“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες για Οργανικές Θέσεις Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων και την τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες για Οργανικές Θέσεις Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων και την τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθ. 73 του Ν. 4589/2019.

Οδηγίες για Οργανικές Θέσεις Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων και την τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Οδηγίες για τον καθορισμό του αριθμού των οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων και την τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθ. 73 του Ν. 4589/2019

Η Εγκύκλιος

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Δείτε:

Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία: Το ΦΕΚ με την εισαγωγή των μαθητών/τριών

Οργανικές Θέσεις

Α. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να καθορίσουν τον αριθμό των οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού των πρότυπων και των πειραματικών σχολείων σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ’) και του άρθρου 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ’), έως και 06-06-2019.

Για την κάθε σχολική μονάδα θα ληφθούν υπόψη τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα,το ωρολόγιο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2019-2020 και οι πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.

Στη συνέχεια με ευθύνη των Διευθυντών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης θα συνταχθούν πίνακες σε αρχείο excel με το σύνολο των κλάδων/ειδικοτήτων και τον αριθμό των οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα.

Τα αρχεία αυτά θα αποσταλούν αμελλητί μέσω του πρωτοκόλλου του ΥΠΠΕΘ (protocol@minedu.gov.gr) στα Τμήματα κινητικότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε επίσης:

Παράλληλη Στήριξη: Η Εγκύκλιος για το 2019-20

Οι εκπαιδευτικοί

Β.Οι εκπαιδευτικοί του άρθ. 73 του Ν. 4589/2019 (Α ́ 13) που διορίστηκαν με τις οι αριθ. 65185/Ε1/23-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΟΟ4653ΠΣ-ΟΨΘ) και 65172/Ε1/23-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΖ94653ΠΣ-ΒΥΚ)(ΦΕΚ 814Γ/20-05-2019 και 813Γ/20-05-2019, αντιστοίχως), θα τοποθετηθούν έως και 06-06-2019, σύμφωνα με το άρθ. 2 του ΠΔ 144/1997 προσωρινά για το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019) στις περιοχές μετάθεσης διορισμού τους και οριστικά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθ. 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α), ήτοι κατά την τρέχουσα διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων.

Όσοι/ες εκ των διοριζομένων υπηρετούν, ως προσωρινοί/ές αναπληρωτές/τριες σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους.

Δείτε:

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008

Ο χρόνος αυτός θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού. Η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει στη Διεύθυνση εκπαίδευσης όπου υπηρετούν και θα αποσταλεί στη Διεύθυνση εκπαίδευσης του διορισμού.

Μετά την έκδοση της Υ.Α., με την οποία θα καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των οργανικών θέσεων σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78 του Ν. 4610/2019, θα λάβετε διευκρινιστικές οδηγίες για τις οριστικές τοποθετήσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργού

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση