη θέση σε αργία, την απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, τις πειθαρχικές ποινές και την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Συγκεκριμένα

1. Τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία υπάλληλος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

2. Στα πειθαρχικά παραπτώματα προστίθεται οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας, καθώς και ειδικότερα η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας άλλου προσώπου ή και οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εντός και εκτός υπηρεσίας.

3. Επιβαρυντική περίσταση αποτελεί η τέλεση των πράξεων αυτών σε βάρος ανηλίκων ή και η τέλεση των πράξεων αυτών από υπαλλήλους κατά κατάχρηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

4. Ως προς τα παραπτώματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 109 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007).

5. Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο στον υπάλληλο, με ταυτόχρονη ενημέρωση του πειθαρχικού οργάνου που εξέδωσε την απόφαση.

6. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007) και οι εκκρεμείς πειθαρχικές διώξεις κατά εκπαιδευτικών ή υπαλλήλων αυτής της περίπτωσης, η οποία καταργείται, συνεχίζονται ως πειθαρχικές διώξεις για το αντίστοιχο πειθαρχικό παράπτωμα της περ. λδ) της παρ. 1 του άρθρου 107 (“Οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας, καθώς και ειδικότερα η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας άλλου προσώπου ή και οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εντός και εκτός υπηρεσίας”).

Αναλυτικά το άρθρο 39 του νόμου 4795/2021
Άρθρο 39

Ρυθμίσεις αναφορικά με την αυτοδίκαιη θέση σε αργία, την απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, τις πειθαρχικές ποινές και την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 103, της παρ. 1 του άρθρου 107, των παρ. 1και 4 του άρθρου 109 και της παρ. 4 του άρθρου 140 του ν. 3528/2007

1. Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 103

του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), ως προς τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης θέσης σε αργία, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Ο υπάλληλος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 107

του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007) καταργείται.

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 107

του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), στην οποία απαριθμούνται τα πειθαρχικά παραπτώματα, προστίθεται περ. λδ) ως εξής:

«λδ) οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας, καθώς και ειδικότερα η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας άλλου προσώπου ή και οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εντός και εκτός υπηρεσίας.

Επιβαρυντική περίσταση αποτελεί η τέλεση των πράξεων αυτών σε βάρος ανηλίκων ή και η τέλεση των πράξεων αυτών από υπαλλήλους κατά κατάχρηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.».

Ρυθμίσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων-ποινών
4. Το πρώτο εδάφιο της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 109

του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), ως προς τα παραπτώματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«η) η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα:

  • της παράβασης των περ. α) και λδ) της παρ. 1 του άρθρου 107,
  • της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους,
  • της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών,
  • της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας,
  • της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας,
  • της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους ή πάνω από πενήντα (50) εργάσιμες ημέρες εντός μίας τριετίας,
  • της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας,
  • της άμεσης ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχής σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί,
  • της εμμονής σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή.».
5. Στην παρ. 4 του άρθρου 109

του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται νέα περ. δ) ως εξής.

«δ. Για τα παραπτώματα της περ. λδ) της παρ. 1 του άρθρου 107 δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη της προσωρινής παύσης.».

Ρυθμίσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων-ποινών
6. Οι εκκρεμείς πειθαρχικές διώξεις κατά εκπαιδευτικών ή υπαλλήλων

για την ειδική περίπτωση του πειθαρχικού παραπτώματος της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), η οποία καταργείται με την παρ. 1 του παρόντος, συνεχίζονται ως πειθαρχικές διώξεις για το αντίστοιχο πειθαρχικό παράπτωμα της περ. λδ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), όπως αυτό προστίθεται με την παρ. 3 του παρόντος.

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 140

του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), ως προς τη διαδικασία κοινοποίησης της πειθαρχικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο με τη φροντίδα της υπηρεσίας στον υπάλληλο και γνωστοποιείται στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση, με ταυτόχρονη ενημέρωση του πειθαρχικού οργάνου που εξέδωσε την απόφαση.».

Δείτε σε μορφή pdf τον Νόμο 4795/2021
Δείτε τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα

Δείτε επίσης

Δημόσιοι υπάλληλοι-πειθαρχικές ποινές: Ενδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων-Λύση υπαλληλικής σχέσης | Εγκύκλιος
Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του-Αδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων ΝΠΙΔ
Εγγραφο: Πρόσληψη αναπληρωτών με θέση στο Δημόσιο-Να προβούν σε ελέγχους οι Δ/νσεις Εκπ/σης
Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης σε απουσιάζοντες με ειδική άδεια ευπαθών ομάδων-Εγγραφο ΓΛΚ

Πριν φύγετε

Εγγραφο: Οδηγίες διαχείρισης ύλης-Εκπαιδευτικής λειτουργίας-Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μαθητών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση