Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νόμος 5014/2023 με τις διατάξεις για έναρξη αξιολόγησης-Συμβούλους Εκπ/σης και Συντονιστές Ε.Ε-Πρότυπα σχολεία 

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νόμος 5014/2023 με τις διατάξεις για έναρξη αξιολόγησης εκπαιδευτικών-Συμβούλους Εκπαίδευσης και Συντονιστές Ε.Ε-Πρότυπα σχολεία  – ΦΕΚ Α/14-1-2023.

Νόμος 5014/2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α/21-1-2023 ο νόμος 5014/2023 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών “Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις”, με τα 5 άρθρα-διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε σε μορφή pdf το Nόμο 5014/2023 – ΦΕΚ Α/21-1-2023 

Συγκεκριμένα

Στο άρθρο 55  αυξάνονται τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής, από ένα (1) σύμφωνα ισχύουσα ρύθμιση, σε δυο (2).

Στο άρθρο 56 τροποποιείται το άρθρο 80 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων για αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), με στόχο τη συμπλήρωση και την περαιτέρω εξειδίκευση νομοθετικής εξουσιοδότησης που εμπεριέχεται άρθρο αυτό.

Στο άρθρο 57 προβλέπεται ότι κατά μεταβατικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξακολουθεί η λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) που καταργήθηκαν με τον ν. 4823/2021 (Α 136) οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, των οποίων αναμένεται η ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής, θα ασκούν αρμοδιότητες και γένει θα συμπράττουν ή συμβάλλουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία των κέντρων αυτών, σε αντικατάσταση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Εργου, οι Θέσεις των οποίων επίσης καταργήθηκαν με τον ίδιο νόμο.

Στο άρθρο 58 προβλέπεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, η αποτίμηση της αξιολογικής κρίσης από τον αξιολογητή γίνεται με έγγραφη τεκμηρίωση, οποία γνωστοποιείται κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογούμενο, προκειμένου να αρχίσει η πενθήμερη προθεσμία που προβλέπεται για την υποβολή της έκθεσης με τις παρατηρήσεις εκ μέρους του αξιολογούμενου, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία.

Στο άρθρο 59 αυξάνεται το ανώτατο όριο θητειών του προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), από (2) σε τρεις (3) θητείες.

Αναλυτικά τα άρθρα

Άρθρο 55

Δυνατότητα υποβολής δήλωσης προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 ν. 4692/2020

Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), περί της υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε πρότυπα σχολεία, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «σε ένα Π.Σ.» αντικαθίσταται από τη φράση «σε Π.Σ.»,

β) προστίθεται νέο, δεύτερο εδάφιο,

γ) στο τρίτο εδάφιο, μετά από τη λέξη «ένα» προστίθεται ο αριθμός «(1)», και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε Π.Σ. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα στην αίτησή του να δηλώνει με σειρά προτίμησης μέχρι δύο (2) Π.Σ. Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει τη συμμετοχή του αιτούντος στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα (1) ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 7.».

Άρθρο 56

Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 4823/2021

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 80 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’ του νόμου αυτού, για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τροποποιείται, ως προς το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, και το άρθρο 80 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 80

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζονται:

α) επιμέρους υποπεδία ή υποκριτήρια, στα οποία αναλύονται τα πεδία και κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι τετράβαθμες κλίμακες των επιμέρους κριτηρίων ή υποκριτηρίων κάθε πεδίου ή υποπεδίου που αξιοποιούνται από τους αξιολογητές κατά τη διενέργεια της αξιολόγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τα πεδία, υποπεδία, κριτήρια και υποκριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. και

β) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ή τη διαδικασία διενέργειάς της.

Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων του πρώτου εδαφίου, εφόσον αφορά σε ειδικά ζητήματα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. της μειονοτικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της διαδικασίας διενέργειάς της, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση και του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 57

Μεταβατικές διατάξεις για τις δομές και τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021

Στο άρθρο 231 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, για τις δομές και τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην παρ. 1, γίνονται λεκτικές μεταβολές και επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να μην αναφέρεται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,

β) το δεύτερο εδάφιο καταργείται,

γ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού να μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από την παύση λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),

δ) το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε δα) να μην αναφέρεται στους Συμβούλους Εκπαίδευσης και δβ) να προβλέπεται ανάληψη υπηρεσίας μετά από την τοποθέτηση, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα οποία καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τον ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Για την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα στις Κυβερνήσεως.

Οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των θέσεων που καταργούνται με την παρ. 1 του άρθρου 233, από την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάληψη υπηρεσίας από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται, μετά την τοποθέτησή τους, το αργότερο μέχρι και την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου.»,

β) στην παρ. 1Α, γίνονται λεκτικές μεταβολές και επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) προστίθενται νέα, πρώτο και δεύτερο, εδάφια,

β) προστίθενται νέα εδάφια, έβδομο, όγδοο και ένατο, και η παρ. 1Α διαμορφώνεται ως εξής:

«1Α. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι θέσεις των οποίων καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τον ν. 4547/2018, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του έβδομου εδαφίου, οπότε λήγει η θητεία τους ή παύουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με την έκδοση της απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης του όγδοου εδαφίου.

Για τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ο Οργανωτικός Συντονιστής ή υπάρχει αδυναμία νόμιμης αναπλήρωσής του, καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί παράλληλα ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του τρίτου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης των παράλληλων καθηκόντων καταβάλλεται στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ως επίδομα θέσης ευθύνης μόνο το επίδομα που λαμβάνουν οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 6.

Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Μετά από την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των επιλεγέντων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και μέχρι την παύση της λειτουργίας του σύμφωνα με την παρ. 1, προΐσταται και ασκεί αρμοδιότητες και καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων στον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με την οποία ορίζεται και ο αναπληρωτής του για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης των εν λόγω παράλληλων καθηκόντων καταβάλλεται στον Σύμβουλο Εκπαίδευσης ως επίδομα θέσης ευθύνης μόνο το επίδομα που λαμβάνουν οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 6.»,

γ) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, οι θέσεις των οποίων καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τον ν. 4547/2018, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από το κάθε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης της παρ. 4 του άρθρου 37 και την τοποθέτηση των επιλεγέντων Συμβούλων Εκπαίδευσης, οπότε σταδιακά παύει η άσκηση των αρμοδιοτήτων εκ μέρους εκείνων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίοι κατέχουν θέση και στελεχώνουν τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των οποίων έχουν αναλάβει υπηρεσία και ασκούν τις αρμοδιότητές τους οι επιλεγέντες Σύμβουλοι Εκπαίδευσης.

Για τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ανάληψη υπηρεσίας από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, γίνεται μετά την τοποθέτησή τους και το αργότερο μέχρι και την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου. Από την ανάληψη υπηρεσίας οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τον παρόντα και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, συγκροτούν την Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των οποίων έχουν αναλάβει υπηρεσία και ασκούν αρμοδιότητες, και εν γένει συμπράττουν ή συμβάλλουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σε αντικατάσταση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι θέσεις των οποίων καταργούνται.

Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις, όπου προβλέπεται η συμμετοχή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, μεταξύ των οποίων και συμβουλίων επιλογής, με εξαίρεση την Ολομέλεια των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη των οργάνων αυτών και μετά από τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, έως την ανασυγκρότηση των εν λόγω συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 233.

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που τους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες και καθήκοντα επιστημονικής ή και παιδαγωγικής ευθύνης σε σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες, τα οποία, ακόμη και κατά ένα μέρος, δεν ασκούνται από τους τοποθετούμενους Συμβούλους Εκπαίδευσης, εξακολουθούν να ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες και καθήκοντά τους κατά το μέρος αυτό μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας και την εξ ολοκλήρου άσκηση αυτών από Συμβούλους Εκπαίδευσης ή Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και, το αργότερο, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδαφίου.

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, των οποίων η περιοχή αρμοδιότητας εκτείνεται σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εκτός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της έδρας τους, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και συμπράττουν ή συμβάλλουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγεται η Διεύθυνση ή οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου εκτείνεται η περιοχή αρμοδιότητάς τους.»,

δ) προστίθενται παρ. 2Α, 2Β και 2Γ ως εξής:

«2Α. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, έως τη λήξη της θητείας τους, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου υπηρετούν.

Αρμόδια συμβούλια για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν σε διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, είναι τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 4 του άρθρου 37.

2Β. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, την ευθύνη του προγραμματισμού των αξιολογήσεων έχει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ενώ ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ετήσιο προγραμματισμό στην περιοχή ευθύνης του.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης διατηρούν την αρμοδιότητα ανάθεσης και κατανομής της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, σε περίπτωση κενών ή κενούμενων θέσεων, μέχρι τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των καθηκόντων τους σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2.

2Γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 1, 1Α, 2, 2Α και 2Β κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και, ιδίως, σχετικά με την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης που ασκούσαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, των οποίων λήγει η θητεία ή παύει η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και με τη σύμπραξη ή συμβολή των Συμβούλων Εκπαίδευσης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.», και

ε) στην παρ. 6 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να αναφέρεται και στην παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων και αβ) να παραπέμπει και στην παρ. 1Α, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε βα) να αναφέρεται, ομοίως, και στην παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων και ββ) να παραπέμπει στο πέμπτο και έκτο, και όχι στο τελευταίο, εδάφιο της παρ. 2, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Έως τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις παρ. 1Α και 2, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης, που προβλέπεται στις υποπερ. γγ’ και δδ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύουν έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 28 του παρόντος.

Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και μετά από τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους στις περιπτώσεις του πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 2, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης.

Έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102).»

Άρθρο 58

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 73 ν. 4823/2021.

Στην παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλεφθεί ότι η αποτίμηση της αξιολογικής κρίσης από τον αξιολογητή γίνεται με έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογούμενο,

β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να διευκρινιστεί ότι η έκθεση του εκπαιδευτικού αφορά στην αξιολογική κρίση, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ο αξιολογητής συζητά με τον εκπαιδευτικό την αξιολογική κρίση του, τεκμηριώνοντας εγγράφως την αποτίμησή του, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογούμενο. Ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει σε διάστημα πέντε (5) ημερών έκθεση με τις παρατηρήσεις του, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, ως προς την αξιολογική κρίση.

Η έκθεση του εκπαιδευτικού επί της αξιολογικής κρίσης καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.»

Άρθρο 59

Θέματα της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 4 άρθρου 1 ν. 4142/2013

Στην περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α’ 83), περί της θητείας του προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να μην επιτρέπεται ο διορισμός για περισσότερες από τρεις (3), και όχι δύο (2) θητείες, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να εναρμονιστεί με την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου, και η περ. ε) διαμορφώνεται ως εξής:

«ε) Η θητεία του προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής, ενώ δεν επιτρέπεται ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις (3) θητείες, διαδοχικές ή μη. Σε περίπτωση διαδοχικών θητειών δεν απαιτείται δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.».

Δείτε σχετικά

Εναρξη αξιολόγησης: Ποιοι και σε ποιες περιοχές θα προηγηθούν-Σε ποιες θα ξεκινήσει μέσα Μαρτίου 

Πλατφόρμα αξιολόγησης-Ηλεκτρονικός φάκελος-Τι θα αξιολογηθεί από το έργο εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα μετά 41 χρόνια-7 ερωτήσεις/απαντήσεις 

Κεραμέως: Αρχίζει η αξιολόγηση εκπ/κών-Διορισμοί σε εξάρτηση με εκλογές-Πίνακες γενικής σύντομα-διάταξη για σχολική βία

 ΠΕΚ για έναρξη ατομικής αξιολόγησης: Ψευδεπίγραφος τίτλος-Στόχος η ψηφοθηρία και η επικοινωνιακή διαχείριση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση