Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4850/2021: Προσλήψεις και έλεγχοι covid-ρυθμίσεις ΚΕΔΑΣΥ-Μεταθέσεις-Παράταση θητείας ΔΣ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4850/2021: Προσλήψεις covid-αρμοδιότητες ΚΕΔΑΣΥ-Μεταθέσεις-Συνέπειες μη προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού-νόσησης-τεστ-παράταση θητείας Διοικητικών Συμβουλίων Συλλόγων.

Νόμος 4850/2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 208 – 05.11.2021 ο νόμος 4850/2021 “Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών….” στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρα 95-96-97-98) και του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρα 76-77-78-79 για παράταση θητείας Διοικητικών Συμβουλίων, Αιρετών κ.α).

Νόμος 4850/2021
Οι διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ
Άρθρο 95
Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021
Η διάταξη αφορά

στην πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ τρίμηνης διάρκειας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εξ αιτίας των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία covid-19.

Συγκεκριμένα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων,

στις περιπτώσεις που προκύπτουν λειτουργικές ανάγκες ή οι μαθητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία covid-19, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Για το διδακτικό έτος 2021-2022, το ζήτημα της κάλυψης λειτουργικών αναγκών

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, αντιμετωπίζεται στις περιπτώσεις που:

α) μαθητές/τριες

αδυνατούν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού cονιd-19 να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση και

β) οι μόνιμοι

εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται με τον κορωνοϊό covid-19 ή είναι συναφείς με αυτόν.

Επιπλέον καθορίζεται

η διαδικασία για την τρίμηνη πρόσληψή τους, με δυνατότητα ανανέωσης.

Επίσης

στη διάταξη προβλέπονται οι διαδικασίες για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων υγειονομικής προστασίας, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα

περιγράφονται οι έννομες συνέπειες που επέρχονται για τους μόνιμους ή προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου.

Άρθρο 96
Αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Τροποποίηση της υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021

Η διάταξη αφορά στους υποψηφίους για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής και

προβλέπεται ότι

η αποκλειστική αρμοδιότητα των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, δεν εκτείνεται στις περιπτώσεις των εξετάσεων για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι

οι εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής διέπονται από ειδικό κανονιστικό πλαίσιο, με το οποίο λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μαθητών της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 97
Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2021-2022
Η διάταξη

αφορά στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.), οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ο λόγος που κατατέθηκε προς ψήφιση αυτή η διάταξη είναι

για να αντιμετωπισθεί η αδυναμία χρήσης του πληροφοριακού συστήματος e-Datacenter, με το οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία μεταθέσεων.

Με αυτόν τον τρόπο

παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάθεσης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ετσι μόνο για το τρέχον σχολικό έτος,

Θα υπάρξει δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης εντός του μηνός Νοεμβρίου για τους εκπαιδευτικούς και το αργότερο έως και τις 28.2.2022 για τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.).

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα

με τα άρθρα 168 και 169 του νόμου 4823/2021 οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 98
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την επαναλειτουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Αφορά στο

προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιπλέον,

αφορά στο προσωπικό και τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. καθώς και, ειδικότερα, στους αναδόχους παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του ιδρύματος και τους εργαζόμενους στους τομείς αυτούς.

_______________

Νόμος 4850/2021
Οι διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ

Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η παράταση θητείας έως 31.12.2021 των αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, οργάνων διοίκησης, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 76

Παράταση θητείας αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων – Θητεία αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007

Άρθρο 77

Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021

Άρθρο 78

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021

Άρθρο 79

Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020

_______________

Νόμος 4850/2021
Αναλυτικά τα άρθρα 95-96-97-98 στο Κεφάλαιο Β-Επείγουσες Διατάξεις του ΥΠΑΙΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 95
Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών εκ- παιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ως προς τη διενέργεια των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και ως προς τις περιπτώσεις κάλυψης λειτουργικών αναγκών για τις οποίες διενεργούνται οι προσλήψεις αυτές,

β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως προς την ανανέωση των συμβάσεων για την κάλυψη αναγκών που δεν αφορούν μόνο στην κάλυψη κενών,

γ) στο τέλος του τρίτου εδαφίου, διαγράφεται η φράση «του προηγούμενου εδαφίου»,

δ) μετά από το τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο, για τη δυνατότητα παροχής, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου,

ε) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο, ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, και η παρ. 1 του άρθρου 111 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο για το διδακτικό έτος 2021-2022, οι υποψήφιοι του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) δύνανται να προσλαμβάνονται και ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που:

α) μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 55254/9.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β’ 4187) και την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 4188) και

β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι συναφείς με αυτόν.

Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., εφόσον κατά την αυτοδίκαιη λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη, για την οποία διενεργήθηκε η πρόσληψη. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή της, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης.

Οι προσωρινοί αναπληρωτές της παρούσας δύνανται να παρέχουν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την παροχή της υπηρεσίας του προσωπικού της παρούσας, ιδίως ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 περί των δηλώσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ως προς τους λόγους στους οποίους ανάγονται οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πρόκειται να καλυφθούν,

β) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, ώστε o αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης να καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών,

γ) διαγράφεται το τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 2 του άρθρου 111 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της παρ. 1 καλούνται οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (Γ1’ και Γ2’), καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019, πέραν της δήλωσης προτίμησης που υποβάλλουν για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να προσληφθούν στις ίδιες ως άνω δηλωθείσες περιοχές, αν παραστεί ανάγκη λόγω του κορωνοιού COVID-19, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανάγονται στους λόγους της παρ. 1.

Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ για όλο το διδακτικό έτος 2021-2022 και είναι αμετάκλητη.

Ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.».

Νόμος 4850/2021

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021, περί των συνεπειών της μη προσκόμισης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου από εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο ως προς την αναφορά σε προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και ως προς την αναφορά σε συγκεκριμένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου,

β) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της περ. α) ως προς την παραπομπή στο εισαγωγικό εδάφιο,

γ) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. β) ως προς την παραπομπή στο εισαγωγικό εδάφιο,

δ) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περ. β) ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη του ν. 4589/2019 (Α’ 13), και η παρ. 8 του άρθρου 111 τροποποιείται ως εξής:

«8. Στην περίπτωση εκείνη που μόνιμοι ή προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. δεν προσκομίσουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 (L 211) και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95), με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή στο αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή βεβαίωση θετικού δια- γνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1298) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19, η οποία εκδίδεται είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τότε δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν και επέρχονται οι εξής συνέπειες:

α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Με όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή, εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα παραπάνω προβλεπόμενα.

Νόμος 4850/2021

β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., οι οποίοι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκομίζουν στον Διευθυντή/Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, στον Προϊστάμενο των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), στον Προϊστάμενο των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα παραπάνω προβλεπόμενα, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Στην περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται για προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, εφαρμόζονται η παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και η παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να καθορίζονται περαιτέρω συνέπειες για όλους τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που μετά την ανάληψη υπηρεσίας παραβαίνουν άπαξ ή και επανειλημμένως τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.».

_______________

Νόμος 4850/2021
Άρθρο 96
Αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Τροποποίηση της υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021

Η υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) περί της αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία, ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες σε ορισμένες εξετάσεις, τροποποιείται με την προσθήκη της εξαίρεσης των εξετάσεων για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής, και διαμορφώνεται ως εξής:

«αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μα- θητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με ανα- πηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής, ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το μορφότυπο των θεμάτων, δοκιμασίες στις εξετάσεις της υποπερ. αη), ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της υποπερ. αη), με εξαίρεση τις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής, για τις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικές ειδικές διατάξεις.».

_______________

Νόμος 4850/2021
Άρθρο 97
Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2021-2022

Αποκλειστικά για τις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2021-2022, οι αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο έως και την 30ή.11.2021 και οι αιτήσεις μετάθεσης των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) υποβάλλονται το αργότερο έως και την 28η.2.2022.

_______________

Νόμος 4850/2021
Άρθρο 98
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την επαναλειτουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), για τη λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τις 31.12.2021.

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, για τη λήψη μέτρων ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία, παρατείνεται, από τη λήξη της, για το σχολικό έτος 2021-2022.

3. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, για την εκπαιδευτική διαδικασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), παρατείνεται, από τη λήξη της, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

4. Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), δύνανται να παρατείνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2021.

Δείτε σε μορφή pdf το νόμο 4850/2021-ΦΕΚ A 208 – 05.11.2021

Δείτε επίσης

Δημόσιο-covid: Τροποποίηση ΚΥΑ ως προς χρόνο και βεβαίωση νόσησης και την ισχύ του πιστοποιητικού
Μέτρα κορονοϊού έως 22.11.2021: Δημόσιο-ιδιωτικός τομέας-σχολεία-εκλογές οργάνων διοίκησης
Διατροφή παιδιών-εφήβων στα σχολεία-Κανόνες υγιεινής για την σίτιση σε ολοήμερα | Οδηγίες
Προσλήψεις 89 ΕΕΠ-ΕΒΠ και 54 ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής για το 2021-22 | Ειδική Προκήρυξη
Πίνακες κατάταξης 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 υποψήφιων εκπαιδευτικών | ΦΕΚ
Δήλωση edupass: 6 ερωτήσεις και απαντήσεις-Ποιοι-πότε και πως την υποβάλλουν

Πριν φύγετε

Μήνυση εκπαιδευτικού για βιασμό, κατά του Προϊσταμένου της στη Λάρισα-Ενημερώθηκε το ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση