Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 4986/2022 με διατάξεις για επιμόρφωση εκπ/κών, ΕΕΠ-ΕΒΠ-Πανεπιστήμια-Αποσπάσεις μελών ΔΕΠ-Κτηριολογικά

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 4986/2022 με διατάξεις για επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ-Πανεπιστήμια-Αποσπάσεις μελών ΔΕΠ-Κτηριολογικά-Συμβάσεις καθαριότητας | ΦΕΚ.

Νόμος 4986/2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 204/28-10-2022 ο νόμος 4986/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ που αφορούν σε αποσπάσεις μελών ΔΕΠ – Κτηριολογικά Προγράμματα – Συμβάσεις καθαριότητας χώρων Πανεπιστημίων και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Με τις διατάξεις αυτές:

Άρθρο 1: Παρέχεται  η δυνατότητα απόσπασης έως τρία χρόνια στα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) πλήρους απασχόλησης των ΑΕΙ, ως εμπειρογνώμονες σε διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 2: Προβλέπεται ότι στη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετέχουν 7 μέλη ΔΕΠ, τα οποία προέρχονται από ελληνικά ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΑΠ, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της αυτονομίας και αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 3: Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης  των  ατομικών  συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα των χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έως και την 31η.03.2023. Επίσης ορίζεται ότι απαγορεύεται η μετατροπή των συγκεκριμένων συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4: Προβλέπεται ότι η έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος των ΑΕΙ προηγείται της εκπόνησης του πρώτου απαιτούμενου σταδίου μελέτης για το έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις μελέτες διατάξεις.

Άρθρο 5: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Ειδικότερα, λόγω επικαιροποίησης των μεθόδων και μέσων των επιμορφώσεων με σκοπό εκπαιδευτικές ανάγκες, ορίζεται το εύρος κανονιστικής αρμοδιότητας της διοίκησης για την οργάνωση και υλοποίηση κάθε μορφής επιμόρφωσής τους – Δείτε αναλυτικά το άρθρο 5 ΕΔΩ

Δείτε το νόμο 4986/2022 – ΦΕΚ Α 204/28-10-2022

Δείτε αναλυτικά τα άρθρα

Άρθρο 82. Απόσπαση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε διεθνείς οργανισμούς -Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 157 του ν. 4957/2022

Στο άρθρο 157 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των αδειών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης δύνανται να αποσπώνται ως εμπειρογνώμονες σε διεθνείς οργανισμούς, με πράξη του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης Τμήματος και αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π. και του διεθνούς οργανισμού. Το μέλος Δ.Ε.Π. συνεχίζει να λαμβάνει πλήρεις αποδοχές κατά το χρονικό διάστημα της απόσπασής του στον διεθνή οργανισμό, εφόσον δεν λαμβάνει άλλη αμοιβή από αυτόν. Ο συνολικός χρόνος απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Η υπηρεσία των μελών Δ.Ε.Π. κατά τη διάρκεια της απόσπασης θεωρείται πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Δεν είναι δυνατή η απόσπαση μέλους Δ.Ε.Π., αν αυτό έχει λάβει την άδεια των περ. α) και β) της παρ. 1 κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.»

Άρθρο 83. Ρυθμίσεις για τη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου -Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 2552/1997

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), περί της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Έως τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής του, το ΕΑΠ διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.).
Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διορίζονται ή αντικαθίστανται τα μέλη της Δ.Ε. του ΕΑΠ.
Ως μέλη της Δ.Ε. ορίζονται:
α) Επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής συμπεριλαμβανομένου του ΕΑΠ ή Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, είτε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ή ερευνητές, οι οποίοι έχουν γνώση και πείρα σε θέματα εκπαίδευσης από απόσταση και λειτουργίας Ανοικτών Πανεπιστημίων.
Ως Πρόεδρος της Δ.Ε. ορίζεται ένα (1) από τα ως άνω τακτικά μέλη.
β) Οι κοσμήτορες των αυτοδύναμων Σχολών του Ιδρύματος, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους Αναπληρωτές τους.
γ) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., που εκλέγεται με το αναπληρωματικό του από τα υπηρετούντα στο ίδρυμα μέλη Δ.Ε.Π. με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών αυτής της κατηγορίας προσωπικού.
Σε περίπτωση μη εκλογής για οποιονδήποτε λόγο του εκπροσώπου των υπηρετούντων στο ίδρυμα μελών Δ.Ε.Π., η Δ.Ε. νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τον ορισμό του ανωτέρω μέλους.»

Άρθρο 84. Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου δύνανται να παρατείνονται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2023, για το Πανεπιστήμιο Πατρών, και την 31η.1.2023, για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, απαγορευμένης κάθε περίπτωση μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Άρθρο 85. Ρυθμίσεις για την έγκριση κτηριολογικών προγραμμάτων -Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 18 ν. 3467/2006

Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α’ 128), περί της έγκρισης των κτηριολογικών προγραμμάτων κτηρίων που στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.» αντικαθίστανται από το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.»,
β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται βα) ώστε η έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να προηγείται της εκπόνησης του αρχικού σταδίου μελέτης του έργου, ββ) με την κατάργηση της προϋπόθεσης της προηγούμενης εξασφάλισης των αντίστοιχων πιστώσεων για τη μελέτη του έργου και βγ) με τη διαγραφή της νομοθετικής παραπομπής και η περ. α) της παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. α) Τα κτηριολογικά προγράμματα των κτηρίων που στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες των Α.Ε.Ι. εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία των ανωτέρω Ιδρυμάτων και εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος προηγείται της εκπόνησης του αρχικού σταδίου μελέτης του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μελέτες.»

Άρθρο 86. Θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού -Αντικατάσταση υποπερ. γγ) περ. α) παρ. 1 άρθρου 65 ν. 4589/2019

Η υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να καθορίσει με απόφασή του θέματα σχετικά με την εισαγωγική επιμόρφωση, καθώς και με επιμόρφωση προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από τον διορισμό των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ) μετά από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο χρόνος και η διάρκεια, οι επιμέρους αρμοδιότητες των οργάνων και των φορέων συνεργασίας για την οργάνωση, τη λειτουργία, την υλοποίηση, την εν γένει δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διαδικασία, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση ειδικής πλατφόρμας, το ειδικότερο περιεχόμενο και τα μέσα υλοποίησης, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης των μελών, ο τρόπος πιστοποίησης, η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης που χορηγούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), για την περιοδική επιμόρφωση, για τα ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και για την επιμόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και κάθε άλλης μορφής επιμόρφωσης ύστερα από τον διορισμό.»

Δείτε επίσης

Συνταγματική η Πανεπιστημιακή Αστυνομία σύμφωνα με το ΣτΕ | Απόφαση 

 Δηλώσεις συγγραμμάτων φοιτητών από Δευτέρα 24 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Οργάνωση και λειτουργία Μεταπτυχιακών: Οδηγίες και εξειδίκευση διατάξεων του ν. 4957/2022 | Εγκύκλιος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση