Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4800/2021: Σχέσεις γονέων-τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση γάμου ή λύση συμφώνου συμβίωσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4800/2021: Μεταρρυθμίσεις στις σχέσεις γονέων και τέκνων-Ζητήματα οικογενειακού δικαίου-Αναμόρφωση σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης.

Νόμος 4800/2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 81 – 21.05.2021 ο νόμος 4800/2021 “Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις”.

Αντικείμενο του νόμου

αποτελεί η αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 1

Αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου διά της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού.

Οι διατάξεις του ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, που δεσμεύουν τη Χώρα, ιδίως με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, που κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992 (Α’ 192) και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), που κυρώθηκε με τον ν. 4531/2018 (Α’ 62), και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιολογούν τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.

Αποτελείται από 30 άρθρα και η ισχύς του αρχίζει από τις 16.09.2021

εξαιρουμένων των άρθρων 4, 16, 17, 20, 21, 22 και του Κεφαλαίου Ζ’, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος.

Δείτε αναλυτικά
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Αντικείμενο

KΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΣΧΕ- ΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 3: Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση του άρθρου 56 Α.Κ.

Άρθρο 4: Συναινετικό διαζύγιο – Αντικατάσταση του άρθρου 1441 Α.Κ.

Άρθρο 5: Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση του άρθρου 1511 Α.Κ.

Άρθρο 6: Σε περίπτωση διαφωνίας – Αντικατάσταση του άρθρου 1512 Α.Κ.

Άρθρο 7: Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Τροποποίηση του άρθρου 1510 Α.Κ. – Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1513 Α.Κ.

Άρθρο 8: Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1514 Α.Κ.

Άρθρο 9: Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – Αντικατάσταση του άρθρου 1515 Α.Κ.

Άρθρο 10: Πράξεις από τον έναν γονέα – Τροποποίηση του άρθρου 1516 Α.Κ.

Άρθρο 11: Επιμέλεια του προσώπου – Τροποποίηση του άρθρου 1518 Α.Κ.

Άρθρο 12: Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1519 Α.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 13: Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση του άρθρου 1520 Α.Κ.

Άρθρο 14: Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση του άρθρου 1532 Α.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Άρθρο 15: Ορισμός διαμεσολαβητών

Άρθρο 16: Έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 17: Επιμόρφωση δικαστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18: Εφαρμογή των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ σε εκκρεμείς υποθέσεις

Άρθρο 19: Μεταβατική διάταξη για τα τέκνα που ανα- γνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20: Εξουσιοδοτική διάταξη για τη συμφωνία λύσης του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα

Άρθρο 21: Εξουσιοδοτική διάταξη για τη διαμεσολάβηση Άρθρο 22: Εξουσιοδοτική διάταξη για τη χρηματοδότηση επιμορφωτικών σεμιναρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 23: Αύξηση κατά δέκα (10) των οργανικών θέσεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη στελέχωση του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων

Άρθρο 24: Προαγωγές ανώτατων δικαστικών λειτουργών – Τροποποίηση των παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 77 του ν. 1756/1988

Άρθρο 25: Θητεία μελών Ανεξάρτητων Αρχών Άρθρο 26: Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων

του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης

Άρθρο 27: Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις για τις Ομάδες Διοίκησης του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π. – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4587/2018

Άρθρο 29: Καθήκοντα εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος -Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4620/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 30: Έναρξη ισχύος

Δείτε σε μορφή pdf τον νόμο 4800/2021 ΦΕΚ A 81 – 21.05.2021″Μεταρρυθμίσεις στις σχέσεις γονέων και τέκνων, ζητήματα οικογενειακού δικαίου”

Δείτε επίσης

Αρχή Προστασίας Δεδομένων-self test: Τι απάντησε για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ΦΕΚ-μέτρα κορονοϊού 24 έως 31.05.2021: Ανα πεδίο δραστηριότητας-Λειτουργία δομών εκπαίδευσης-Δημόσιες υπηρεσίες
Παπαευαγγέλου: Η εικόνα στα σχολεία αλλάζει με τα self test-Γιατί η καραντίνα των 14 ημερών έγινε 10 ημέρες
Επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού: Πότε και πως επιστρέφει στη σχολική μονάδα σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ
Δημόσιο-self test: H απόφαση εφαρμογής του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου covid
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση