Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ο σχεδιασμός για την Ειδική Αγωγή και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ για το 2024 από το Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο σχεδιασμός για την Ειδική Αγωγή και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το 2024.

Ο σχεδιασμός για την Ειδική Αγωγή & το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα ΑμεΑ

Ακολούθως παρουσιάζεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και ο σχεδιασμός για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αναλυτικά

Α. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Πολιτικές του Υπουργείου για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

 1. Ενίσχυση του θεσμού του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού,
 2. Διενέργεια εκστρατείας ενημέρωσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην εκπαίδευση,
 3. Αναθεώρηση ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία με έμφαση στη συμπεριληπτική/ ενταξιακή εκπαίδευση,
 4. Βελτίωση της περιβαλλοντικής και μαθησιακής προσβασιμότητας,
 5. Συγκρότηση και υλοποίηση σχεδίου δράσης για την πρώιμη εκπαιδευτική παρέμβαση,
 6. Πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία συμπεριληπτικών/ ενταξιακών σχολικών κοινοτήτων,
 7. Αναβάθμιση των δεδομένων που συλλέγονται από το MySchool αναφορικά με τους μαθητές/τριες με αναπηρία,
 8. Αποτίμηση λειτουργίας του θεσμού των Τμημάτων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης,
 9. Ψηφιακά εργαλεία για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 10. Πιλοτικό Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ),
 11. Υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ για την προαγωγή της συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης,
 12. Αναλυτικοί οδηγοί στο πλαίσιο προγράμματων σπουδών για σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
 13. Εφαρμογή Ν. 4957/2022 (Α΄141) για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
 14. Υποστήριξη Παρεμβάσεων Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες,
 15. Ενσωμάτωση Οδηγού προσβασιμότητας στους κανονισμούς λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ,
 16. Ενίσχυση και επέκταση του θεσμού των Δημοσίων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής,
 17. Ψηφιακές Δεξιότητες,
 18. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αναβάθμιση ψηφιακής υποδομής ΥΠΑΙΘΑ – Ενίσχυση της Κυβερνοασφάλειας Υποδομών και Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΠΑΙΘΑ,
 19. e-University

Κάρτα Φιλάθλου ΑμεΑ

Νομοθετική ρύθμιση με πρόβλεψη έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τις προϋποθέσεις και τους όρους έκδοσης και χρήσης. Συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία που εποπτεύουν την πιστοποίηση της αναπηρίας ή άλλες κάρτες αναπηρίας.

Προώθηση του αθλητισμού των ΑμεΑ μέσω της ιατρικής κοινότητας

Συνεργαζόμαστε με τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ιατρικής κοινότητας ως προς τη σημασία της αθλητικής δραστηριότητας και της αναψυχής στη ζωή των ατόμων με αναπηρία.

Δράσεις Αθλητισμού για τα ΑμεΑ στους Δήμους

Αξιοποιούμε τα επιμέρους σημεία αναφοράς του ν. 4488/2017 στους Δήμους για την ενίσχυση δράσεων αθλητισμού για άτομα με αναπηρία και τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων προγραμμάτων.

____________________

Β. Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) 

Διαμόρφωση αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας δομών και θεσμών και Εφαρμογή του σε όλες τις δομές και ΣΜΕΑΕ – 4ο τρίμηνο 2024

 1. Στρεβλώσεις και αναποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης.
 2. Ενίσχυση του θεσμού και διαμόρφωση πλαισίου στήριξης της αποτελεσματικής λειτουργίας του (εισαγωγή ρυθμίσεων, καθηκοντολόγιο ΠΣ.
 3. Αναβάθμιση του ρόλου των Τμημάτων Ένταξης και ίδρυση νέων ΤΕ βάσει μελέτης αξιολόγησης.
 4. Έμφαση στην ενταξιακή/συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) ως την αναγκαία, βασική αρχή οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστημάτων.
 5. Σχεδιασμός δράσεων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.
 6. Σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στα ΣΜΕΑΕ, καθώς και σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στις ΣΜΕΑΕ.

Επίσης

 • Αναλυτικοί οδηγοί στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, για πρώτη φορά, για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε 7 περιοχές παρέμβασης μαθήματα για τα ειδικά νηπιαγωγεία και δημοτικά, και σε 16 αντικείμενα 4 ομάδων προσανατολισμού για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (ΕΣΔΑμεΑ).
 • Αναθεώρηση ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία με έμφαση στη συμπεριληπτική/ ενταξιακή εκπαίδευση.
 • Εφαρμογή της πρώιμης/έγκαιρης εκπαιδευτικής παρέμβασης, ορισμός του Υπευθύνου Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και προσβασιμότητα στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4823/2021.
 • Επεξεργασία περαιτέρω διατάξεων, τις οποίες θα εισηγηθεί η ομάδα εργασίας για την αποδελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τη χαρτογράφηση βελτιωτικών αλλαγών (ΕΣΔΑμεΑ), (ΕΣΔΛΟΑΤΚΙ+).

____________________

Εργα

Βελτίωση της περιβαλλοντικής και μαθησιακής προσβασιμότητας

Κατάρτιση και υλοποίηση Σχεδίου Προσβασιμότητας, δράσεις διασφάλισης προσβασιμότητας, δημιουργία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού (ΕΣΔΑμεΑ).

Συγκρότηση και υλοποίηση σχεδίου δράσης για την πρώιμη εκπαιδευτική παρέμβαση

Έργο που θα περιλαμβάνει την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος για την πρώιμη εκπαιδευτική παρέμβαση, και θα υλοποιηθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΣΔΑμεΑ).

Πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία συμπεριληπτικών/ ενταξιακών σχολικών κοινοτήτων

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Implementation of the European Child Guarantee – Promoting Inclusive Education in Greece Phase II’ σε 5 ΠΔΕ, με εκπροσώπους από τις σχολικές μονάδες, τα ΚΕΔΑΣΥ και τους Συντονιστές Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΣΔΑμεΑ).

Αναβάθμιση των δεδομένων που συλλέγονται από το MySchool αναφορικά με τους μαθητές/τριες με αναπηρία (ΕΣΔΑμεΑ)

Περαιτέρω συστηματοποίηση της συλλογής στατιστικών δεδομένων μέσω: (1) αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ‘myschool’ με στόχο τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν: τον αριθμό των μαθητών/τριών που φοιτούν στη γενική εκπαίδευση ανά κατηγορία αναπηρίας, (2) της μελέτης των δυνατοτήτων για αποτύπωση των ποσοστών σχολικής διαρροής ή πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, (3) τρόπου συλλογής στοιχείων για φοιτητές/τριες, σπουδαστές/στριες, καταρτιζόμενους/μενες, εκπαιδευόμενους/μενες καιμαθητευόμενους/ες με αναπηρία από τα Πανεπιστήμια (Μονάδες Προσβασιμότητας) και τις δομές Διά Βίου Μάθησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και (4) της διασύνδεσης των στατιστικών στοιχείων με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κ.ο.κ.

Αποτίμηση λειτουργίας του θεσμού των Τμημάτων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης (ΕΣΔΑμεΑ)

Δεδομένου ότι τα Τμήματα Ένταξης και ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης αποτελούν δύο από τους βασικούς θεσμούς υποστήριξης της συμπερίληψης/ένταξης των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση κρίνεται απολύτως απαραίτητη η αποτίμηση της λειτουργίας τους και η διενέργεια των απαραίτητων βελτιωτικών αλλαγών.

Ψηφιακά εργαλεία για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (RRP ID 16676.6)

Εξοπλισμός όλων των ΣΜΕΑΕ με περιφερειακά συστήματα ΗΥ και κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό (ΕΣΔΑμεΑ)

Πιλοτικό Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) (ΕΣΔΑμεΑ)

Προμήθεια ή/και εγκατάσταση τεχνολογικών και λοιπών εργαλείων, ειδικά σχεδιασμένων για να εξυπηρετούν τους μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (RRP-16676)

Υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ για την προαγωγή της συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης (ΕΣΔΑμεΑ)

• Παράλληλη στήριξη & Δομές ΚΕΔΑΣΥ

• Τμήματα Ένταξης ΣΜΕΑΕ

• Προγράμματα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Δείτε επίσης

Η διοικητική δομή του Υπουργείου Παιδείας: 170.570 το σύνολο του προσωπικού-6.547.630.000 € ο προϋπολογισμός 2024 

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση: Τα 22 έργα στις εκπ/κές και διοικητικές υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας

Το χρονοδιάγραμμα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: Περ/κών Δ/ντών-Εποπτών Ποιότητας-Πρ/νων ΚΕΔΑΣΥ-Πρ/νων Εκπ/κών Θεμάτων 

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για το ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 

Δείτε ακόμη

Νέες διευκρινίσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας 

Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: Τι ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας 

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

 1. Ιωακείμ Ματθαιόπουλος σε

  Γνωρίζετε αν θα ανακοινωθεί εγκύκλιος για προτάσεις ίδρυσης νέων Τμημάτων Ένταξης σε νηπιαγωγεία για το 2024-2025;

Γράψτε μία απάντηση