Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες για μετατάξεις μέσω κινητικότητας από το Υπ. Εσωτερικών – Τι ισχύει για εκπαιδευτικούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες για μετατάξεις μέσω κινητικότητας (ΕΣΚ) από το Υπ. Εσωτερικών – Τι ισχύει για εκπαιδευτικούς που έχουν αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη – Εγκύκλιος

Οδηγίες για μετατάξεις μέσω κινητικότητας

Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2024, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1302 /οικ.8139/24-4-2024 Εγκύκλιο.

Συγκεκριμένα κατόπιν της λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2024, παρέχονται, προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2024.

Οι φορείς προέλευσης καλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ήτοι έως 30/4/2024, να ελέγξουν το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας των υπαλλήλων τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των εγκύκλιων οδηγιών που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία μας.

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης:

Όσοι έχουν αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση αποδέσμευσής τους από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η εν λόγω απόφαση και συνεπώς δεν συνιστά λόγο απόρριψης.

Η αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα απαιτείται σε κάθε περίπτωση κατά την τελική φάση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόσπαση ή μετάταξη του/της εκπαιδευτικού. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι θα ενημερώσουν την εφαρμογή σχετικά με την εκκρεμότητα αυτή (π.χ. εκκρεμεί η αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα) και εφόσον αυτή ολοκληρωθεί όσο εξελίσσεται η διαδικασία, δεν απαιτείται να διορθωθεί η εφαρμογή αμέσως μετά την αποδέσμευση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθεί ο φορέας υποδοχής κατά τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης μετακίνησης.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατ` εφαρμογή του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, διενεργούνται σε θέση κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχης των προσόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022. Μετάταξη σε διοικητική θέση κλάδου κατώτερης κατηγορίας είναι επιτρεπτή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τα προσόντα κλάδου της ανώτερης κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στον φορέα υποδοχής

Συγκεκριμένα, διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 3 του ν. 4440/2016

«3. Η μετακίνηση από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα».

Σύμφωνα με το αρ. 101 του ν. 4790/2021:

«1. Οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), δύναται να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν ως προς αυτό».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση των ως άνω διατάξεων, ρυθμίστηκε νομοθετικά το θέμα το οποίο είχε ανακύψει κατά τη μετάταξη μέσω του ΕΣΚ εκπαιδευτικών, οι οποίοι διέπονται από ειδικές διατάξεις ως προς τις κατηγορίες και τα προσόντα διορισμού τους αλλά 4 και το βαθμολογικό τους καθεστώς, το οποίο διαφοροποιείται από αυτό των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων (ν. 1566/1985).

Σχετική επίσης είναι και η αρ. 273/2017 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας εμπίπτουν υπάλληλοι που διέπονται από ειδικές διατάξεις, ως ανωτέρω οι εκπαιδευτικοί, ή δεν προβλέπονται διατάξεις αντίστοιχες του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) που εφαρμόζεται για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, ιδίως υπάλληλοι των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με τις διατάξεις του αρ. 71 του Υ.Κ., όπως ισχύει, προβλέφθηκε ότι :

«1. Η μετάταξη σε άλλη δημόσια υπηρεσία, ήτοι η μετακίνηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση του σε κενή οργανική θέση άλλης υπηρεσίας, σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, διενεργείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύμφωνα, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο ΕΣΚ. «2. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής. Σε ό,τι αφορά στην μισθολογική προώθηση του υπαλλήλου λόγω κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αυτοί λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου, κατόπιν αναγνώρισης της συνάφειας αυτών βάσει των ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον βαθμό της θέσης, στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.»

Από το συνδυασμό όλων των προαναφερόμενων διατάξεων, προκύπτουν τα εξής:

α) Οι εκπαιδευτικοί βάσει των διατάξεων του ν. 1566/1985 διορίζονται και κατατάσσονται σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων, π.χ. κατηγορία ΠΕ ενώ τα προσόντα τους εφαρμοζομένων των διατάξεων του αρ. 77 του Υπαλληλικού Κώδικα και του Π.Δ. 85/2022 είναι αυτά της κατηγορίας ΤΕ. Ως εκ τούτου και δυνάμει των διατάξεων του ν. 4440/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 71 του Υ.Κ., όπως προαναφέρθηκαν, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κατά τη μετάταξή τους μέσω του ΕΣΚ θα πρέπει να καταλάβουν θέσεις, για τις οποίες έχουν τα τυπικά προσόντα, στις οποίες θα είχαν διοριστεί εξαρχής αν εφαρμόζονταν και σε αυτούς οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

β) Σε κάθε περίπτωση για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 η προβλεπόμενη στις διατάξεις του αρ. 101 του ν. 4790/2021 μετάταξη σε κατώτερη κατηγορία, αφορά αποκλειστικά σε μετάταξη εκπαιδευτικών που έχουν διοριστεί ως εκπαιδευτικοί σε ανώτερη των τυπικών τους προσόντων κατηγορία, βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 1566/1986, ενώ βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα η κατάταξή τους αντιστοιχεί σε κατώτερη κατηγορία.

γ) Εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα τυπικά προσόντα του αρ. 77 του Υ.Κ. δεν υπάγονται στις διατάξεις του αρ. 101 του ν. 4790/2021, οπότε και δεν δύνανται να μετέχουν στο ΕΣΚ για κάλυψη θέσεων κατηγορίας κατώτερης των τυπικών τους προσόντων. Βάσει όλων των ανωτέρω, όπως έχει διαπιστώσει η Υπηρεσία μας ότι έχει συμβεί, αιτήσεις εκπαιδευτικών κατηγορίας ΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 για θέσεις κατηγορίας κατώτερης κατηγορίας (ΔΕ ή ΥΕ), δεν δύναται να ικανοποιηθούν, αφενός γιατί το ΕΣΚ προβλέπει μετάταξη σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και επ΄ουδενί σε κατηγορία κατώτερης των προσόντων, βάσει των οποίων έχουν προσληφθεί ως εκπαιδευτικοί.

Ολοκλήρωση έργου τριμελών οργάνων αξιολόγησης των φορέων υποδοχής

Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των φορέων υποδοχής πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους το αργότερο έως την 15η Μαΐου 2024.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Εναρξη Α κύκλου κινητικότητας 2024 – Υποβολή αιτημάτων 

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος μετατάξεων-Ορθή επανάληψη: Eκπαιδευτικών και ΕEΠ-ΕΒΠ – Αιτήσεις έως και 01.05.2024 

 Διαδικασία επιλογής Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης | Απόφαση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση