Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας το 2024: Νέο σύστημα διορισμών-Νέες οργανικές-Επιλογές στελεχών-Αξιολόγηση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας το 2024: Νέο σύστημα διορισμών-Νέες οργανικές-Επιλογές στελεχών-Αξιολόγηση-Επιμορφώσεις-Ειδική Αγωγή – Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024.

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας το 2024

Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη μορφή επιτελική σύνοψης, έχει να κάνει με τη διατύπωση στόχων και τη σύνδεση με στρατηγικές επιλογές του Κυβερνητικού Προγραμματισμού.

Τι προβλέπει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024

Αναφορικά με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στον σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘΑ για το 2024 βλέπουμε μεταξύ άλλων να έχει προγραμματισθεί η:

  • Ολοκλήρωση επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
  • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
  • Ολοκλήρωση επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
  • Αξιολόγηση σχολικών μονάδων (3η χρονιά εφαρμογής)
  • Σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ, καθώς και σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στις ΣΜΕΑΕ
  • Υλοποίηση μόνιμων διορισμών βάσει των αποχωρήσεων και των εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Ανάπτυξη νέου συστήματος διορισμού/προσλήψεων για εκπαιδευτικούς
  • Ανάπτυξη νέου συστήματος διορισμού / προσλήψεων ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, ΕΕΠ και ΕΒΠ.
  • Ενίσχυση του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης και των Τ.Ε.
  • Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Δείτε σχετικά

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση: Τα 22 έργα στις εκπ/κές και διοικητικές υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας

Το χρονοδιάγραμμα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: Περ/κών Δ/ντών-Εποπτών Ποιότητας-Πρ/νων ΚΕΔΑΣΥ-Πρ/νων Εκπ/κών Θεμάτων 

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για το ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 

Αναλυτικά

Ολοκλήρωση επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Επιλογή 13 Περιφ. Δ/ντών Εκπ/σης, 13 Περιφ. Εποπτών Ποιότητας, 116 Εποπτών Ποιότητας, Προϊστ. 71 ΚΕΔΑΣΥ

Ο ν. 4823/2021 θεσμοθέτησε θέσεις στελεχών που έχουν ουσιαστική συμβολή στην επιμόρφωση και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Θα ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής όλων των στελεχών με βάση τον νόμο.

Στελέχη Εκπαίδευσης: Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (13) (4 ο τρίμηνο), Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας (2ο τρίμηνο), Επόπτες Ποιότητας (2ο τρίμηνο), Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ (4ο τρίμηνο), Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων (2ο τρίμηνο)

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης 20.000 εκπαιδευτικών

• Ολοκλήρωση της αξιoλόγησης στα 3 πεδία (Α1 για το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου, Α2 για το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης & Β για την υπηρεσιακή συνέπεια και την επάρκεια του εκπαιδευτικού) για τουλάχιστον 10.000 δόκιμους εκπαιδευτικούς και μονιμοποίησή τους έως το τέλος του Α εξαμήνου

• Ολοκλήρωση της αξιoλόγησης στα 3 πεδία (Α1, Α2 & Β) για τουλάχιστον 20.000 εκπαιδευτικούς (αθροιστικά για το 2024) και μονιμοποίησή των δόκιμων έως το τέλος του Β εξαμήνου.

Αξιολόγηση σχολικών μονάδων (3η χρονιά εφαρμογής)

Κατάθεση Ετήσιου Απολογισμού 100% (14.000 σχολικές μονάδες) – 3ο τρίμηνο 2024

• Αξιολόγηση Σχολείων – υλοποίηση: κατάθεση ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού όλων των σχολικών μονάδων (100%) με πρόθεση 2ετούς κύκλου μετά το 2025

• Καλλιέργεια κουλτούρας αξιολόγησης προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες της κάθε σχολικής μονάδας, να δημιουργηθεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή τους και να αναδειχθούν οι επιτυχίες της κάθε μονάδας.

• Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο κρίνονται απαραίτητες με βάση τις προτάσεις του ΙΕΠ και της ΑΔΙΠΠΔΕ μετά από 3 έτη εφαρμογής

Ειδική Aγωγή και Eκπαίδευση

Στρεβλώσεις και αναποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης. Ενίσχυση του θεσμού και διαμόρφωση πλαισίου στήριξης της αποτελεσματικής λειτουργίας του (εισαγωγή ρυθμίσεων, καθηκοντολόγιο ΠΣ)

Αναβάθμιση του ρόλου των Τμημάτων Ένταξης και ίδρυση νέων ΤΕ βάσει μελέτης αξιολόγησης Έμφαση στην ενταξιακή/συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) ως την αναγκαία, βασική αρχή οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Σχεδιασμός δράσεων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση

Σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στα ΣΜΕΑΕ, καθώς και σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στις ΣΜΕΑΕ

Εξορθολογισμός διαχείρισης εκπαιδευτικού δυναμικού

Κάλυψη παγίων αναγκών εκπαιδευτικού προσωπικού στη βάση πραγματικών αναγκών και δημοσιονομικών περιθωρίων

Υλοποίηση μόνιμων διορισμών βάσει των αποχωρήσεων και των εκπαιδευτικών αναγκών.

Νέα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών-Νέο σύστημα διορισμού

Δημιουργία νέων κριτήριων επιλογής με στόχο την ενδυνάμωση της αξιοκρατικής και διαφανούς επιλογής.

Ανάπτυξη νέου συστήματος διορισμού/προσλήψεων για εκπαιδευτικούς με στόχο την ενδυνάμωση της αξιοκρατικής και διαφανούς επιλογής εκπαιδευτικών.

Νέο πλαίσιο κινητικότητας και εκπαιδευτικών αδειών.

Νέο σύστημα διορισμού / προσλήψεων ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Διαμόρφωση Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών

Ολοκληρωμένο πλαίσιο υψηλής ποιότητας αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συνεχούς ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που θα περιλαμβάνει:

• Σύστημα διάγνωσης επιμορφωτικών αναγκών (μέρος του είναι η αξιολόγηση),

• Σύστημα Σχεδιασμού, Πιστοποίησης και Υλοποίησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (μέρος του θα είναι το ΙΕΠ, το ΕΚΔΔΑ, τα ΚΕΔΙΒΙΜ), και Λειτουργική ενοποίηση Μητρώων Πιστοποιημένων Επιμορφωτών

Ενίσχυση του θεσμού του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού

Πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών και στελέχωση ανά ομάδες 5 σχολείων σε όλη την επικράτεια. (ΕΣΔΑμεΑ) (συνεχής δράση).

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού Προγραμματισμού

Στόχος 1: Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εμπιστοσύνη στο Δημόσιο Σχολείο – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα – Δράσεις – Έργα

Στόχος 2: Νέα εποχή στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής και άρση θεσμικών αγκυλώσεων – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα – Δράσεις – Έργα

Στόχος 3: Άμεση και αποτελεσματική διασύνδεση της ΕΕΚ/ΔΒΜ με τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας-οικονομίας και της τεχνολογίας – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα – Δράσεις – Έργα

Στόχος 4: Εγγύηση και Προστασία Θρησκευτικής Ελευθερίας – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα – Δράσεις – Έργα

Στόχος 5: Ψηφιακή μεταρρύθμιση συνόλου εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών ΥΠΑΙΘΑ (ενδυνάμωση της ψηφιακής εμπειρίας για όλους τους εμπλεκόμενους) – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα – Δράσεις – Έργα

Στόχος 6: Βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας του αθλητικού οικοσυστήματος – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα – Δράσεις – Έργα

Στόχος 7: Εκσυγχρονισμός, συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα – Δράσεις – Έργα

Στόχος 8: Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάδειξη του αθλητισμού στην κοινωνία – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα – Δράσεις – Έργα

Δείτε ολόκληρο το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 ΥΠΑΙΘΑ

Δείτε επίσης

Νέες διευκρινίσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας 

Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: Τι ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας 

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση