Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγός ΕΣΠΑ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγός ΕΣΠΑ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου: Υλοποίηση και Εφαρμογή Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου.

Οδηγός ΕΣΠΑ Ολοήμερου

“Για το σχολικό έτος 2019-2020, ενδέχεται να απασχοληθούν επίσης αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών”.

Τα παραπάνω αναφέρονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Πράξης ΕΣΠΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020», ο οποίος κοινοποιήθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Βέβαια έως σήμερα μόνον Ψυχολόγοι (ΠΕ23) προσλαμβάνονται.

Η Απόφαση έγκρισης

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047065, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το αντικείμενο της Πράξης

Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, εδράζεται στη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας και επιχειρείται, αφενός μεν, με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας, αφετέρου δε, με την επέκταση των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων.

Ενιαίο ωράριο

Το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί με ενιαίο ωράριο και με ζώνη ολοήμερου προγράμματος.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων που προσφέρουν την ευκαιρία για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Ποιες ειδικότητες προσλαμβάνονται

Η Δράση προβλέπει την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών (δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) προκειμένου το σύνολο των σχολικών μονάδων να λειτουργήσουν ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

Για το σχολικό έτος 2019-2020, ενδέχεται να απασχοληθούν επίσης αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

Διάρκεια υλοποίησης της Πράξης: 01/09/2019-31/12/2020(Σχολικό έτος 2019-2020).

Πως πραγματοποιούνται οι προσλήψεις

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) πραγματοποιούνται με έκδοση Αποφάσεων Πρόσληψης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σχολικού έτους 2018-2019.

Οι συμβάσεις των αναπληρωτών ΕΕΠ συνυπογράφονται με τις κατά τόπου Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η καταβολή της μισθοδοσίας τους πραγματοποιείται από τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά τον Οδηγό

Δείτε επίσης

Οδηγοί υλοποίησης: Παράλληλη Στήριξη – ΣΜΕΑΕ/Τ.Ε – Τάξεις Υποδοχής.

Ψυχολόγοι σε Ολοήμερα: Σε 140 Ομάδες σχολείων

Καθήκοντα – αρμοδιότητες Ψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργών στα Γενικά σχολεία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση