Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες – Διευκρινήσεις για τις συνάφειες των Μεταπτυχιακών από το Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες – Διευκρινήσεις εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τον καθορισμό κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Οι Οδηγίες του Υπουργειου προς όλα τα ΑΕΙ

Ελληνικά Πανεπιστήμια

Για τα ελληνικά Πανεπιστήμια δικαίωμα ένστασης επί της Αποφάσεως με τη λίστα Πανεπιστημίων με Μεταπτυχιακά με συνάφεια την έχει το Πανεπιστήμιο,

Πανεπιστήμια Εξωτερικού και κάτοχοι Διδακτορικών Τίτλων

Ενώ για τα του εξωτερικού που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα, ένσταση μπορεί να κάνει ο ενδιαφερόμενος, όπως και οι κάτοχοι Διδακτορικών Τίτλων.

Τις Διευκρινήσεις – Οδηγίες το Υπουργείο τις απέστειλε σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα(ΑΕΙ) από τα οποία ζητά:

Ελληνικά Πανεπιστήμια

1. Σε περίπτωση που στον κατάλογο των Π.Μ.Σ. της αριθμ.54929/Ζ1/8-4-2019 Υ.Α δεν περιλαμβάνεται κάποιο ΠΜΣ, για το οποίο το αρμόδιο Τμήμα Α.Ε.Ι. που το υλοποιεί θεωρεί ότι έχει συνάφεια με την Ειδική Αγωγή ή/και τη Σχολική Ψυχολογία, τότε:

Tο Τμήμα, με ευθύνη της Γραμματείας,

αιτείται στο Τμήμα Β ́ Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την εξέταση της ένταξης του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.,

αποστέλλοντας το ΦΕΚ ίδρυσης ή επανίδρυσης και το ΦΕΚ εσωτερικού κανονισμού, όπου περιγράφεται το πρόγραμμα σπουδών.

Πανεπιστήμια Εξωτερικού

2. Στην περίπτωση Πανεπιστημίου του Εξωτερικού, που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα και ο/η ενδιαφερόμενος/η που κατέχει τον εν λόγω τίτλο, θεωρεί ότι έχει συνάφεια με την Ειδική Αγωγή ή/και τη Σχολική Ψυχολογία, αιτείται:

Στο Τμήμα Β ́ Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

την ένταξη του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., προσκομίζοντας

τον τίτλο του και το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. και επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα πανεπιστήμια της ημεδαπής.

Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).

Κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών

3. Οι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών που επιθυμούν να εξεταστεί η συνάφεια αυτών με την Ειδική Αγωγή ή τη Σχολική Ψυχολογία αιτούνται, στο Τμήμα Β ́ Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής & ΑκαδημαϊκήςΑνάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Π.Ε.Θ. την εξέτασητης συνάφειας από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της παρ. β του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α ́13),προσκομίζοντας :

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου,

β)Διδακτορική διατριβή, σε ηλεκτρονική μορφή,

γ) Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής,

δ) Τα ονόματα της εξεταστικής επιτροπής,

ε) Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής.

Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια ειδική επιστημονική επιτροπή δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Τέλος επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α ́13),

«Η διαπίστωση της συνάφειας των αντικειμένων διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, σύμφωνα με την περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 65 δεν απαιτείται, εφόσον η συνάφεια έχει κριθεί με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α` 193) ή της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο κρίσης της συνάφειας διατάξεις».

Δείτε το έγγραφο με τις Οδηγίες – Διευκρινήσεις

Επίσης

Λίστα Μεταπτυχιακών με Συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση