Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εντός 3 εργάσιμων ημερών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ολοκληρώνουν τοποθετήσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής.  

Οδηγίες τοποθέτησης αναπληρωτών

Οδηγίες απέστειλε με την Εγκύκλιο 108390/Ε1/21-08-2020 στις ΔΠΕ-ΔΔΕ-ΠΔΕ, το ΥΠΑΙΘ, αναφορικά με την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2020-21.

Αναλυτικά
“Οδηγίες για την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ”

Σχετ. Η αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 – ΦΕΚ 3344/Β/10-8-2020, υ.α “Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)”

Εν όψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους και της προετοιμασίας των Υπηρεσιών σας για την τοποθέτηση
σε σχολικές μονάδες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα προσληφθούν/προσλαμβάνονται σε περιοχή αρμοδιότητάς σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της ως άνω σχετικής υπουργικής απόφασης, που σας έχει ήδη αποσταλεί, ρυθμίζεται η διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, υπό το νέο σύστημα προσλήψεων του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατόπιν αυτού,

παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων αυτής και, ιδιαίτερα, των διατάξεων των άρθρων 5 και 6,για ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και στη σύναψη της σύμβασης εργασίας τους.

Ειδικότερα, επισημαίνεται:

1. Οι οικείοι Διευθυντές Εκπαίδευσης μεριμνούν για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των προσληφθέντων
εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής.

Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί, πλέον, η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη.

Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης.

2. Η ημερομηνία ανακοίνωσης της τοποθέτησης ανά απόφαση πρόσληψης, ειδικότητα και περιοχή πρόσληψης καταχωρίζεται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., με ευθύνη των αρμοδίων στελεχών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε ειδικό τμήμα της εφαρμογής που υλοποιείται για το σκοπό αυτό.

Επ΄ αυτού, και προς διευκόλυνσή σας, θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες.

Τέλος,

επειδή, βάσει του νέου νομικού πλαισίου, η ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών γίνεται απευθείας
στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους, οπότε και συνάπτεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) μεταξύ των ιδίων και του ελληνικού δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, παρακαλείσθε, όπως

κατευθύνετε σχετικά τα στελέχη των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την αποστολή, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, των απαραίτητων στοιχείων/εγγράφων/παραστατικών/δικαιολογητικών που αφορούν τους κατά περίπτωση αναπληρωτές, προκειμένου οι Υπηρεσίες σας, ως οφείλουν, να προβούν αμελλητί στην ανάρτηση των συμβάσεων εργασίας στο διαδίκτυο (Διαύγεια), καθώς και

στην αναγγελία των σχετικών προσλήψεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικά

για τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), κατ’ αναλογία οι προσληφθέντες αναπληρωτές αναλαμβάνουν υπηρεσία απευθείας στο Κ.Ε.Σ.Υ. πρόσληψής τους, ενώ, κατά τα λοιπά, της σχετικής ως άνω διαδικασίας επιμελούνται οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ανακοίνωση Υπουργείου για προσλήψεις αναπληρωτών για το 2020-21
Οδηγίες προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και ανάληψης υπηρεσίας αποσπασμένων
 Καθηγητής Μαγιορκίνης: Πάνω από 90% η πιθανότητα να ανοίξουν τα σχολεία 7 Σεπτεμβρίου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση