Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νομοσχέδιο για το νέο σχολείο: 12 διατάξεις που θα συζητηθούν

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νομοσχέδιο για το νέο σχολείο: 12 διατάξεις που θα συζητηθούν στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”.

Νομοσχέδιο για το νέο σχολείο

Συγκεντρώσαμε και παραθέτουμε ακολούθως 12 σημεία-διατάξεις από το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”,  τα οποία έχουν ενδιαφέρον και θα συζητηθούν.

Οι διατάξεις αυτές έχουν να κάνουν με:

1. Συνεδριάσεις ΕΔΥ: Στο διδακτικό ωράριο για Πρόεδρο και εκπαιδευτικό, στο εργασιακό για μέλη ΕΕΠ.

2. Γενικές προϋποθέσεις για επιλογή στελέχους εκπαίδευσης διδακτική υπηρεσία 8 ετών και ΤΠΕ Α ́ επιπέδου-Δεν υπολογίζεται διδακτική η υπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ και ΚΕΠΕΑ.

3. Υποχρεωτική η συμμετοχή στην αξιολόγηση και υπηρεσιακό καθήκον μείζονος σημασίας.

4. Οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων δύνανται να καταλάβουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

5. Αποκλεισμός 8 ετών από διεκδίκηση θέσης ευθύνης σε στέλεχος που αρνηθεί ή παρακωλύσει αξιολόγηση.

6. Μη μονιμοποίηση και επανάληψη διαδικασίας αν δόκιμος εκπαιδευτικός-ΕΕΠ-ΕΒΠ αξιολογηθεί με έργο “μη ικανοποιητικό“.

7. Χρόνος εκτός εργασιακού ωραρίου σε εκπαιδευτικούς Εκπαιδευτικών Ομίλων με μπόνους για την αξιολόγηση.

8. Συνεκτίμηση θητείας Μέντορα στην αξιολόγηση.

9. Εκτός ωραρίου τα επιμορφωτικά σεμινάρια.

10. Εγγραφη επίπληξη και από Διευθυντή ή Προϊστάμενο σχολικής μονάδας.

11. Προσφορά 11 υπηρεσιών πέρα από τις ώρες διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς.

12. Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας σε κάθε σχολική μονάδα.

Δείτε
Το νομοσχέδιο Αναβάθμιση Σχολείου και Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών: 172 άρθρα-238 σελίδες
Αναλυτικά
1. Συνεδριάσεις ΕΔΥ: Στο διδακτικό ωράριο για Πρόεδρο και εκπαιδευτικό, στο εργασιακό για μέλη ΕΕΠ

Άρθρο 15 – Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

11. Οι ώρες συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ. ανήκουν για μεν τον πρόεδρο αυτής και τον εκπαιδευτικό της περ. β ́ της παρ. 3 στο διδακτικό τους ωράριο, για δε τα υπόλοιπα μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.

_______________

2. Γενικές προϋποθέσεις για επιλογή στελέχους εκπαίδευσης διδακτική υπηρεσία 8 ετών και ΤΠΕ Α ́ επιπέδου

Άρθρο 29 – Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

1. Αν δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος, οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής:

α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών και

β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α ́ επιπέδου. Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης,από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. α ́ τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης.

Η γνώση Τ.Π.Ε. Α ́ επιπέδου της περ. β αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26του π.δ. 50/2001(Α` 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

Δείτε: Αποκλεισμός εκπαιδευτικών-ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ από υπηρεσιακές μεταβολές και επιλογές στελεχών

_______________

3. Υποχρεωτική η συμμετοχή στην αξιολόγηση και υπηρεσιακό καθήκον μείζονος σημασίας

Άρθρο 54 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής αξιολόγησης

3. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καθώς και συνολικά του έργου των σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δομών, όπως και η διευκόλυνση και προώθηση της διαδικασίας αυτής μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, από τη θέση του αξιολογητή, του αξιολογούμενου και εν γένει του συμπράττοντος καθοιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον μείζονος σημασίας, λόγω των επιδιωκόμενων με αυτήν σκοπών, για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π..

_______________

4. Οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων δύνανται να καταλάβουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης

Άρθρο 54 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής αξιολόγησης

7. Οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολικών μονάδων δύνανται να καταλάβουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκπαιδευτικοί υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να αξιολογηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ ́ του Μέρους Β ́.

Η αίτηση υποβάλλεται στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας που ανήκουν και διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

_______________

5. Αποκλεισμός 8 ετών από διεκδίκηση θέσης ευθύνης σε στέλεχος που αρνηθεί ή παρακωλύσει αξιολόγηση

Άρθρο 58 – Κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης

6. Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α ́ και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη

_______________

6. Μη μονιμοποίηση και επανάληψη διαδικασίας αν δόκιμος εκπαιδευτικός-ΕΕΠ-ΕΒΠ αξιολογηθεί με έργο “μη ικανοποιητικό“.
Άρθρο 74 – Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του ΕΕΠ-ΕΒΠ
2. Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό» κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδίαΑ1, Α2 ή Β ή Α ́ ή Β ́, κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη.

_______________

7. Χρόνος εκτός εργασιακού ωραρίου σε εκπαιδευτικούς Εκπαιδευτικών Ομίλων με μπόνους για την αξιολόγηση

Άρθρο 84 – Λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων –Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων

Η επιλογή των Υπευθύνων των Εκπαιδευτικών Ομίλων πραγματοποιείται μεταξύ των εκπαιδευτικών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων.

2. Ο χρόνος που οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων δεν προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους, καθώς και κατά την επιλογή τους ως στελεχών εκπαίδευσης σύμφωνα με την υποπερ. εε ́ της περ. ε ́ της παρ. 3 του άρθρου 31.

_______________

8. Συνεκτίμηση θητείας Μέντορα στην αξιολόγηση

Άρθρο 88 – Παιδαγωγικός σύμβουλος μέντορας στη σχολική μονάδα

4.Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως παιδαγωγικού συμβούλου μέντορα συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή του, καθώς και κατά την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης σύμφωνα με την υποπερ. εε ́ της περ. ε ́ της παρ. 3 του άρθρου 31.

_______________

9. Εκτός ωραρίου τα επιμορφωτικά σεμινάρια

Άρθρο 90 – Ενδοσχολική επιμόρφωση

3.Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου.

4. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια της παρ.1 είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους.

5. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμορφωτικού σεμιναρίου, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναλαμβάνουν να χορηγήσουν στους εκπαιδευτικούς έντυπη ή ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης του επιμορφωτικού σεμιναρίου και καταχωρίζουν την τελευταία στον ατομικό ηλεκτρονικό υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού του άρθρου 68.

_______________

10. Εγγραφη επίπληξη και από Διευθυντή ή Προϊστάμενο σχολικής μονάδας.
Άρθρο 91 – Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τον Διευθυντή
Στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης με εξαίρεση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης δύναται, ως πειθαρχικός προϊστάμενος, να επιβάλλει και ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.

_______________

11. Προσφορά 11 υπηρεσιών πέρα από τις ώρες διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς

Άρθρο 95 – Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προιστάμενο της σχολικής μονάδας

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως,

 • η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων,
 • η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων,
 • η καταχώριση ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών,
 • η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
 • ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου,
 • η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα,
 • οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών,
 • η επίβλεψη σχολικών γευμάτων,
 • η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων,
 • η τήρηση βιβλίων του σχολείου και
 • η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α’ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.

_______________

12. Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας σε κάθε σχολική μονάδα

Άρθρο 98 – Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Κάθε σχολική μονάδα δημιουργεί και λειτουργεί, με ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, η οποία ως προς το περιεχόμενο περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα εξής:

(α) πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό, τις υποδομές και τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας, καθώς και για την προσβασιμότητα αυτής σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία,

(β) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει ανά σχολικό έτος, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του,

(γ) τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τους εκπαιδευτικούς ομίλους και κάθε είδους δράσεις, αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές που υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα,

(δ) το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 (Α ́111) και

(ε) τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020.

Δείτε σχετικά

Διαβούλευση νομοσχεδίου Υπουργείου Παιδείας έως 14 Ιουλίου 2021
Το νομοσχέδιο Αναβάθμιση Σχολείου και Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών: 172 άρθρα-238 σελίδες
Αποκλεισμός εκπαιδευτικών-ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ από υπηρεσιακές μεταβολές και επιλογές στελεχών
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-3 πεδία: Διδακτική-Διαχείριση τάξης-Υπηρεσιακή συνέπεια/επάρκεια
Αξιολόγηση ΕΕΠ-ΕΒΠ Ειδικών-Γενικών σχολείων-ΚΕΔΑΣΥ: Διαδικασία-Πεδία-Κριτήρια-Περιοδικότητα
Ενίσχυση ρόλου Διευθυντή σχολείου και στελεχών εκπαίδευσης στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
 Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ): Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΕΔΑΣΥ-σχολείου-γονέων
Η σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης-Εως πότε παραμένουν τα νυν στελέχη στη θέση τους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση