Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής-Πιστώσεις για προσλήψεις 50 εκπαιδευτικών ΠΕ70

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής-Πιστώσεις για προσλήψεις 50 εκπαιδευτικών ΠΕ70-Κατανομή ανά κατηγορία Περιφέρειας και Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Με το υπ. αριθ. πρωτ.: Φ1/ 31493/Δ1/21-3-2022 έγγραφο της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: “Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022”.

Οι πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 ανέρχονται σε 50 και κατανέμονται ανά κατηγορία Περιφέρειας και Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπως θα δείτε στον Πίνακα πιο κάτω.

Δείτε σε μορφή pdf το υπ. αριθ. πρωτ.: Φ1/ 31493/Δ1/21-3-2022 έγγραφο

Σύμφωνα με το έγγραφο

Καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. όπως προβούν άμεσα στην έκδοση των Αποφάσεων Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους συγκεντρωτικούς πίνακες της Περιφέρειάς και αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. Φ1/101891/Δ1/19-08-2021 (Β’ 4130) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ» και στην με αριθ. πρωτ. Φ1/166189/ΑΔ/Δ1/20-12-2022 (Β΄6092) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. Φ1/101891/Δ1/19-08-2021 (ΦΕΚ Β΄/4130/09-09-2021) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.»

Οι Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. θα ιδρυθούν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις με αριθ. πρωτ. Φ1/60388/Δ1/27-05-2021 «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση» και Φ1/140282/Δ1/03-11-2021 «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – B’ Φάση» εγκυκλίους.

Οι Τάξεις Υποδοχής να ιδρυθούν κατά προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν εγγραφεί και φοιτούν παιδιά πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Επισυνάπτεται πρότυπο σχεδίου απόφασης (συνημμένο 1), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στις Αποφάσεις Ίδρυσης όπως θα αναρτηθούν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τον παρακάτω πίνακα, καλούνται όπως προβούν στην κατανομή των πιστώσεων αυτών ανά Διεύθυνση Π.Ε. και περιοχή μετάθεσης αρμοδιότητάς τους.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.
 

Α/Α

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΦ.

Δ/ΝΣΗ

Π.Ε & Δ.Ε

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ 70 ΓΙΑ Τ.Υ. Ι ΚΑΙ ΙΙ Ζ.Ε.Π.

 

 

1

 

 

ΠΑΠ

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

25

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤ

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

2

 

 

3

 

 

 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

 

 

1

 

 

4

 

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

 

2

 

 

5

 

 

 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

2

 

 

6

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

 

2

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΠ

 

 

 

ΑΝAΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

 

 

2

 

 

8

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

5

 

 

9

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

 

3

 

 

10

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

 

1

 

 

11

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

2

 

 

12

 

 

ΜΕΤ

 

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

2

 

 

13

 

 

ΠΑΠ

 

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

1

Με βάση τις Αποφάσεις Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. θα γίνει η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70, πλήρους ωραρίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5131704 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι Αποφάσεις Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2021-2022 πρέπει, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23-03-2022, να σταλούν ηλεκτρονικά στους αποδέκτες που αναφέρονται στο πρότυπο Σχεδίου Απόφασης: για τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. (spudonpe@minedu.gov.gr), για τη Διεύθυνση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (mkalavria@minedu.gov.gr και dgalitou@minedu.gov.gr ) και για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας (ezouva@minedu.gov.gr).

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος-Εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου 2022: Τι προβλέπεται για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας 

Ενημέρωση για νέους διορισμούς-νέα Προκήρυξη ΕΑΕ-Ιδρυση Τμημάτων Ενταξης-Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕΔΑΣΥ-ΕΕΕΕΚ 

Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία έως 28 Μαρτίου 2022 

Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας 2022-Ονόματα εκπαιδευτικών | Αποφάσεις 

Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας 2022-Ονόματα εκπαιδευτικών Γενικής εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 

Πριν φύγετε

Προκαταρκτική εξέταση για δημόσιες τοποθετήσεις Διευθυντή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εντολή Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση