Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-Νέες Δομές Υποστήριξης-Νέο σχολείο-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-Νέες Δομές Υποστήριξης-Νέο σχολείο-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-“Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” –ΦΕΚ A 136 – 03.08.2021

Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-ΦΕΚ A 136 – 03.08.2021

Ο νόμος 4823/2021, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 136 – 03.08.2021 αποτελείται από 245 άρθρα και περιλαμβάνει διατάξεις, μεταξύ άλλων, για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τις Επιλογές Στελεχών, το νέο σχολείο, τις νέες δομές υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου και την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Δείτε σε μορφή pdf τον νόμο 4823/2021 “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”

____________

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1             Αντικείµενο

Άρθρο 2             Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 3             Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 4             Ορισµοί

Άρθρο 5             Αποκεντρωµένες υπηρεσίες Πρωτο- βάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Υπουργεί- ου Παιδείας και Θρησκευµάτων

Άρθρο 6             Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Άρθρο 7             Περιφερειακό Συµβούλιο Εποπτών

Άρθρο 8               Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Άρθρο 9           Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας

της Εκπαίδευσης και Συµβούλων Εκπαίδευσης

Άρθρο 10       Σύµβουλοι Εκπαίδευσης

Άρθρο 11 Σκοπός και αρµοδιότητες των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 12 Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 13 Περιοχές αρµοδιότητας των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 14         Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 15     Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 16       Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 17 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης σχολικών µονάδων της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης

Άρθρο 18          Αποστολή και αρµοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Άρθρο 19   Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Άρθρο 20         Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Άρθρο 21          Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού

Άρθρο 22          Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών

Άρθρο 23          Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 24       Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας

Άρθρο 25          Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεµάτων

Άρθρο 26              Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 27          Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

Άρθρο 28          Μισθολογικές διατάξεις

Άρθρο 29                Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 30     Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 31    Προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής

Άρθρο 32         Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 33 Αποτίµηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 34 Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής Συµβούλων Εκπαίδευσης

Άρθρο 35   Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων

Άρθρο 36       Επιτροπές αποτίµησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου

Άρθρο 37         Συµβούλια επιλογής

Άρθρο 38 Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκ- παίδευσης, Προϊσταµένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταµένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Άρθρο 39         Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων

Άρθρο 40          Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

Άρθρο 41          Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 42          Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 43          Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 44          Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 45          Μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης µετά από τη λήξη της θητείας τους

Άρθρο 46          Αναπλήρωση

Άρθρο 47          Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων

Άρθρο 48          Επαγγελµατική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 49          Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

Άρθρο 50

Φορείς και όργανα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών -Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 1566/1985

Άρθρο 51         Διοικητική υπαγωγή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στον Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων – Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 2817/2000

Άρθρο 52  Πειθαρχικά Συµβούλια στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012

Άρθρο 53          Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς για τους µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3699/2008

Άρθρο 54 Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008

Άρθρο 55    Παράταση φοίτησης µαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3699/2008

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ- ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ THΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 56          Σκοπός και πεδίο εφαρµογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 57          Προγραµµατισµός του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 58          Όργανα αξιολόγησης

Άρθρο 59   Περιοδικότητα αξιολόγησης

Άρθρο 60          Κριτήρια και βαθµολογία της αξιολόγησης

Άρθρο 61          Διαδικασίες αξιολόγησης

Άρθρο 62               Ενστάσεις

Άρθρο 63          Όργανα εξέτασης των ενστάσεων

Άρθρο 64          Ειδικές ρυθµίσεις για τα στελέχη των Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων

Άρθρο 65      Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 66        Όργανα και αντικείµενο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δηµόσιας εκπαίδευσης

Άρθρο 67   Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

Άρθρο 68   Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Άρθρο 69   Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών µονάδων

Άρθρο 70   Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού Εκ- παιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτροπών Διεπιστηµονικής Υποστήριξης

Άρθρο 71   Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των µελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών µονάδων

Άρθρο 72 Καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο

Άρθρο 73         Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

Άρθρο 74         Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Άρθρο 75         Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών µονάδων

Άρθρο 76         Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτροπών Διεπιστηµονικής Υποστήριξης

Άρθρο 77         Περιοδικότητα αξιολόγησης

Άρθρο 78 Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Άρθρο 79         Ενστάσεις

Άρθρο 80         Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

Άρθρο 81 Ειδική ψηφιακή εφαρµογή για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Άρθρο 82 Μεταξιολόγηση του συστήµατος αξιολόγησης

Άρθρο 83         Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Άρθρο 84          Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

Άρθρο 85          Επιλογή διδακτικών βιβλίων

Άρθρο 86         Αξιολόγηση µαθητών

Άρθρο 87          Συνεργασίες µε τρίτους φορείς

Άρθρο 88          Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση στη σχολική µονάδα

Άρθρο 89          Λειτουργία Εκπαιδευτικών Οµίλων -Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Οµίλων

Άρθρο 90          Παιδαγωγικές συναντήσεις

Άρθρο 91           Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 92          Ενδοσχολικοί Συντονιστές

Άρθρο 93          Παιδαγωγικός σύµβουλος – µέντορας στη σχολική µονάδα

Άρθρο 94       Υπεύθυνος Διασύνδεσης µε τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια – Λύκεια

Άρθρο 95          Ενδοσχολική επιµόρφωση

Άρθρο 96 Συµµετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιµόρφωση

Άρθρο 97 Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρµοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47Α του ν. 4547/2018 από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας

Άρθρο 98     Χρήση – Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδοµών και λοιπών εγκαταστάσεων

Άρθρο 99        Χρηµατοδότηση   σχολικών   µονάδων και διαχείριση δωρεών

Άρθρο 100     Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας

Άρθρο 101     Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονά- δας – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985

Άρθρο 102       Ορισµός υπεύθυνων τµηµάτων και µαθητικών κοινοτήτων

Άρθρο 103       Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Άρθρο 104        Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Άρθρο 105        Δηµιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής µονάδας

Άρθρο 106        Προσβασιµότητα ιστοσελίδων σχολικών µονάδων

Άρθρο 107        Αναµόρφωση του θεσµού του Σχολικού Συµβουλίου

Άρθρο 108        Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 109        Δευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Άρθρο 110        Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων Άρθρο 111     Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 112        Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 113        Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία

Άρθρο 114         Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Άρθρο 115        Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 116         Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 117        Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων Άρθρο 118      Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 119        Θητεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών Άρθρο 120   Απαλλαγή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 121        Μετάθεση – τοποθέτηση Διευθυντών και Υποδιευθυντών µετά τη λήξη της θητείας τους

Άρθρο 122        Δικαίωµα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Άρθρο 123        Εισαγωγή µαθητών και µαθητριών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

Άρθρο 124        Προγράµµατα σπουδών

Άρθρο 125        Λειτουργία οµίλων και θερινών προγραµµάτων

Άρθρο 126        Παροχές και διευκολύνσεις µαθητών και µαθητριών

Άρθρο 127        Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 128        Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 129        Σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολείων µε φορείς και µε σχολικές µονάδες της αλλοδαπής

Άρθρο 130        Αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 131        Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 132        Χρηµατοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 133        Σχολική Εφορεία

Άρθρο 134           Μαθητική εστία

Άρθρο 135        Εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη δηµόσια γενική Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Άρθρο 136        Κάλυψη δαπανών λειτουργίας Άρθρο 137   Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Άρθρο 138 Μεταδευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Άρθρο 139 Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 140       Δίπλωµα µαθητείας

Άρθρο 141 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 142       Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Άρθρο 143      Εκπαιδευτικά προγράµµατα των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 144 Δικαίωµα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 145       Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 146     Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών

Άρθρο 147 Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών

Άρθρο 148 Διδακτικό προσωπικό των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 149 Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 150 Διευθυντής της Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 151 Στέγαση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 152       Ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες σπουδαστών

Άρθρο 153   Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και στα προγράµµατα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών

Άρθρο 154         Χρηµατοδότηση Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 155     Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 156 Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών µε φορείς

Άρθρο 157 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών και του προσωπικού τους

Άρθρο 158 Εστίες ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 159 Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 160 Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 161    Θέµατα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Βελλάς Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης

Άρθρο 162   Προθεσµία χορήγησης γνώµης, πρότασης ή εισήγησης

Άρθρο 163       Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Άρθρο 164 Πρόσβαση πτυχιούχων Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Άρθρο 165      Οργάνωση και πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, πρόγραµµα σπουδών και διάρκεια φοίτησης – Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3432/2006

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Άρθρο 166 Κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών/κενούµενων θέσεων στα ολιγοθέσια σχολεία – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019

Άρθρο 167 Δυνατότητα µετάταξης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 – Μουσικής, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στα µουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004

Άρθρο 168     Αιτήσεις – προθεσµίες για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996

Άρθρο 169     Αιτήσεις – προθεσµίες για τις µεταθέσεις των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008

Άρθρο 170 Προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008

Άρθρο 171    Άδειες χωρίς αποδοχές – Τροποποίηση της υποπαρ.   2   της   παρ.   Ε΄   του   άρθρου   16   του ν. 1566/1985

Άρθρο 172 Εγγραφή αλλοδαπών µαθητών στις σχολικές µονάδες Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 173 Δυνατότητα ένταξης των µαθητών µε σοβαρές ψυχικές παθήσεις στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων

Άρθρο 174       Καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 175 Πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων σπουδών σε Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2021 – 2022 και 2022 – 2023 – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4692/2020

Άρθρο 176        Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων των αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4283/2014

Άρθρο 177   Ρυθµίσεις για τα Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία – Τροποποιήσεις των άρθρων 14, 15, 16,17, 19, 20 και 21 του ν. 4692/2020

Άρθρο 178     Σύναψη συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για τους αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς και µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Άρθρο 179     Εφαρµογή του Μέρους Δ΄ του παρόντος στα µειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977

Άρθρο 180 Κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου προσκόµισης δικαιολογητικών εγγράφων αναφορικά µε τον χρόνο υπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Πρoσωπικού που καταχωρίζονται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 181        Παροχή υπηρεσιών από στελέχη της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε συναφείς µε τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012

Άρθρο 182      Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών- Τροποποίηση της περ. ε) της παρ. 3 του π.δ. 50/1996

Άρθρο 183        Τίτλος πληρωµής επιµισθίου εξωτερικού – Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4415/2016

Άρθρο 184        Διασφάλιση αποδοχών – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 185    Ρυθµίσεις Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων

Άρθρο 186    Απασχόληση Πανεπιστηµιακών Ιατρών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Άρθρο 187 Ρυθµίσεις για το ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών «ΑΠΕΛΛΑ» και το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Άρθρο 188        Ρύθµιση για τα ασυµβίβαστα του Κοσµήτορα – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 Άρθρο 189       Ρυθµίσεις για τις αποφάσεις σύστασης Μονάδων Ασφάλειας και Προστασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

Άρθρο 190     Ρυθµίσεις για την απόσπαση προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – Τροπο- ποίηση του άρθρου 18 του ν. 4653/2020

Άρθρο 191        Ρυθµίσεις για τη διαδικασία ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και µετονοµασίας Α.Ε.Ι., Σχολής και Τµήµατος – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017

Άρθρο 192 Χρήση ηλεκτρονικών µέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 193 Τράπεζα ερωτήσεων Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005

Άρθρο 194     Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020

Άρθρο 195 Στεγαστικό επίδοµα προπτυχιακών φοιτητών

Άρθρο 196 Ζητήµατα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019

Άρθρο 197     Απασχόληση επιστηµονικών συνεργατών σε Εργαστήρια και Κλινικές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

Άρθρο 198    Οικονοµικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και ειδικευόµενους ειδικότητας αναισθησιολογίας – Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 4816/2021

Άρθρο 199 Παράταση χρόνου αναστολής καθηκόντων των µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) που υπηρετούν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 200 Εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

Άρθρο 201       Ρυθµίσεις για τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών

Άρθρο 202 Διαδικασία αποδοχής δωρεών και χορηγιών προς τα Α.Ε.Ι.

Άρθρο 203 Ρυθµίσεις για το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισµού

Άρθρο 204     Παράταση στην προθεσµία έκδοσης των Οδηγών Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης -Τροποποίηση του άρθρου 130 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)

Άρθρο 205       Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 206 Ρύθµιση θεµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης στα Πειραµατικά και Θεµατικά Ινστιτούτα Ε- παγγελµατικής Κατάρτισης και στις Πειραµατικές Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού – Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 4763/2020

Άρθρο 207 Ρύθµιση θεµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης στα δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων – Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020

Άρθρο 208 Ρύθµιση θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και Δευτερο- βάθµιας Εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016

Άρθρο 209        Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας -Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4763/2020

Άρθρο 210 Παράταση απόσπασης και θητείας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020

Άρθρο 211 Ρυθµίσεις θεµάτων φοίτησης στις Eπαγγελµατικές Σχολές Κατάρτισης και στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού – Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4763/2020

Άρθρο 212      Ρύθµιση θεµάτων καθορισµού τοµέων και ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών Λυκείων – Τροποποίηση της περ. ια) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013

Άρθρο 213        Ρύθµιση θεµάτων εποπτείας και λειτουργίας των Πρότυπων Επαγγελµατικών Λυκείων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4763/2020

Άρθρο 214              Αποσπάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και των δηµόσιων Επαγγελµατικών Σχολών Καtάρτισης – Τροποποίηση του άρθρου 118 του ν. 4692/2020

Άρθρο 215 Τίτλοι σπουδών Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και Τράπεζα Θεµάτων

Άρθρο 216 Θέµατα Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως – Τροποποίηση   του   άρθρου   64   του ν. 4415/2016

Άρθρο 217     Ρυθµίσεις µειονοτικών σχολείων Θράκης για την Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4692/2020

Άρθρο 218 Διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3432/2006

Άρθρο 219        Σύσταση θέσεων υπαλλήλων στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ωρωπού

Άρθρο 220 Σύστηµα επιβράβευσης απόδοσης Συµβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Άρθρο 221 Ρυθµίσεις θεµάτων για το Διοικητικό Συµβούλιο της Σιβιτανιδείου Δηµοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013

Άρθρο 222 Ρυθµίσεις για το Παλληµνιακό Ταµείο – Τροποποίηση   της    παρ.    7    του    άρθρου    27    του ν. 4589/2019

Άρθρο 223 Δαπάνες διεθνών υποχρεώσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

Άρθρο 224        Μεταφορά σχολικής µονάδας ιδιωτικού ή ξένου σχολείου

Άρθρο 225 Ρύθµιση απαλλαγών σχετικά µε την καταβολή κοµίστρου στα µέσα µαζικής µεταφοράς δικαι- ούχων αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018

Άρθρο 226 Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τα ζητήµατα έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιµετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 227    Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία – Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 του ν. 4790/2021-

Άρθρο 228     Παράταση της προθεσµίας έκδοσης του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ- δόσεων «Διόφαντος» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019

Άρθρο 229       Πρώιµη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέµβαση σε µαθητές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 230       Αρµοδιότητες του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4115/2013

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

Άρθρο 231 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ Άρθρο 232 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄ Άρθρο 233 Κατάργηση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού και των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Άρθρο 234     Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

Άρθρο 235        Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου B΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε΄

Άρθρο 236       Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαί- δευσης

Άρθρο 237 Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυµνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Άρθρο 238 Μεταβατικές διατάξεις για θέµατα φοίτησης, σίτισης και διαµονής µαθητικού δυναµικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυµνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 και στέγασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 239     Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυµνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006

Άρθρο 240 Λοιπές µεταβατικές διατάξεις για τη Δευτεροβάθµια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Άρθρο 241     Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες – Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών

ΜΕΡΟΣ  Η΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 242 Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Β΄

Άρθρο 243 Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Ε΄

Άρθρο 244 Καταργούµενες διατάξεις Μέρους ΣΤ΄

ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 245       Έναρξη ισχύος

Δείτε επίσης

Κεραμέως-3 πυλώνες νέου σχολείου: Αυτονομία, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, υποστήριξη εκπαιδευτικής κοινότητας
Νόμος 4821/2021: Προσλήψεις αναπληρωτών-Είσοδος ανεμβολίαστων στις τάξεις-Διαγραφή οφειλών μελών ΔΕΠ
Νόμος 4821/2021: Είσοδος εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχολεία-Σε ποιες περιπτώσεις δεν θα επιτρέπεται-Κυρώσεις

Πριν φύγετε

Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση