Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024 από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024 από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια – Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Επισημάνσεις επί της διαδικασίας.

Οδηγίες αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024

Ενημέρωση Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Βασίλη Βούγια και Γεωργίας Μπουλμέτη για τις αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ από περιοχή σε περιοχή (σχολεία, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ) αλλά και για την Εγκύκλιο Μετατάξεων 2024

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο των αποσπάσεων ΕΕΠΕΒΠ 2024 υπ. αριθ. πρωτ. 41510/Ε4/19-4-2024  – Δείτε εδώ, καλούνται τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που επιθυμούν να αποσπαστούν  α) σε περιοχή μετάθεσης, β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχή μετάθεσης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις αποσπάσεων;

Η προθεσμία υποβολής τους ορίζεται  από 22.04.2024 έως και 01.05.2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/).

Οι υποψήφιοι στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ επιλέγουν το πεδίο «Αιτήσεις» και έπειτα Αίτηση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Το ΟΠΣΥΔ αφορά και τους μόνιμους; Πώς εγγράφεται κάποιος  σε αυτό;

Οι αιτήσεις απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ πραγματοποιούνται μέσω του ΟΠΣΥΔ. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο ΟΠΣΥΔ ακολουθήστε τα βήματα, όπως περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Εγγραφής  & Σύνδεσης χρήστη συστήματος ΟΠΣΥΔ. Δείτε εδώ

Κατά τη διασταύρωση των στοιχείων μέσω του ΓΓΠΣ, θα  ζητηθεί ο αριθμός Μητρώου σας.

Επίσης παραθέτουμε το Εγχειρίδιο Ρόλου Μόνιμου εκπαιδευτικού για διευκόλυνσή σας, το οποίο ωστόσο δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στα μόνιμα μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ, εδώ

Μέχρι πόσες προτιμήσεις μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι;

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν αθροιστικά έως δεκαπέντε (15) προτιμήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και οι περιοχές με εξειδίκευση σε Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή/και Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ). Οι προτιμήσεις με την εξειδίκευση θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

Ποιοι μπορούν να αιτηθούν αίτηση απόσπασης;

Οι μόνιμοι ΕΕΠ ΕΒΠ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα απόσπασης με εξαίρεση τους νεοδιόριστους, οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για 2 σχολικά έτη.

Επισήμανση: Από την ανωτέρω περίπτωση  εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001 (Α΄ 47) ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, τα οποία δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, εφόσον σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης

Άλλες εξαιρέσεις αφορούν όσους: 1. υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007. 2) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2024. 3) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2024. 4)  έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31/8/2024.

Τι σημαίνει περιοχή;

Οι περιοχές αφορούν σε αλλαγή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, πχ. Κάποιος ΕΒΠ που θέλει να αποσπαστεί από ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας ακόμα κι αν είναι στο ίδιο νομό, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση απόσπασης γιατί η Πρωτοβάθμια θεωρείται διαφορετική περιοχή από τη Δευτεροβάθμια.

Τα ΣΜΕΑΕ, τα ΚΕΔΑΣΥ, τα ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ θεωρούνται διαφορετικές περιοχές μεταξύ τους ακόμα κι αν ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή, πχ. Αν κάποιος Ψυχολόγος επιθυμεί να αποσπαστεί από ΚΕΔΑΣΥ  σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ, ακόμα κι αν ανήκει στο ίδιο ΚΕΔΑΣΥ, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση απόσπασης γιατί είναι διαφορετικές περιοχές.

Μπορείτε να δείτε τις περιοχές εδώ

Ποιοι μπορούν να αιτηθούν απόσπασης σε ΚΕΔΑΣΥ;

Δικαίωμα απόσπασης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 3 του ν.4823/2021. Ως διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας των μελών ΕΕΠ στα σχολεία ειδικής αγωγής, στις δομές ειδικής αγωγής, στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι οι αποσπάσεις σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αφορούν το σχολικό έτος και όχι το διδακτικό έτος, , δηλαδή έως 10.07.2024.

Μέχρι πότε έχει κάποιος τη δυνατότητα  να κάνει ανάκληση της αίτησης απόσπασης;

Δίνεται η δυνατότητα στο μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ να απενεργοποιήσει την αίτηση απόσπασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και τις 22/05/2024 (στο Ενέργειες: απενεργοποίηση). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απενεργοποίησης, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

Αν κάποιος πάρει απόσπαση από το ΚΥΣΕΕΠ σε άλλη περιοχή και στη συνέχεια επιθυμεί την ανάκληση της Απόφασης αυτής ή να προβεί σε κατάθεση ένστασης τι μπορεί να κάνει;

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους δύνανται να υποβάλουν μέσω του ΟΠΣΥΔ [στο Ενέργειες: επιλογές αίτησης]

1. Ένσταση επί των αποτελεσμάτων [εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών] Εφιστούμε την προσοχή στους υποψηφίους για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης. Η ένσταση δεν συνιστά επανεξέταση και δεν εξετάζεται ως τέτοια.

2. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους [εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών]

Γενικώς από τη στιγμή που εκδοθεί η Απόφαση μπορεί κάποιος να αιτηθεί ανάκληση της απόφασης αυτής στο ΚΥΣΕΕΠ παραθέτοντας σοβαρούς λόγους και στη συνέχεια το ΚΥΣΕΕΠ θα επανεξετάσει την αίτηση του. Αίτηση ανάκλησης της Απόφασης Απόσπασης μπορεί να κάνει κανείς οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο αν και κατά πόσο θα γίνει δεκτή είναι θέμα Συμβουλίου, διαθεσιμότητας θέσεων και των σοβαρών επικαλούμενων λόγων του αιτούμενου.

Ποιο Συμβούλιο αποφασίζει για τις αποσπάσεις από περιοχή σε περιοχή;

Στην παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, αναφέρεται ότι: Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αποσπώνται σε περιοχές μετάθεσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Οι αποσπάσεις στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούνται απευθείας σε αυτά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π..

Ποιο συμβούλιο αποφασίζει στη συνέχεια για τις τοποθετήσεις;

Η τοποθέτησή των αποσπασμένων στις κενές θέσεις γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Τι ισχύει για τις αποσπάσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ εντός περιοχής

Για τις αποσπάσεις των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ εντός περιοχής διορισμού/μετάθεσης ανακοινώνεται σχετική Πρόσκληση από  κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται όσοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης να τα δηλώσουν στην αίτησή τους. Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που επιθυμούν να αιτηθούν απόσπασης εντός της περιοχής που υπηρετούν, θα πρέπει να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που ανήκουν, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.

Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μαζί με τα μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά εάν υπάρχουν (πχ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, Βεβαίωση φοίτησης τέκνων και οποίων άλλων λόγων επικαλούνται).

Τα κριτήρια μοριοδότησης εμπίπτουν σε όσα ορίζονται από την υπ.αριθμ. 39818/Ε4/05-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ – Δείτε εδώ

Να επισημάνουμε ότι κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενημερώνουν τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ ότι πέραν της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όπως ορίζεται από την Πρόσκληση, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ή και τροποποιήσεις στις προτιμήσεις τους.

Επισημάνσεις αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

  • Οι αποσπάσεις αφορούν και σε λειτουργικά κενά. Το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘΑ, θα ζητήσει με έγγραφό του από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης και τις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας να προβούν στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), των λειτουργικών αναγκών των ΣΜΕΑΕ ανά περιοχή απόσπασης, των ΚΕΔΑΣΥ και των ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ αναλυτικά κατά κλάδο.
  • Οι αιτούντες απόσπασης, οι οποίοι εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση, εξετάζονται κατά προτεραιότητα και συγκρίνονται μεταξύ τους, σύμφωνα με τη σχετική μοριοδότηση. Στη συνέχεια εξετάζονται οι υπόλοιπες αιτήσεις απόσπασης.
  • Θα συμβουλεύαμε τους/ις συναδέλφους που θα αιτηθούν απόσπασης, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη μεταφόρτωση δικαιολογητικών στο σύστημα του ΟΠΣΥΔ, όπως περιγράφεται στην σχετική Εγκύκλιο και να τσεκάρουν πριν την οριστική υποβολή της αίτησής τους αν το αρχείο pdf έχουν ανέβει σωστά και φαίνονται ως συνημμένo. Κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών επιτρέπεται η εισαγωγή μόνο ενός αρχείου, ως εκ τούτου εφόσον προστεθεί δεύτερο αρχείο αυτό αντικαθιστά το πρώτο.

Η Εγκύκλιος Μετατάξεων για το 2024 με Πίνακες οργανικών κενών

Τέλος ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ και η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2024-2025.

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 22-04-2024 έως και 01-05-2024.

Οι Μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ, όπως αυτές παρατίθενται στα Παραρτήματα που ακολουθούν.

Η Εγκύκλιος

Εγκύκλιος Μετατάξεων 2024: Εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ – Αιτήσεις 22.04 έως 01.05.2024 – Πίνακες με κενά 

Δείτε τα Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024 ανά κλάδο-περιοχή-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ | Πίνακες ΕΔΩ

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις

Οι αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Βασίλης Βούγιας & Γεωργία Μπουλμέτη

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Αιτήσεις από 22.04 έως και 01.05.2024 

Δείτε επίσης

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Tα ονόματα στην Απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

Ανασυγκρότηση ΚΥΣΕΕΠ 27.03.2024: Η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές: Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024 

Η διάταξη με τις 1.555 νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ και την κατανομή ανά κλάδο 

Πριν φύγετε

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Ανακοίνωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση και κηρύσσονται 3ωρες Στάσεις Εργασίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση