Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4798/2021-Διατάξεις Υπ. Παιδείας: Αριθμός εισακτέων ΑΕΙ-Πρακτικές ασκήσεις-Πρυτανικά συμβούλια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4798/2021-Διατάξεις Υπ. Παιδείας: Αριθμός εισακτέων ΑΕΙ-Πρακτικές ασκήσεις-Πρυτανικά συμβούλια – ΦΕΚ A 68 – 24.04.2021.

Νόμος 4798/2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 68 – 24.04.2021 ο νόμος 4798/2021 “Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων”, ο οποίος στα άρθρα 239, 240, 241 και 241 περιλαμβάνει διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα
Στο  άρθρο 239 –  “Καθορισμός αριθμού εισακτέων – Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013”
  • Ορίζεται η 15η Μαΐου ως ημερομηνία ανακοίνωσης του αριθμού εισακτέων ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.
Στο άρθρο 240 – “Αρμοδιότητες πρυτανικού συμβουλίου – Τροποποίηση των άρθρων 12, 15, 16, 17 και 55 του ν. 4777/2021″
  • Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των Πρυτανικών Συμβουλίων των ΑΕΙ σχετικά με τις Επιτροπές Ασφάλειας και Προστασίας καθώς και με θέματα που αφορούν το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εξωτερικών χώρων των Πανεπιστημίων.
Στο άρθρο 241 – “Εφημερίες στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία”
  • Καταγράφονται οι κατηγορίες επιστημονικού προσωπικού που δύνανται να εφημερεύουν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο και περιγράφεται η διαδικασία ορισμού της αμοιβής των εφημεριών αυτών.
Στο άρθρο 242 – “Ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση πρακτικών, κλινικών ή εργαστηριακών ασκήσεων
  • Αναπροσαρμόζεται, λόγω των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό, ο μέγιστος αριθμός των εξαμήνων φοίτησης που τίθεται ως προϋπόθεση για φοιτητές τμημάτων ΤΕΙ, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, εφόσον περιλαμβάνονται πρακτικές, κλινικές ή εργαστηριακές ασκήσεις.

_______________

Νόμος 4798/2021
Αναλυτικά τα άρθρα 239 έως 242
Άρθρο 239
Καθορισμός αριθμού εισακτέων – Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013

Στο δεύτερο εδάφιο της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) η λέξη «Απριλίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «Μαΐου» και η περ. θ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«θ) Ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έως τις 15 Μαΐου κάθε έτους, ύστερα από γνώμη των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους.

Στις περιπτώσεις των εισαγωγικών κατευθύνσεων, η γνώμη υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο αυτές υπάγονται.».

Άρθρο 240
Αρμοδιότητες πρυτανικού συμβουλίου – Τροποποίηση των άρθρων 12, 15, 16, 17 και 55 του ν. 4777/2021

1. Στις παρ. 4 και 7 του άρθρου 12, στην παρ. 3 του άρθρου 17 και στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), όπου αναφέρεται η φράση «με απόφαση της συγκλήτου», αντικαθίσταται από τη φράση «με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου».

2. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4777/2021 αντικαθίσταται και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Ε.Α.Π. συγκροτείται με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εξαιρείται της υποχρεωτικής δημοσίευσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και τηρείται στο αρχείο του Α.Ε.Ι. υπό την ευθύνη του πρύτανη ή του αρμόδιου αντιπρύτανη.».

β) Οι Επιτροπές Ασφάλειας και Προστασίας των Α.Ε.Ι. που έχουν συγκροτηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι νόμιμες.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4777/2021 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι. με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του Α.Ε.Ι., το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους του, όπως κτίρια και υποδομές.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4777/2021 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-των και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συγκροτείται η Ε.Α.Π. του άρθρου 15 σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.».

5. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4777/2021 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του Α.Ε.Ι. διαπιστώνεται η μη δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 για την εφαρμογή της ίδιας διάταξης.».

Άρθρο 241
Εφημερίες στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία

Στις κατηγορίες επιστημονικού προσωπικού που δύναται να εφημερεύουν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι που υπηρετούν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο.

Eπιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών, οδοντιάτρων, νοσηλευτών, φαρμακοποιών, χημικών, βιοχημικών, κλινικών χημικών, βιολόγων, φυσικών νοσοκομείων – ακτινοφυσικών και ψυχολόγων που υπηρετούν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η αμοιβή των εφημεριών των ιατρών, οδοντιάτρων, καθώς και των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας ορίζονται το ύψος της αμοιβής των λοιπών ανωτέρω κατηγοριών επιστημονικού προσωπικού για τις εφημερίες τους στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, καθώς και κάθε ζήτημα συναφές με την αμοιβή των εφημεριών τους.

Νόμος 4798/2021
Άρθρο 242
Ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση πρακτικών, κλινικών ή εργαστηριακών ασκήσεων

1. Ο μέγιστος αριθμός των εξαμήνων φοίτησης που τίθεται ως προϋπόθεση προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπτυχιακοί φοιτητές τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 5 του άρθρου 21, την παρ. 5 του άρθρου 31, την παρ. 5 του άρθρου 43 και την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), την παρ. 5 του άρθρου 5 και την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), την παρ. 5 του άρθρου 6 και την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), προσαυξάνεται, σε περίπτωση που στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνεται κλινική, πρακτική ή εργαστηριακή άσκηση, η πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση των οποίων δεν κατέστη δυνατή μετά τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων περί λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.2.

Τα σύμφωνα με την παρ. 1 εξάμηνα φοίτησης προσαυξάνονται για χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση των ανωτέρω ασκήσεων, με απόφαση της συνέλευσης του οικείου τμήματος, σε κάθε περίπτωση λαμβανομένων υπόψη των ειδικότερων ρυθμίσεων και των μέτρων που επιβάλλονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.3.

Η διαπίστωση της αδυναμίας πραγματοποίησης των ανωτέρω ασκήσεων και ο καθορισμός του κατά τα ως άνω χρόνου προσαύξησης γίνονται με απόφαση της συνέλευσης του οικείου τμήματος.

Δείτε σε μορφή pdf τον νόμο 4798/2021 – ΦΕΚ A 68 – 24.04.2021

Δείτε επίσης

Προγραμματισμός διάθεσης self test: Ημερομηνίες για Δημόσιο-εκπαιδευτικούς-μαθητές-κληρικούς
Δημόσιο: Οδηγίες στις Διευθύνσεις Προσωπικού για το self test
Δημόσιο-Εφαρμογή υποχρεωτικού self test σε υπαλλήλους-Περικοπή αποδοχών όταν δεν γίνεται | ΦΕΚ
Δημόσιο-40η Εγκύκλιος: Διαδικασία self test-Αδεια ειδικού σκοπού διακοπών Πάσχα-Διευκολύνσεις εμβολιασμού
Μετακινήσεις το Πάσχα: ΦΕΚ με μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας έως και τη Δευτέρα 10.05.2021

Πριν φύγετε

Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση