Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες και διευκρινήσεις Υπουργείου προς ΠΔΕ για τις αιτήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες και διευκρινήσεις προς ΠΔΕ για τις αιτήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ. Αποσαφηνίζονται θέματα για τα οποία υπήρξαν ερωτήματα είτε από τις υπηρεσίες είτε από υποψήφιους/ες μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ. Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

Οδηγίες και διευκρινήσεις προς ΠΔΕ για τις αιτήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Κοινοποιούμε ακολούθως τις πρόσφατες Οδηγίες και διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας στις ΠΔΕ, με τις οποίες αποσαφηνίζονται θέματα για τα οποία υπήρξαν ερωτήματα είτε από τις υπηρεσίες είτε από υποψήφιους/ες μέλη ΕΕΠ και μέλη ΕΒΠ.

Οι Οδηγίες και διευκρινήσεις που εστάλησαν από το Υπουργείο στις ΠΔΕ

Οδηγίες και διευκρινήσεις ΥΠΠΕΘ

Υστερα από ερωτήσεις (είτε υποψηφίων είτε των υπηρεσιών των ΠΔΕ) και με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας σε όλους, σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Δείτε:

Braille και Νοηματική: Τι ισχύει για τα μέλη ΕΒΠ σχετικά με την αίτηση ΑΣΕΠ

ΠΕ21 με πτυχίο ΑΕΙ εξωτερικού

Ισχύει ό,τι ίσχυε και τα προηγούμενα έτη, δηλαδή οι υποψήφιοι αυτής της περίπτωσης (κωδ. 201 της τωρινής προκήρυξης) των οποίων το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ τους αναφέρει ισοτιμία και έλλειψη αντιστοιχίας (το οποίο είναι και αυτό χαρακτηρισμός της αντιστοιχίας) λόγω μη ύπαρξης τμημάτων της ημεδαπής καταχωρίζονται κανονικά και μάλιστα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη έχουν πλέον ειδική επιλογή στη dropdownλίστα της ισοτιμίας.

Παιδαγωγική επάρκεια (ΠΕ) 

Ισχύει ό,τι ίσχυε και τα προηγούμενα έτη για όλους τους κλάδους. Ο πίνακας που θα καταρτιστεί, για καθέναν από τους κλάδους, θα είναι ένας και θα συμπεριλαμβάνονται όλοι σε αυτόν.

Δεύτερα πτυχία ΙΕΚ των ΕΒΠ, τα οποία δεν εντάσσουν στον κλάδο ΔΕ01 ΕΒΠ

Για να καταχωριστεί οποιοδήποτε πτυχίο στο ΟΠΣΥΔ (είτε για ένταξη σε κλάδο είτε για την προσμέτρησή του ως 2ο πτυχίο) απαιτούνται τα ίδια βήματα όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήστη εκ των οποίων είναι και η επιλογή του τίτλου από dropdownλίστα. Επίσης εννοείται ότι για τα δεύτερα πτυχία ΙΕΚ οι υποψήφιοι θα πρέπει να σας προσκομίσουν ό,τι και για τα πρώτα δηλ τη βεβαίωση πιστοποίησης.

Δείτε:

Εθνικές Εκλογές: 10 Ιουνίου προκηρύσσονται, 7 Ιουλίου διενεργούνται – Ευνοούνται Προκηρύξεις, Αποσπάσεις και Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Λανθασμένα πτυχία των ΕΒΠ

Εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος περί αντικατάστασης λανθασμένων τίτλων Β/θμιας από τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (η οποία σας αποστάλθηκε στις 22/5) ως εκ τούτου οι υποψήφιοι δύνανται να προβούν στις σχετικές ενέργειες καθώς έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες σχολικές μονάδες.

Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος προσκομίσει τον λεκτικά ορθό τίτλο σε σχέση με αυτόν που είχε ήδη καταχωρηθεί στο ΟΠΣΥΔ θα καταχωρηθεί ο τίτλος με τη σωστή ονομασία.

Μη προσκόμιση αποδεικτικού σπουδών με τον ορθό τίτλο

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υποψήφιοι δεν προσκομίσουν αποδεικτικό σπουδών με τον ορθό τίτλο, προφανώς εξ αιτίας του μικρού χρονικού διαστήματος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών, και εφόσον το λεκτικό του τίτλου ΕΒΠ δεν το βρίσκετε στη λίστα που υπάρχει, χρησιμοποιείτε την επιλογή που έχει δημιουργηθεί στο ΟΠΣΥΔ από τον Ιανουάριο και αναγράφει πτυχία με παραπλήσιο λεκτικό από τα τέσσερα είδη σχολείων ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΕΠΛ και ΕΠΑΛ.

Δείτε:

Αντικατάσταση πτυχίων ΕΒΠ: Εσφαλμένη αναγραφή ειδικότητας σε πτυχία Τ.Ε.Λ. και Τ.Ε.Ε. β΄ κύκλου

Πτυχία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Επισήμανση, τα πτυχία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ δεν αποτελούν τυπικό προσόν ένταξης στους ΕΒΠ.

Μεταφράσεις Ξένων Γλωσσών

Οι μεταφράσεις των ξένων γλωσσών μετά τις 27/9/2013 θα πρέπει να αναγράφουν είτε το επαρκή γνώσητου μεταφραστή είτε αν δεν αναγράφουν τη διάταξη του νόμου (άρθρο 36 του Ν. 4194/2013).

Αν δεν αναγράφουν κάποιο από τα δύο τότε δεν δύναται να γίνουν δεκτά (από αυτήν την ημερομηνία και μετά). Τα πριν της ημερομηνίας αυτής γίνονται αποδεκτά ως έχουν.

Δεν αναφέρονται πουθενά στην προκήρυξη και ως εκ τούτου δεν γίνονται δεκτές μεταφράσεις από άμισθο διερμηνέα ή πτυχιούχο μεταφραστή.

Πιστοποιητικά της γνώσης Η/Υ, Braille και ΕΝΓ

Τα πιστοποιητικά της γνώσης Η/Υ, Braille και ΕΝΓ δεν χρειάζονται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αλλά μόνο ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Επίσης, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από επικυρωμένα από δικηγόρο φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων.

Παλιά πτυχία michigan

Τα παλιά πτυχία michigan  πχ university of Michigan –English language institute – certificate of proficiency in English που δεν είναι στη dropdown, είναι στην ουσία η παλιά έκδοση του ECPE ή ECCE ανάλογα με το επίπεδο γνώσης, άρα επιλέγετε:

είτε για C2 το:   ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του Michigan Language Assessment

είτε για B2  το: ECCE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του MICHIGAN Language ASSESSMENT

Δείτε επίσης:

Οριστικοί Πίνακες: Αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για παράταση ημερομηνίας έκδοσης

ΚΕΠΑ

Στα ΚΕΠΑ με την ένδειξη εφ’ όρου ζωής σημειώνεται στο ΟΠΣΥΔ την ημερομηνία 31/12/2099 (είναι η τελευταία του συστήματος), αλλά και κάποια άλλη εξ ίσου μακρινή να επιλέξετε δεν υπάρχει πρόβλημα.

Στις περιπτώσεις υποψηφίων που σας καταθέτουν ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κτλ (μόνο αυτές γίνονται δεκτές εκτός των ΚΕΠΑ) που δεν έχουν ημερομηνία λήξης ή δεν έχουν ακριβές ποσοστό αναπηρίας δεν δύναται να γίνουν δεκτές καθώς και τα δύο επιβάλλονται και από το σύστημα, αλλά και από την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν ένσταση για την οποία καλό είναι να έχουν φροντίσει να έχουν το απαιτούμενο στοιχείο.

Υποενότητες

Προσοχή: Πρέπει να ελέγχονται ενδελεχώς όλες τις καταγεγραμμένες υποενότητες της αίτησης, καθώς δύναται εντός του πεδίου Ι, που συνήθως οι υποψήφιοι από υπερβολικό άγχος καταγράφουν όλα τα προσόντα τους τα οποία είναι ήδη στο ΟΠΣΥΔ, μπορεί να υπάρχει καταγραφή που θα πρέπει να τη λάβετε υπόψη σας για την καταχώριση σε άλλο πεδίο του προσόντος που αναφέρεται.

Οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ
Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Δείτε επίσης:

Δεύτερο Πτυχίο ΕΒΠ: Σχετικά με την καταγραφή του στην αίτηση ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση